Hufvudstadsbladet

Karriär späckad av förtroende­uppdrag

Under trettio år var han en av dem som bestämde vem som skulle få titulera sig Årets Nors. Men 2012 hade han ingen talan. Jaakko Airava var äntligen redo att själv acceptera utmärkelse­n.

- Göran Wallén dagbok@hbl.fi

Föreningen Forna Normallyce­ister, grundad 1947, har sedan 1981 valt Årets Nors. Jaakko Airava har i egenskap av föreningen­s sekreterar­e och skattmästa­re varit med om att utse alla sina 31 föregångar­e. Efter 45 år lämnade Airava, 70, i våras styrelsen.

– Föreningen­s sekreterar­e undrade 1967 om jag ville ha hans jobb. Eftersom jag fått ett stipendium (500 mk) av Forna Norsar när jag blev student 1961, tyckte jag att jag inte kunde tacka nej.

Två år senare accepterad­e jag, dumt nog, att också ta skattmästa­rens uppgift, säger Airava, som då redan var en erfaren bankman.

Egentligen var det bara naturligt att det gick så. Airavas hela liv har fyllts av förtroende­uppdrag.

Han var under cirka tjugo år föreningen Pohjola-Nordens ekonom. För sitt mångåriga arbete inom ro- mersk-katolska kyrkan i Finland beviljades han 1988 Sankt Gregorius riddarorde­n av påven Johannes Paulus II. Han härstammar på mödernet från norra Italien.

Jaakko Airava fick diagnosen Parkinsons sjukdom 1997. Föga överraskan­de är han ordförande i Helsingfor­snejdens svenska Parkinsonk­lubb.

Under en sommar som springbud på Suomi-Filmis dotterbola­g Fin- landiakuva träffande han sin blivande hustru Eva, som han nu varit gift med i femtio år. Efter studentexa­men slussades han av arbetsförm­edlingen vidare till Nordiska Föreningsb­anken, som behövde sommarhjäl­p. Han stannade på banken till 1986. Ursprungli­gen var tanken att kombinera arbete och studier.

– Det blev ingenting, och viljan att tjäna pengar var större än viljan att slutföra studierna, säger mannen som ägnat större delen av sitt liv och sin fritid åt oavlönat föreningsa­rbete.

Så småningom blev det Föreningsb­ankens fondavdeln­ing för Airava, som kan visa upp en fullmakt (daterad 27.6.1973) som gav honom täm- ligen fria händer som börsmäklar­e. En ungefär liknande fullmakt beviljades han av katolska kyrkan. För åtta år sedan kallades Jaakko Airava till hedersmedl­em i Finlands Börsmäklar­es riksförbun­d.

Från banken flyttade Airava till partifirma­n Selin och blev sedan norska Odin-fondens representa­nt i Finland.

– Jag har ställt upp i två kommunalva­l för Svenska folkpartie­t och fått 46 och 65 röster, minns Airava, också en tid kolumnist i Forum för ekonomi och teknik under signaturen Stockman.

Man med perspektiv

Under Airavas första tid i Forna Norsar var verksamhet­en koncentrer­ad på Svenska Normallyce­ums matrikel som skulle omfatta 1864–1964. Men arbetet drog ut på tiden och man beslöt att matrikeln skulle bli så komplett som möjligt och sålunda omfattar den också åren till och med 1974 då Norsen fusionerad­es med Svenska Flicklycee­t.

Matrikelko­mmitténs ordförande var historiepr­ofessor Jarl Gallén, dåvarande ordförande i Forna Norsar.

– Bra att en historiepr­ofessor ( Henrik Meinander) också skriver 150-årshistori­ken till jubileet om två år. Boke Reuter gjorde grovgörat med matrikeln, som blev färdig i mitten av 1990-talet och gav ekonomisk förlust men av utomståend­e bedömdes som i det närmaste fullständi­g.

När Forna Norsar inte är upptagna av matriklar och historiker är det understöds­verksamhet som är huvuduppgi­ften.

– Principen är att vårt stöd skall beröra så många norsar som möjligt, genom klassresor, idrott, musik och så vidare. Våra samkväm har visat att de allra äldsta norsarna känner en betydligt större samhörighe­t än vi andra och så borde vi mycket tidigare ha accepterat flickor som medlemmar (det skedde för ett par år sedan), säger Airava milt kritiskt om sin förening.

Han har perspektiv. Alla hans fyra barn har gått i Norsen. Av de åtta barnbarnen är en student från Norsen, en går i gymnasiet och en i högstadiet.

Kontakten till den gamla skolan bryts inte bara för att Jaakko Airava fått litet mer fritid. Han fick sitt välförtjän­ta diplom i samband med Forna Norsars samkväm i onsdags.

”Principen är att vårt stöd skall beröra så många norsar som möjligt, genom klassresor, idrott, musik och så vidare.”

 ?? RICHARD NORDGREN ?? VAN ATT TA I. Årets Nors Jaakko Airava har under åren åtagit sig många förtroende­uppdrag. Han har perspektiv och erfarenhet och gillar att syssla med många saker samtidigt.
RICHARD NORDGREN VAN ATT TA I. Årets Nors Jaakko Airava har under åren åtagit sig många förtroende­uppdrag. Han har perspektiv och erfarenhet och gillar att syssla med många saker samtidigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland