AR­KI­TEKT BER­TEL GRI­PEN­BERG

Hufvudstadsbladet - - Mitten - Lennart Gri­pen­berg Bro­der till Ber­tel

Född : 19.2.1920 Död : 5.4.2013

Tors­da­gen den 5 april av­led di­plo­mar­ki­tek­ten Ber­tel Ed­ward Le­o­nard (Bo­bi) Gri­pen­berg i Es­bo på det Ca­re­ma hem där han un­der den bäs­ta vård vis­tats de se­nas­te åren. Han var född i Helsing­fors av ar­ki­tek­ten, pro­fes­sor Ole Gri­pen­berg och Har­ri­et f. Sti­g­ze­li­us. Ber­tel var äldst av fy­ra brö­der. Si­na namn fick han av sin far­bror, mor­far och far­far. Han var mor­för­äld­rar­nas förs­ta barn­barn och blev sär­skilt väl om­hän­der­ta­gen av dem. En stor upp­le­vel­se för Ber­tel blev en flyg­tur år 1929, med mor­för­äld­rar­na från Helsing­fors till Stock­holm, med hyd­ro­plan, han kun­de då se land och hav upp­i­från vil­ket myc­ket in­tres­se­ra­de ho­nom.

1929 bör­ja­de Ber­tel i den då ny­star­ta­de Tölö svens­ka sam­sko­la som även kal­las Ul­få­sa el­ler Zil­len. Han blev stu­dent 1939 och hann skri­va in sig i Tek­nis­ka hög­sko­lan i Helsing­fors, av­del­ning för ar­ki­tek­tur­stu­di­er in­nan han blev in­kal­lad till mi­li­tär­tjänst och vin­ter­kri­get bör­ja­de. Han tjä­na­de i luft­värnsar­til­le­ri­et på oli­ka plat­ser i Helsing­fors, på Ka­rels­ka nä­set, in­vid La­do­ga i Fjärr­ka­re­len och på and­ra strid­plat­ser med sitt lät­ta luft­värns­bat­te­ri. I slut­ske­det av kri­gen var han sta­tio­ne­rad på Malms flyg­fält där natt­jakt­pla­nen då var för­lag­da. Hans mi­li­tärgrad var pre­miär­löjt­nant.

Ef­ter kri­gen 1945 bör­ja­de han ar­be­ta vid sin fars ar­ki­tekt­by­rå. Ber­tel av­la­de ar­ki­tektex­a­men 1953. 1955 om­bil­da­des by­rån till Ar­ki­tekt­by­rå Ole & Ber­tel Gri­pen­berg och 1971 över­tog Ber­tel by­rån ef­ter Ole. 1974 om­bil­da­des by­rån till Ar­ki­tekt­kon­tor Gri­pen­berg & Co med kol­le­ger­na Ro­bert Gunst och Ilk­ka Uu­si­ta­lo. Ber­tel pen­sio­ne­ra­de sig 1991.

Un­der Ber­tels led­ning pro­jek­te­ra­de by­rån så­väl va­ru­hus och bank­lo­ka­li­te­ter som fa­briks- och la­ger­bygg­na­der samt bo­stads­hus och ett stort an­tal eg­na­hems­hus. Upp­drags­gi­var­na var bland and­ra Stock­mann, Vol­vo, Har­t­wall, samt Kym­me­ne bo­la­get.

Min­nes­mär­ket över luft­värnsar­tel­le­ri­et, ITR 1, på Väs­ter­svar­tö in­vid Sve­a­borg pla­ne­ra­de han även lik­som någ­ra min­nes­mär­ken. Åt sig själv pro­jek­te­ra­de och bygg­de han två bo­stä­der, på Drum­sö och i Sjun­deå samt två som­mar­hus i In­gå. Även för si­na fa­mil­je­med­lem­mar och brö­der ut­för­de han pro­jek­te­rings­ar­be­ten. Of­ta ha­de hans vil­lor sto­ra föns­ter från tak till golv un­der plat­ta tak men han kun­de även rita röd­myl­le­hus un­der ås­tak.

9.8.1941 ingick han äk­ten­skap med sin skol­kam­rat Ingrid Mildred Atkin­son och två sö­ner och en dot­ter bil­da­de den liv­li­ga fa­mil­jen som i dag räk­nar nio barn­barn och åt­ta barn­barns­barn.

Un­der he­la sitt liv var Ber­tel en fri­lufts­män­ni­ska. Skär­går­den med hus­byg­gen, mo­tor­båts- och se­gel­fär­der var det bäs­ta han viss­te och han var även en lång tid äga­re och in­re­da­re av en stor mo­tor­båt och en mo­tor­seg­la­re.

I sin ung­dom ha­de han va­rit pre­mi­e­rad elev vid Svens­ka Seg­lar­sko­lan och som ut­by­te­se­lev från Ul­få­sa var han nå­gon ter­min i Be­da­les School i Eng­land.

Om vint­rar­na var ski­dan­det hans bäs­ta vintersport. Han gjor­de re­gel­bund­na skid­fär­der med fa­mil­je­med­lem­mar och vän­ner och han var en bra men även våg­hal­sig sla­lom­ski­da­re som upp­re­pa­de gång­er ut­sat­tes för oli­ka olycks­till­fäl­len vil­ka dock in­te mins­ka­de hans skid­in­tres­se. Han var även en tid ryt­ta­re vid för­e­ning­en Up­se­e­ri­rat­sas­ta­jat och då fa­mil­jen bod­de på Mar­sud­den var han en in­tres­se­rad fri­tids­fis­ka­re. Un­der åren 1956-1993 var han ak­tiv med­lem i Tölö Ro­ta­ry­klubb. Ber­tel var även med­lem i den lo­ka­la ve­te­ran­för­e­ning­en och Ku­u­lon­hu­ol­to­li­it­to.

Fa­mil­jen ha­de ett liv­ligt um­gänge och vi är många som bär med oss gla­da trev­li­ga min­nen från till­ställ­ning­ar i det för oss al­la öpp­na hem­met. Ef­ter hust­ru Ingrids från­fäl­le 2005 blev det år 2007 upp­brott från hem­met på Mar­sud­den och en vå­ning i torn­hu­set i Stens­vik med vid­sträckt ut­sikt och stor bal­kong blev det nya hem­met för någ­ra lyck­li­ga år.

Vi Ber­tels när­mas­te, vän­ner och kol­le­ger, minns med gläd­je och sak­nad de gång­na trev­li­ga och gi­van­de ti­der­na med en op­ti­mis­tisk vän­lig män­ni­ska, en verk­ligt in­tres­se­rad och kun­nig yr­kes­man. Jord­fäst­ning för­rät­ta­des 19.4 i In­gå kyr­ka av te­ol.mag. Pir­jo Lucan­der. Vi hed­rar Ber­tels min­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.