Klock­ri­ke över­vä­ger bry­ta med Mogut­jij

Hufvudstadsbladet - - Mitten - HBL

Klock­ri­ke­te­a­terns■sam­ar­be­te■med■den■rys­ke■re­gis­sö­ren■ An­drej Mogut­jij är■i■vågskålen.■Or­sa­ken■är■att■Mogut­jijs■namn■ finns■med■på■den■lis­ta■över■konst­nä­rer■som■har■un­der­teck­nat■en■adress■som■stö­der■in­för­li­van­det■av■Krim■med■Ryss­land.

Dan Henriksson, ■konst­när­lig■le­da­re■för■Klock­ri­ke­te­a­tern,■ be­kräf­tar■att■sty­rel­sen■dis­ku­te­rat■frå­gan■men■än­nu■in­te■fat­tat■ett■de­fi­ni­tivt■be­slut.

–■Vi■mås­te■få■kon­takt■med■An­drej■Mogut­jij■och■få■första­hands­in­for­ma­tion■om■vad■som■har■hänt.■Lä­get■i■Ryss­land■är■råd­dig■ t nu,■på■lis­tan■fanns■ock­så■en■konst­när■som■är■död.

En­ligt■pla­ner­na■ska■An­drej■Mogut­jij■re­gis­se­ra■en■pjäs■som■ har■pre­miär■på■Klock­ri­ke■hös­ten■2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.