19 – med in­tres­se för mak­ro­e­ko­no­mi

Vik­ten av att hål­la koll på den eg­na pri­va­te­ko­no­min och för­stå­el­se för att eko­no­mis­ka ske­en­den på­ver­kar al­la. Det är vad årets eko­no­mi­gu­ru, 19-åring­en Da­ni­el Sa­zo­nov, öns­kar att unga vux­na skul­le få upp ögo­nen för.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Andrea Bore­ni­us 029 080 1316, andrea.bore­ni­[email protected]

Två gång­er har Da­ni­el Sa­zo­nov pla­ce­rat sig tvåa i täv­ling­en där gym­na­si­e­e­le­ver täv­lar om vem som vet mest om eko­no­mi. Tred­je och sista gång­en som vå­rens ab­i­tu­ri­ent ställ­de upp slu­ta­de det he­la med re­vansch och ti­teln årets eko­no­mi­gu­ru.

– Jag kun­de in­te ha öns­kat mig bätt­re äm­nen än de som de­bat­te­ra­des. Jag gil­lar att se hel­he­ter och fun­de­ra på vil­ka fak­to­rer som på­ver­kar vad, sä­ger Sa­zo­nov, som i täv­ling­ens fi­nal de­bat­te­ra­de vik­ten av ökad eko­no­misk in­teg­ra­tion i Eu­ro­pa.

Täv­ling­en ar­ran­ge­ras av Fin­lands Bank, Fi­nans­bran­schens Central­för­bund och För­bun­det för lä­ra­re i histo­ria och sam­häl­le. I år var fem­ton­de gång­en som ele­ver­na täv­la­de om ti­teln eko­no­mi­gu­ru där ar­ran­gö­rer­nas mål är att öka gym­na­si­e­e­le­ver­nas kun­ska­per i eko­no­mi.

Sa­zo­nov hör till dem som egent­li­gen in­te be­hö­ver upp­muntran.

– Det är en hob­by. Jag lä­ser tid­ning­ar­na och ser på ny­he­ter­na och om man är sam­hälls­in­tres­se­rad och föl­jer med be­sluts­fat­tan­de kom­mer man snabbt in på siff­ror, sä­ger Helsing­fors­bon.

Eget fö­re­tag i höst

Att al­la jämn­å­ri­ga in­te är li­ka in­tres­se­ra­de av eko­no­mi är Sa­zo­nov med­ve­ten om. Han ser än­då kun­ska­per som skul­le va­ra vik­ti­ga­re för unga vux­na att skaf­fa sig än att li­ka le­digt som han själv kun­na dis­ku­te­ra mak­ro­e­ko­no­mi.

– Det finns många som in­te ens kla­rar sin egen eko­no­mi. Se­dan är det klart att det in­te skul­le ska­da att ve­ta

”Det ska­dar in­te att ve­ta nå­got om eko­no­mis­ka me­ka­nis­mer.”

DA­NI­EL SA­ZO­NOV

nå­got ock­så om and­ra me­ka­nis­mer så att man själv kan fat­ta be­slut och för­stå vad som hän­der om­kring en, sä­ger Sa­zo­nov, och be­rät­tar att ett in­tres­se för sam­häl­let all­tid hört till hans var­dag.

I år täv­la­de 850 ele­ver från 111 gym­na­sie­sko­lor om eko­no­mi­gu­ru­ti­teln. Bland dem som gick långt i täv­ling­en fanns be­kan­ta an­sik­ten för Sa­zo­nov, som själv blir stu­dent från Helsingin su­o­ma­lai­nen yh­te­isk­ou­lu. För­u­tom att Sa­zo­nov ge­nom täv­ling­en fått mä­ta kun­ska­per­na med si­na jämn­å­ri­ga har han ock­så träf­fat si­na bli­van­de bu­si­nes­spart­ner ge­nom täv­ling­en.

– Vi tre som pla­ce­ra­de oss bäst i täv­ling­en i fjol har be­stämt oss för att star­ta ett eget fö­re­tag. Mi­na pris­peng­ar kom­mer att an­vän­das till det. Idén är att er­bju­da fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner en tjänst för att när­ma sig unga. Unga vux­na är för många en vik­tig mål­grupp, men de som för­sö­ker när­ma sig oss är fjär­ma­de från vår verk­lig­het.

Ju­rist el­ler eko­nom

Sa­zo­nov räk­nar med att tri­on kom­mer att kun­na äg­na me­ra tid åt sin fö­re­tagsidé i höst när in­trä­des­pro­ven för fort­sat­ta stu­di­er är för­bi. Själv hop­pas han att det blir ju­ri­dik­stu­di­er som vän­tar i höst, men till ex­em­pel Han­ken är ock­så ett al­ter­na­tiv.

Med stu­dent­skriv­ning­ar­na och ock­så gym­na­si­e­kur­ser­na i färskt min­ne tyc­ker eko­no­mi­gu­run att sko­lan kun­de bju­da på me­ra un­der­vis­ning i sam­hälls­lä­ra och eko­no­mi.

– Som det är nu blir det någ­ra kur­ser i gym­na­si­et och in­te tid för så myc­ket me­ra än ytskrap i ni­on­de klas­sen.

CATA PORTIN

MAKROINTRESSE. Da­ni­el Sa­zo­nov tyc­ker att det vik­ti­gas­te me­di­er­na kan bju­da på i eko­no­mis­ka frå­gor är ana­ly­ser och för­djup­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.