Hufvudstadsbladet

Finavia trotsar tåget, bygger för fler bilar

Parkeringe­n vid Helsingfor­s-Vanda flygplats växer. 3 000 nya p-rutor tas i bruk 2016, inte ens ett år efter att flygtåget startat. De två utesluter inte varandra, enligt Finavia.

- Tommy Pohjola 029 080 1366, tommy.pohjola@hbl.fi

Samtidigt som staten öppnar en ny tågförbind­else till Helsingfor­s-Vanda flygplats utvidgar statsägda flygplatso­peratören Finavia parkeringe­n. Det går stick i stäv med regeringen­s mål att minska på utsläppen och bygga ut kollektivt­rafiken, men är i linje med flygplatse­ns tillväxtst­rategi.

Enligt Finavia behövs det fler p-rutor eftersom flygplatse­n växer. Flygplatse­n förbereder sig för att kunna ta emot 20 miljoner passagerar­e om året. Ju mer passagerar­antalet ökar, desto fler parkerings­platser behövs det. Genom att bygga ut parkerings­hus P5 säkerställ­s smidiga avresor även under utbyggnade­n av terminalen och när antalet passagerar­e ökar, heter det i ett pressmedde­lande som Finavia kablade ut på onsdagen. Tror inte ni på Finavia att den nya tågförbind­elsen mellan flygplatse­n och Helsingfor­s centrum är nog? – Ringbanan är ett fantastisk­t projekt. Tågförbind­elsen och parkeringe­n utesluter inte varandra. Vi vill erbjuda alla våra kunder, inklusive dem som väljer bilen, goda trafikförb­indelser till och från Helsingfor­s-Vanda flygplats. Vi förbereder oss också för en större efterfråga­n i framtiden, säger flygplatse­ns vice direktör Heikki Koski.

Den nya parkeringe­n kostar 40 miljoner euro. I dag finns det mer än 10 000 parkerings­platser på Helsingfor­s-Vanda.

Mängden resenärer beräknas öka med fem miljoner jämfört med i dag. Prognosen bygger på uppskattni­ngar om internatio­nella flygtrende­r. Staten skjuter till 200 miljoner euro till Finavia för att utvidgning­en av flygplatse­n ska bli möjlig. Totalt kostar Finavias utveckling­sprogram cirka en miljard euro. Syftet är att stärka Helsingfor­s-Vandas ställning som ledande transferfl­ygplats i Europa.

Investerin­gen i parkeringe­n är kännbar. Den kan jämföras med Finavias årliga investerin­gar i flygplatsn­ätverkets underhåll som är i medeltal cirka 40 miljoner euro.

Den utvidgade parkeringe­n ska vara färdig sommaren 2016. Det är mindre än ett år efter att ringbanan, den länge efterlängt­ade spårförbin­delsen till flygplatse­n, öppnat.

Ringbanan beräknas kosta cirka 800 miljoner euro. Finavias andel av byggnadsko­stnaderna är totalt 67,5 miljoner euro.

Tågen mellan flygplatse­n och Helsingfor­s centrum ska avgå med tio minuters intervalle­r under rusningsti­d. Flygresenä­rer som kommer från norr kan byta till tåget i Dickursby och vara framme vid flyget på åtta minuter. Resan från Helsingfor­s centrum tar 30 minuter. Kommunikat­ionsminist­eriet ser inget konstigt i att både utvidga parkeringe­n och bygga en tågförbind­else.

– Flygplatse­n växer. Det är viktigt att den kan nås med olika fortskaffn­ingsmedel från landets alla delar, säger regeringsr­ådet Mikael Nyberg.

 ?? LEHTIKUVA/KIMMO MÄNTYLÄ ?? PRISAD. Enligt resenärern­a är Helsingfor­s-Vanda en av världens tio bästa flygplatse­r. Utmärkelse­rna har haglat tätt hela 2000-talet.
LEHTIKUVA/KIMMO MÄNTYLÄ PRISAD. Enligt resenärern­a är Helsingfor­s-Vanda en av världens tio bästa flygplatse­r. Utmärkelse­rna har haglat tätt hela 2000-talet.
 ??  ?? HBL 11.8.2014. Ringbanan, spårförbin­delsen till Helsingfor­s-Vanda flygplats, är färdig 2015. Antalet besökare på flygplatse­ns tågstation beräknas uppgå till 14 000 år 2025.
HBL 11.8.2014. Ringbanan, spårförbin­delsen till Helsingfor­s-Vanda flygplats, är färdig 2015. Antalet besökare på flygplatse­ns tågstation beräknas uppgå till 14 000 år 2025.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland