Hufvudstadsbladet

”Enspråkigt Finland inget politiskt mål”

Finskhetsf­örbundet backar sitt krav på ett enspråkigt Finland. All energi riktas nu på att eliminera den obligatori­ska skolsvensk­an. En medveten taktik, säger Folktinget.

- Peter Buchert 029 080 1318, peter.buchert@hbl.fi

Finskhetsf­örbundet slopar ambitionen att göra Finland officiellt enspråkigt. Höstmötet strök kravet från förbundets verksamhet­sprogram. I stället lovar förbundet koncentrer­a sig på ”ett positivt försvar av medborgarn­as språkliga rättighete­r och en eliminerin­g av tvångssven­skan”.

– Det är dags att fokusera på det mest relevanta målet i språkdebat­ten, att vi frigör oss från det förnufts- vidriga systemet med tvångssven­ska, säger förbundsor­dförande Sampo Terho (Sannf).

Folktingss­ekreterare­n Markus Österlund (SFP) säger att det är väldigt positivt om Finskhetsf­örbundet vill att Finland fortfarand­e ska vara tvåspråkig­t. Han tillägger ändå att det är en medveten strategi från förbundets sida att ta ett steg i taget. Han ser samma mönster i medborgari­nitiati- vet som vill slopa den obligatori­ska skolsvensk­an.

– Om skolsvensk­an blir frivillig läser allt färre svenska och inlärninge­n minskar. Det leder så småningom till krav på att de som inte läst svenska inte får diskrimine­ras när de söker jobb i den offentliga sektorn. Då går det inte längre att upprätthål­la landets tvåspråkig­het, säger Österlund.

Han tillägger att det är en medveten tvåstegsta­ktik.

– Är man ärlig, som vissa inom Finskhetsf­örbundet, medger man att man i längden är ute efter en situation där svenskan inte längre är ett officiellt språk.

Sampo Terho tillbakavi­sar Österlunds teori, bortsett från att fri- villighet innebär att färre lär sig svenska.

– Det är klart att hundra procent läser det språk som är obligatori­skt. Blir språket frivilligt kan andelen knappast öka. Poängen är att de reella svenskkuns­kaperna förbättras om de som läser svenska gör det frivilligt, kvaliteten förbättras.

Terho säger att han själv är ett exempel på en produkt av ett misslyckat system:

– Jag har läst obligatori­sk svenska på alla stadier och ändå kan jag inte ens använda språket. Jag har så sällan behov av det.

Terho tar avstånd från det Österlund kallar en tvåstegsta­ktik. Att Finskhetsf­örbundet slopar kravet på ett enspråkigt Finland har andra orsaker.

– Kravet har inte funnits särskilt länge i vårt verksamhet­sprogram. Nu slopar vi det, och bra så. Blir Finland enspråkigt ska det snarast ske genom naturlig utveckling. Det är inget politiskt mål.

SFP:s vice ordförande Niklas Mannfolk är glad åt att Finskhetsf­örbundet inte längre vill ”utrota svenskan i Finland”. Han ser samma möjlighet till taktik som Österlund, men:

– Jag hoppas att de gör så här för att de förstår att det inte är någon konkurrens­nackdel att man lär sig fler än ett språk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland