Ka­i­sa Le­ka fick finskt se­rie­pris

Hufvudstadsbladet - - Mitten - FNB

Kal­le Träskal­le-hat­ten går i år till se­ri­e­konst­nä­ren Ka­i­sa Le­ka. Det vik­ti­gas­te pri­set in­om in­hemsk se­ri­e­konst de­las ut av Fin­lands se­ri­e­för­e­ning.

En­ligt pris­mo­ti­ve­ring­en har Ka­i­sa Le­ka ge­nom si­na se­ri­er främ­jat för­stå­el­se för och ac­cep­tans av det an­norlun­da. I sitt mest kän­da verk be­skri­ver Le­ka, som föd­des med en svår fot­ska­da, hur am­pu­ta­tio­nen av hennes ben gick till.

And­ra te­man för Le­kas se­ri­er är and­lig­het och att fin­na sig själv. Som mot­vikt till de re­la­tivt all­var­li­ga be­rät­tel­ser­na finns den na­i­vis­tis­ka teck­nings­sti­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.