HIFK vält­tää pe­laa­mi­sen eva­kos­sa

”Pyr­ki­mys on pe­la­ta hi­mas­sa niin kau­an kuin mah­dol­lis­ta”, HIFK Hoc­keyn pu­heen­joh­ta­ja Ti­mo Eve­ri sa­noo.

HS Metro - - ETUSIVU - HEIKKI MIETTINEN HS

● Hel­sin­gin IFK ai­koo pe­la­ta jää­hal­lis­sa, kun­nes Gar­den Helsinki -aree­na on val­mis.

● Hel­sin­gin IFK:n aja­ma Gar­den Helsinki -aree­na­han­ke sai kau­pun­gin­val­tuus­tol­ta hy­väk­syn­nän kes­ki­viik­ko­na, ja nyt IFK sel­vit­tää vaih­toeh­to­ja pys­tyä pe­laa­maan van­has­sa hal­lis­sa, kun­nes uusi oli­si val­mis.

Muu­ta­ma vuo­si sit­ten le­vi­si hu­hu, et­tä IFK jou­tui­si evak­koon, mut­ta niin ei to­den­nä­köi­ses­ti käy­kään.

”Tä­mä on meil­le ää­rim­mäi­sen tär­keä asia”, HIFK Hoc­keyn pu­heen­joh­ta­ja Ti­mo Eve­ri sa­noo.

”Ta­voi­te on, et­tä se­kä har­joit­te­lu, har­ras­ta­mi­nen ja kil­pai­le­mi­nen voi­si jat­kua Hel­sin­gin hal­lis­sa.”

IFK:lla on lii­ga­jouk­kueis­ta yli­voi­mai­ses­ti suu­rin kan­na­tus ja kor­keim­mat kat­so­ja­lu­vut, jo­ten evak­ko­ret­ki jo­hon­kin pää­kau­pun­ki­seu­dun väis­tö­ti­laan ei oli­si edes mah­dol­li­nen. Hartwal­la­ree­naa seu­ras­sa vie­ras­te­taan ei­kä Es­poon Met­ro-aree­na­kaan he­rä­tä mie­len­kiin­toa.

Gar­den Helsinki -suun­ni­tel­maan kuu­luu, et­tä van­ha jää­hal­li säi­ly­te­tään ja sii­tä mo­di­fioi­daan ko­ri­pal­lol­le, voi­mis­te­lul­le ja muu­ta­mil­le muil­le la­jeil­le so­pi­va aree­na.

Pa­hin ku­vio IFK:lle oli­si, et­tä ra­ken­nusai­dat ve­det­täi­siin van­han hal­lin ja uu­den ra­ken­nus­työ­maan ym­pä­ril­le ja kaik­ki toi­min­ta jou­dut­tai­siin siir­tä­mään pois.

Ra­ken­nus­työt kes­tä­vät noin kol­me vuot­ta, kun ne jos­kus pää­se­vät va­li­tus­kier­ros­ten jäl­keen vauh­tiin.

Ihan­ne­ti­lan­ne oli­si, et­tä Gar­den val­mis­tui­si niin, et­tä IFK:n pe­laa­jat voi­si­vat kan­taa va­rus­teen­sa suo­raan van­has­ta hal­lis­ta uu­teen komplek­siin.

”Kum­pi­kaan ei ole oi­kea rat­kai­su. Ää­ri­lai­dat pi­tää pois­sul­kea aja­tuk­sis­ta.”

Ot­te­lu­ta­pah­tu­mat van­has­sa hal­lis­sa vaa­ti­vat vä­hän eri­lai­set va­rus­te­lut ja jär­jes­te­lyt kuin pel­kät har­joi­tuk­set, mut­ta lii­ga­pe­lien jat­ka­mi­nen van­has­sa hal­lis­sa vai­kut­taa mah­dol­li­sel­ta.

”Si­tä pi­tää suun­ni­tel­la ra­ken­ta­jan kans­sa to­del­la tark­kaan, mis­sä vai­hees­sa voi­daan mi­tä­kin teh­dä.”

”Ta­pah­tu­miin liit­ty­vis­sä asiois­sa park­ki­paik­ka on vie­lä kom­mu­ni­koi­ta­vis­sa ih­mis­ten kans­sa, mut­ta tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät asiat eli mis­sä kul­ku­rei­tit ja muut ovat, täy­tyy käy­dä ra­ken­ta­jan kans­sa lä­pi.”

HIFK:n fa­nit saa­vat tot­tua, et­tei ra­ken­nus­vai­hees­sa ole käy­tet­tä­vis­sä ol­len­kaan tai kor­kein­taan hy­vin vä­hän park­ki­paik­ko­ja.

Van­haan jää­hal­liin kul­ke­mis­ta­kin on IFK:n toi­mis­tos­sa poh­dit­tu. Yk­si vaih­toeh­to oli­si, et­tä kat­so­jat pää­si­si­vät si­sään Sa­ha­ran puo­lel­ta, jos ra­ken­nusai­dat sul­ke­vat kan­nen pääl­lä ole­vat ovet. Ny­kyi­sin Sa­ha­ran puo­li ei ole ak­tii­vi­käy­tös­sä.

”Pyr­ki­mys on pe­la­ta hi­mas­sa niin kau­an kuin mah­dol­lis­ta. Luo­vat rat­kai­sut pyö­ri­vät meil­lä pöy­däl­lä päi­vit­täin”, Eve­ri sa­noo.

”Luo­vat rat­kai­sut

pyö­ri­vät meil­lä pöy­däl­lä päi­vit­täin.”

Ti­mo Eve­ri

PES-ARKKITEHDI­T OY

Ha­vain­ne­ku­va HIFK:n Gar­den-hal­lis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.