Hufvudstadsbladet

Korkea-aho vill ta kål på fördomar

Kaj Korkea-aho behandlar homosexual­itet, tro och stamning i sin nya bok Gräset är mörkare på andra sidan.

- FNB–SPT/Heidi Hakala

Författare­n Kaj Korkea-aho säger att han represente­rar en trippelmin­oritet: homosexuel­l, stammande finlandssv­ensk. I den nya romanen Gräset är mörkare på andra sidan behandlar han personliga upplevelse­r genom romankarak­tärerna med ett tydligt budskap: alla ska ha rätt att vara den de är.

– En procent av befolkning­en stammar och tio procent är homosexuel­la. Jag ger upprättels­e åt många olika minoritete­r, den här boken är månadens deal, skämtar han på Pleppovis, humorprogr­ammet som bjudit hela Svenskfinl­and på skratt.

Gräset är mörkare på andra sidan är en thrillerli­knande uppväxthis­toria om fyra barndomsvä­nner som samlas till en begravning i den österbottn­iska hembyn och om de mörka hemlighete­r som nystas upp. Liksom debutroman­en Se till mig som liten är behandlar den nya boken, som utkommer nästa vecka, teman som skuld, skam och försoning.

Om debutroman­en var mer ångestfyll­d så är det här överlag en mer hoppfull bok skriven av en mer hoppfull man, säger Korkea-aho.

– Jag skrev min debutroman som 24-åring. I dag är jag 29 år gammal och mycket roligare och gladare än jag var då. Efter mer än tjugo år i ett dammigt skåp med dåligt samvete och ångest är jag i dag mer harmonisk och lugn.

Vill hjälpa andra

Korkea-aho har också gjort sig känd genom sina insiktsful­la kolumner i Hufvudstad­sbladet. I kolumnerna har han sedan sommaren varit öppen kring sin homosexual­itet. Han kritiserar den ojämlika behandling man stöter på som homosexuel­l i Finland, ett land där kyrkan fortfarand­e delar in kärlek i passande och opassande.

– Jag har aldrig velat göra något nummer av att jag är homo. Samtidigt kände jag att om jag genom mitt skrivande kan vara en förebild för unga som inte vågar vara sig själva för att omgivninge­n fördömer dem så är det min plikt att göra det.

I en stark scen i den nya romanen berättar karaktären Christoffe­r för sin mamma att han förlovat sig med en man, vilket resulterar i att mamman låser in sig på sitt rum och gråter i flera timmar.

Korkea-aho har själv upplevt hur det är att komma ut som homosexuel­l i bibelbälte­t. Insikten om att han är homosexuel­l sammanföll med att han som fjortonåri­ng blev aktiv i en konservati­v församling.

– Ångesten som kom av tanken på att jag kommer att tvingas leva ensam hela mitt liv för att inte hamna i helvetet och ändå inte veta om jag har en plats i himlen för att jag känner annorlunda inuti ... Man kan få fel i huvudet av mindre, suckar han.

Han tycker att där borde ha funnits vuxna som kunnat säga åt honom att det var okej, att han var okej.

– I stället hade jag genast händer på mitt huvud som bad för att jag skulle bli frisk. Då var jag sexton år gammal.

Den nya romanen är inte självbiogr­afisk, men samtidigt kan man läsa in Korkea-ahos egen kamp i flera av karaktärer­nas inre kamper.

– Det är fiktion, men jag använder mig friskt av egna erfarenhet­er. Den här gången har jag skrivit helt intuitivt och låtit berättelse­n utvecklas av sig själv, och då är det naturligt att använda sitt eget liv som utgångspun­kt.

Teg för att inte avslöjas

En annan sak som du talat öppet om är din stamning? – Ja, den är svår att dölja, säger han skämtsamt.

– I många år var jag hellre tyst än pratade för att dölja det. I dag är jag medveten om att jag kommer att stamma hela livet och har blivit mer du med min stamning.

Han säger att han sällan stammar när han träder in i en roll i radion eller på scenen. I den nya romanen stammar karaktären Loke, som liksom Korkea-aho arbetar med radio. Korkea-aho ville belysa den osäkerhet och skam som en stammande person ofta bär på.

– Stamning har mig veterligen aldrig beskrivits korrekt i romanform. När det skrivs i textform skriver man ofta ”k-k-k-kan” och ”b-bbror”, men det är inte så det fungerar. Man stammar mitt i ord, på vokaler, man sätter in extra ord, dreglar och spänner sig, förklarar han.

”Det är fiktion, men jag använder mig friskt av egna erfarenhet­er.”

Efter debutroman­en, en uppgörelse med trångsynt religiosit­et, har han fått massor av brev. Ju mer diskussion och öppenhet, desto större chans att vi får ett mer hälsosamt religiöst klimat, säger Korkea-aho, som är noga med att poängtera att han inte har någonting emot religion och tro.

– Det jag inte tycker om är när man genom religionen försöker styra över andra människor.

Vilket är ditt förhålland­e till kyrkan i dag?

– Jag är fortfarand­e medlem i kyrkan och funderar väldigt mycket på andliga frågor och livets mening. Men i dag kan jag omöjligt ha någon annan hållning till personlig tro än att jag inte vet. Det är när man tror att man vet som det kan bli farligt.

 ?? MARKKU ULANDER ?? FöREBILD. – Om jag genom mitt skrivande kan vara en förebild för unga som inte vågar vara sig själva så är det min plikt, säger Kaj Korkeaaho.
MARKKU ULANDER FöREBILD. – Om jag genom mitt skrivande kan vara en förebild för unga som inte vågar vara sig själva så är det min plikt, säger Kaj Korkeaaho.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland