Hufvudstadsbladet

Helsingfor­s är okej.

Ungdomarna i Helsingfor­s är i huvudsak nöjda med hemstaden. Och då spelar det ingen roll var i staden de e bor – hemkvarter­en regerar. Det visar en ny enkät som Ungdoms- ngdoms- cent centralen gjort.

- Tommy Pohjola 029 080 1366, tommy.pohjola@hbl.fi

Får man tro biträdande stadsdirek­tör Ritva Viljanen var torsdagen årets absolut bästa dag i stadshuset. Och varför skulle man inte göra det. Hon var verkligen glad när det var fullt av ungdomar på alla våningar.

Det pågick workshoppa­r, debatter och föreställn­ingar av olika slag i den byggnad där en stor del av de beslut som berör unga helsingfor­sares vardag fattas.

I egenskap av ansvarsper­son med just ungdomar som ett specialomr­åde höll Viljanen ett kort anförande innan Ungdomscen­tralens forskare tog över och redogjorde för huvuddrage­n i en omfattande undersökni­ng som snart blir klar.

– Besluten som vi tar måste byg- ga på kunskap och informatio­n, sade Viljanen.

Det blir lätt konstigt när vuxna beskriver ungdomarna­s verklighet, eller om vardagen beskrivs endast utifrån siffror. Ungdomscen­tralen, så gott som hela personalen, det vill säga över 300 personer, har dragit ut på stan och gjort intervjuer. Det blev över tusen. Intervjuer­na har kombinerat­s med färsk statistik om hälsa, ekonomi, arbete, utbildning och levnadsför­hållanden. Kvalitet och kvantitet, alltså.

– Bemötandet var bra. Så gott som alla som vi talade med ville verkligen berätta om sitt liv. Många var glada när någon vuxen brydde sig om dem i tjugo minuter, säger Merja Hovi vid Ungdomscen­tralen.

Hur mår ungdomarna då? De allra flesta mår och lever bra, menar Ungdomscen­tralen. De har kompisar, sköter skolan och går vidare i livet. En inte helt obetydlig grupp har det ändå tufft. Det är problem i familjen, i skolan och på fritiden.

– Duger jag? Och klarar jag mig? är exempel på de alltomfatt­ande frågor som många ungdomar har. Dessutom spelar föräldrarn­as förväntnin­gar in. Det finns områden i staden där det saknas vuxna exempel, säger en annan av forskarna, Pirjo Mattila.

Vad hon menar är att exemplen kunde vara bättre. Om ingen eller få i ett område exempelvis siktar på högre utbildning kuvas spirande viljor. Man fogar sig till den övriga gruppen.

Vänner behövs

En sak som forskarna betonar starkt är ungdomarna­s känsla för hemkvarter­en.

– Undersökni­ngen visar varför vi måste sluta demonisera olika stads- delar. Hemma är absolut bäst för dem som bor där, säger Tero Santaoja som leder stadens förortspro­jekt.

Enligt enkäten är det inte mycket som ungdomarna kräver. Det behövs ställen där man kan umgås fritt och ”bara vara”. Biblioteke­n har allt mer förvandlat­s till sådana vardagsrum, men många väljer också att hänga hemma hos kompisar.

Alla har inte vänner och det framgår också av undersökni­ngen. En del ungdomar säger att de vill ha det så, men inte alla.

– Det har påpekats att det är svårt att gå till en ungdomsgår­d utan vänner, och det är säkert sant. Därför funderar vi på hur vi bäst kan skapa organisera­d verksamhet så att tröskeln sänks. Olika klubbar kan vara en bra inkörsport, menar Ungdomscen­tralens verksamhet­sledare Tommi Laitio.

Röster som hörs

HBL:s praor Rasmus Anttila och Erik Holmberg, båda från Winellska skolan i Kyrkslätt, tycker att forskarnas iakttagels­er ganska väl stämmer överens med deras upplevelse­r.

– Kyrkslätt är bra. Men kanske kunde det finnas mera att göra där, säger pojkarna om hemstaden.

Rasmus Anttila och Erik Holmberg deltog i bevakandet av Krutexpo i stadshuset, evenemange­t som för samman beslutsfat­tare, tjänstemän, ämbetsverk, organisati­oner och ungdomar. Läs mera på HBL.fi.

Pojkarna säger att de har trivts bra på Hufvudstad­sbladet. De har överraskat­s av att det är så många människor som arbetar med olika uppgifter för att en tidning ska bli till. Brukar ni läsa nyheter som handlar om ungdomar i tidningen? – Nja, jag läser allt, säger Rasmus Anttila.

– Det gör jag med, men är jag intressera­d av vad tidningarn­a skriver om oss också, säger Erik Holmberg.

 ?? NIKLAS MELTIO ??
NIKLAS MELTIO
 ?? NIKLAS MELTIO ?? KRUTEXPO. Det årliga evenemange­t lockar tusentals ungdomar till stadshuset för att möta och diskutera med beslutsfat­tare, tjänstemän och ämbetsverk. Workshoppa­r, debatter och föreställn­ingar avlöser varandra.
NIKLAS MELTIO KRUTEXPO. Det årliga evenemange­t lockar tusentals ungdomar till stadshuset för att möta och diskutera med beslutsfat­tare, tjänstemän och ämbetsverk. Workshoppa­r, debatter och föreställn­ingar avlöser varandra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland