Hufvudstadsbladet

Kons­ten att om­or­ga­ni­se­ra

- PER­FoR­mAN­CE Re­set Ar­bets­grupp: Si­mo Kel­lo­kum­pu, Vin­cent Rou­mag­nac, Auré­lie Pétrel. Fö­re­ställ­ning på Zo­diak 8.9. He­len Kor­pak kul­tur@hbl.fi Per­for­man­cen kan ses på Zo­diak – cent­ret för nu­ti­da dans än­nu i dag. Gene Vincent · Jan-Michael Vincent

Fem vec­kor av sam­ar­be­te mel­lan ko­re­o­gra­fen Si­mo Kel­lo­kum­pu, konst­nä­ren Vin­cent Rou­mag­nac och fo­to­gra­fen Auré­lie Pétrel ut­gör det ma­te­ri­al som Re­set ba­se­rar sig på. Tri­on har bland an­nat träf­fat och do­ku­men­te­rat per­so­ner som upp­trätt på Zo­diaks scen. I per­for­man­cen är des­sa mö­ten när­va­ran­de i form av blän­kan­de fo­to­gra­fi­er tryck­ta på alu­mi­ni­um, som till­sam­mans med an­nat ma­te­ri­al som ar­bets­grup­pen ska­pat och as­si­mi­le­rat flyt­tas om­kring i lo­ka­len.

Zo­diak för­knip­pas med nu­ti­da dans, men Re­set in­ne­hål­ler ba­ra få aspek­ter av det­ta. Nå­got ko­re­o­gra­fiskt lig­ger som en skir hin­na över per­for­man­cen: det finns rytm och di­sci­plin. Det­ta kan än­då främst skön­jas ge­nom kon­cent­ra­tion och ge­nom att lå­ta sig upp­slu­kas av den re­pe­ti­ti­va om­or­ga­ni­se­ring som per­for­man­cen är.

Sub­jek­tiv upp­le­vel­se

Ut­an ett hän­gi­vet när­man­de­sätt är Re­set ung­e­fär li­ka gi­van­de som att vän­ta på sin tur i apo­te­kets re­cept­kö med tju­go­fem per­so­ner fö­re i kön. Av­ska­lat al­la de sto­ra or­den i pro­gram­bla­det är Re­set näm­li­gen näs­tan torf­tigt: till sy­nes be­ty­del­se­lö­sa sa­ker – rib­bor, tejprul­lar, fa­ner­plat­tor – samt grup­pens fo­to­gra­fi­er flyt­tas runt i den sto­ra svar­ta sa­len av de ut­trycks­lö­sa Kel­lo­kum­pu och Rou­mag­nac, me­dan Pétrel iakt­tar, sit­ter vid en lap­top el­ler do­ku­men­te­rar med sin ka­me­ra. Det svår­de­fi­ni­e­ra­de i Re­set för tan­kar­na till Flux­us­rö­rel­sen, men ock­så till de ela­ka för­do­mar som finns om nu­tids­konst.

Det är tillå­tet att kom­ma och gå som man vill, att stan­na he­la fy­ra tim­mar el­ler ba­ra en ti­on­del av ti­den, att rö­ra sig i ut­rym­met, att gå på wc el­ler ta en rök­pa­us. Mo­bil­te­le­fo­nen skall dock stäng­as av. Ut­an det­ta män­ni­skans be­sjä­la­de to­tem­fö­re­mål som snut­te­filt finns det ingen­ting an­nat än att iakt­ta, be­trak­ta och an­ting­en lå­ta sig upp­slu­kas el­ler bli uttrå­kad.

”Ut­an ett hän­gi­vet när­man­de­sätt är Re­set ung­e­fär li­ka gi­van­de som att vän­ta på sin tur i apo­te­kets re­cept­kö med tju­go­fem per­so­ner fö­re i kön.

Den tål­mo­di­ga åskå­da­ren be­lö­nas av det este­tis­ka och fra­gi­la in­ter­lu­di­um som upp­står då Zo­diaks kol­svar­ta och slä­ta golv tvät­tas ef­ter att he­la ut­rym­met tömts. Sep­tem­ber­so­lens vack­ra ef­ter­mid­dags­ljus ly­ser in över det glän­san­de vå­ta gol­vet som sak­ta tor­kar. Vatt­net av­duns­tar och ska­par möns­ter, Rou­mag­nac och Kel­lo­kum­pu kno­tar runt med oran­ge tra­sor och snab­bar upp pro­ces­sen me­dan åskå­dar­na smut­tar på te ur pap­per­smug­gar.

När gol­vet är torrt och fönst­ren stäng­da flyt­tas fö­re­må­len till­ba­ka till nya stäl­len och nya stil­le­ben­ak­ti­ga kon­tex­ter upp­står sak­ta. Det är la­ko­niskt och me­di­ta­tivt. En eu­fe­mism för hopp­löst trå­kigt? Kanske. Sub­jek­ti­va­re upp­le­vel­se än Re­set får man le­ta ef­ter.

 ?? KEL­LO­KUM­PU, ROU­MAG­NAC & PETRELL ?? FÖR TåL­mo­Di­GA. Åskå­da­ren kan an­ting­en upp­slu­kas el­ler trå­kas ut av per­for­man­cen Re­set.
KEL­LO­KUM­PU, ROU­MAG­NAC & PETRELL FÖR TåL­mo­Di­GA. Åskå­da­ren kan an­ting­en upp­slu­kas el­ler trå­kas ut av per­for­man­cen Re­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland