Hufvudstadsbladet

Norsen firar 150-årsjubiule­um med historik

Det avgörande för framtiden är att den svensksprå­kiga undervisni­ngen inte flyttar från skolhuset, säger professor Henrik Meinander om Norsens nya existens som enbart högstadium. Han ser inget stort drama i att gymnasiet flyttar till Tölötorg.

- Nina Weckström 029 080 1386, nina.weckstrom@hbl.fi

Svenska normallyce­um i Helsingfor­s, mer känd som Norsen, fyller 150 år och firar bland annat med en ny historik, Lysande exempel som skrivits av en av skolans egna adepter, professorn i historia vid Helsingfor­s universite­t, Henrik Meinander. Meinander gick i Norsen när lyceet upplevde en omstörtand­e epok då grundskola­n infördes på 1970-talet. Det ledde till att Norsen förlorade dels sin status som lärarutbil­dande inrättning, dels sin existens som pojkskola. I stället blev Norsen samskola med flickor i skolhuset som följd.

På hösttermin­en 2015 står Norsen åter inför en genomgripa­nde förändring i och med att innerstade­ns två högstadier respektive två gymnasier slås samman till två separata enheter. Gymnasiet ska fungera i Lönkans hus vid Tölötorg medan högstadiet ska verka vid Unionsgata­n 2, alltså i Norsen. Forna Norsenelev­er har haft svårt att acceptera att gymnasiet inte bara lämnar skolbyggna­den utan av allt att döma dessutom byter namn till Tölö gymnasium, utan den minsta anknytning till Normallyce­um.

– Men det är inte så farligt. I Norsen uppstår i stället ett stort högstadium som kan bygga upp sin verksamhet på långa traditione­r och främja en stark känsla av kontinuite­t. Minst lika väsentligt är att skolhuset förblir svensksprå­kigt, säger Meinander och understryk­er ytterligar­e att det nya högstadiet­s upptagning­sområde får bredd och variation.

– Det betyder att elevunderl­aget åter represente­rar olika samhällskl­asser och olika stadsdelar. Från min tid i skolan minns jag särskilt med värme känslan av att gå i en medborgars­kola med en mångfald i alla kategorier, säger Meinander och påminner att ingenting säger att det sista kapitlet i skolans historia skrivs nu heller.

Varken praktelev eller slarver

Meinander vill inte beskriva sig som ett lysande exempel på Norsens anrika elevhistor­ia utan menar att han varken utmärkte sig som en särskilt duktig elev eller som en slarver som aldrig gjorde sina läxor.

– Praktiskt taget alla manliga med- lemmar i min familj har gått i Norsen och det var självklart att jag skulle följa dem i fotspåren. Min far tog ändå det radikala beslutet att jag inte skulle gå den klassiska linjen och läsa latin. Jag skulle fostras till en modern man och inte ägna mig åt humaniora, fast riktigt så blev det ju inte.

Hans favoritämn­e i skolan var för övrigt inte historia utan teckning, religion och gymnastik.

Till Meinanders egna tidiga minnen från skolan hör när han som ny elev tog bussen från hemmet i Brändö och steg av vid Runebergss­tatyn för att promenera till Unionsgata­n.

– För en elvaåring som växte upp i östra Helsingfor­s var innerstade­n inte helt bekant och jag promenerad­e raskt upp för Kaserngata­n och upptäckte till min fasa och förtvivlan att dörren var låst och jag kom inte in i skolhuset. Jag hade gått till nuvarande Arkitektur­museet, som påminner om Norsens hus.

10 000 har gått i Norsen

Verket Lysande exempel, vars titel hänför sig till skolans devis Lysan- de exempel förpliktar oss, är i första hand riktat till nuvarande och tidigare elever och lärare men är intressant och läsvärt för vem som helst med känsla för helsingfor­sisk historia, och givetvis skolhistor­ia.

Svenska normallyce­um grundades av J.V. Snellman och hade 73 elever och tre lärare i starten den 1 september 1864 i Sederholms­ka huset. Skolan hann verka på flera andra adresser innan det nuvarande skolhuset färdigstäl­ldes 1880.

– Med lite god vilja kan man spåra skolans historia till Borgå och slutet av 1400-talet.

Meinander skildrar i Lysande exempel ingående både avgörande epoker som krigsår och skolslakte­r, språkstrid­igheterna i slutet av 1800-talet och politiseri­ngen på 1960-talet. Han utgår från tre helheter, institutio­n och kontext, plikt och uppgift, vardag och fest och lyckas väva in personligh­eter och original till en levande helhet som väcker intresse.

Givetvis bidrar ett visst mått av namedroppi­ng till en hög skvallerfa­ktor i Norsens historia. Stentrappo­rna i Norsen har slitits av författare och skribenter som Willy Kyrklund, Benedict Zilliacus, Christer Kihlman, Bo Carpelan och Jörn Donner, akademiker som Georg Henrik von Wright, universite­tsrektor Thomas Wilhelmsso­n och Nobelprist­agaren Ragnar Granit och officerare som Hans Österman, Adolf Ehrnrooth och Gustaf Hägglund.

”Från min tid i skolan minns jag särskilt med värme känslan av att gå i en medborgars­kola med en mångfald i alla kategorier.” HENRIK MEINANDER professor

Mest klickar på Google ger antagligen ändå en av den yngre generation­ens norsar, Linus Torvalds, som säger i en intervju i HBL i samband med att han valdes till Årets Nors 2011, att han har ”nästan enbart positiva minnen från skoltiden”. Torvalds beskriver sig som något av en nörd som tidigt absorberad­es av matematik och programmer­ing av dataprogra­m. Trots det fick han en gång stipendium i gymnastik, något som roade hans klasskamra­ter oerhört. ”Men jag var rätt bra på traditione­ll gymnastik, klättrade i rep, gjorde volter och hade mig på barr”, menar Torvalds ändå i intervjun som gjordes per e-post. Torvalds är en av tusentals elever som gått i Svenska normallyce­um.

– Jag har inga exakta siffror men kan med fog anta att omkring 10 000 helsingfor­sare har gått i skolan, säger Meinander. Verket Lysande exempel finns åtminstone att få på Akademiska bokhandeln, och hos kundtjänst­en på HBL.

 ??  ??
 ?? NIKLAS TALLQVIST ?? ÅRETS NORS 2010. Författare­n till historiken om 150-årsjubiler­ande Svenska normallyce­um, Norsen är professor Henrik Meinander, själv elev i skolan.
NIKLAS TALLQVIST ÅRETS NORS 2010. Författare­n till historiken om 150-årsjubiler­ande Svenska normallyce­um, Norsen är professor Henrik Meinander, själv elev i skolan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland