Tu­u­li Takala vann i Nyslott

So­pra­nen Tu­u­li Takala tog hem se­gern i sön­dags vid Ti­mo Musta­kal­li­o­täv­ling­en i Nyslott. Ni­vån i fi­na­len var myc­ket hög men stor enig­het råd­de om vem som skul­le få pri­set.

Hufvudstadsbladet - - Mitten - Jan Gran­berg kul­tur@hbl.fi

Tu­u­li Takala (f. 1987) har en läc­ker röst, fin mu­si­ka­li­tet och bomb­sä­ker höjd som gjor­de att hon kla­ra­de av Nat­tens drott­nings aria Der Höl­le Rache ur Troll­flöj­ten med bravur. Pris­sum­man är 15 000 eu­ro. Det som kun­de be­trak­tas som täv­ling­ens and­ra pris, 10 000 eu­ro ur Ee­ro Ran­ta­las fond vid Fins­ka Kul­tur­fon­den, gick ingalun­da oför­tjänt till mez­zo­so­pra­nen Pih­la Tert­tu­nen. Hon är re­la­tivt ung med ba­ra knap­pa två års stu­di­er bakom sig och har re­dan nu fin fram­to­ning och fra­se­ring. Men här fanns det ock­så and­ra al­ter­na­ti­va val.

Lus­lä­ser man täv­ling­ens reg­ler kan man kon­sta­te­ra att pri­set skall gå till en be­gåv­ning, in­te nöd­vän­digt­vis till den som sjöng bäst. Och då blir det svårt ef­tersom det in­te var ont be­gåv­ning­ar i fi­na­len.

Jo­han­na Eng­el­barth är en sti­lig sam­mets­len och smi­dig ko­lo­ra­tur­so­pran. Tenoren Je­re Mar­ti­ka­i­nen lå­ter spän­nan­de och är full av sprud­lan­de livs­gläd­je men han är tvung­en att he­la ti­den kom­ma med nå­got prak­tiskt skämt. Den­na gång hit­ta­de han på att skut­ta och slå klac­kar­na ihop.

Öv­ri­ga po­ten­ti­el­la pris­ta­ga­re kun­de ha va­rit Joo­nas Asi­ka­i­nen, en char­mig och sti­lig ba­ry­ton, samt mus­tigt sjung­an­de mez­zon Ka­ta­ri­i­na He­ik­ki­lä. Anu On­tro­nen har im­po­ne­ran­de vo­lym i sin mez­zo­so­pran och Su­vi Väyry­nen har en so­pran med ka­rak­tär.

Do­mar­kol­le­gi­et be­stod av Groop och Jaak­ko Ry­hä­nen samt Jor­ma Sil­vas­ti, bli­van­de konst­när­lig le­da­re för Nyslott­fes­ti­va­len. Ord­fö­ran­de för ju­ryn var den av­gå­en­de konst­när­li­ge ledaren Ja­ri Hämälä­i­nen.

På grund av den höga ni­vån ha­de ju­ryn gär­na ve­lat ge yt­ter­li­ga­re nå­got pris men blev tvung­en att med­de­la att de in­te ha­de möj­lig­he­ter att gö­ra det. Näs­ta som­mar får des­sa fi­na­lis­ter del­ta i en mäs­tar­kurs som be­kostas av Fins­ka Kul­tur­fon­den.

LEH­TIKU­VA

SEG­RAN­DE SO­PRAN. Tu­u­li Takala vann årets Ti­mo Musta­kal­lio-täv­ling i Nyslott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.