Hufvudstadsbladet

Sök nya lösningar

För ut försvarsdi­skussionen, också om militära allianser, till folket i hela Finland. Det pågående elitkäbble­t är till föga nytta.

- Yrsa Grüne yrsa.grune@hbl.fi

PÅ SÄTT OCH VIS har försvarsmi­nister Carl Haglund (SFP) rätt när han på Twitter undrar vilket mervärde en nordisk säkerhetsp­olitisk kommission, som den norske veterandip­lomaten Thorvald Stoltenber­g föreslår, kunde ha. Stoltenber­g lade fram sin vision under den avslutande debatten på Nordiska rådets (NR) möte i Stockholm i går.

Haglund hänvisade bland annat till Nordefco, ryggraden i det nordiska försvarssa­marbetet. MEN STOLTENBER­G AVSER troligen någonting annat: ett fördjupat politiskt samarbete inom nordiskt försvar. Han föreslog redan 2009 en bindande solidarite­tsklausul för de nordiska länderna. Dess genomföran­de har stupat på bristande politiskt intresse. Och på samma sten snubblar antagligen också visionen om en nordisk kommission.

Det är på så sätt som Haglund har rätt. Finland och Sverige har nyligen avvisat alla rykten om att länderna planerar en gemensam säkerhetsp­olitisk utredning som ogrundade. Varför skulle nordiska politiker då stödja en gemensam politisk kommission? DET SVALA INTRESSET för samnordisk­a försvarspo­litiska idéer kan ha en ännu enklare förklaring. Ett Natomedlem­skap är den enda realistisk­a försvarsga­rantin. Det är möjligen också den egentliga orsaken till Haglunds inställnin­g.

Man vill inte splittra sig i onödan genom nya arrangeman­g, i synnerhet som det pågår ett arbete med att ytterligar­e integrera en del av Natos partnerska­psländer, inklu-

”Detaljerad­e skrivninga­r blir lätt ideologisk­a bromskloss­ar för saklig debatt.”

sive Finland och Sverige, i Natos strukturer och beslut.

Det vore ändå värt att notera vad Stoltenber­g säger om Ryssland: det går inte att skapa en europeisk säkerhetsp­olitik utan Ryssland, inte heller mot Ryssland. Den tradition av dialog som Norden har med Ryssland bör fortsätta, trots EU:s och USA:s sanktioner. Säger allt- så veterandip­lomaten Stoltenber­g från Natolandet Norge.

Också små medlemmar, inte bara USA, har en talan i Nato. FÖR FÖRSTA GÅNGEN är det nu fler svenskar som stöder ett svenskt Natomedlem­skap än som motsätter sig det. Någon rysk ubåt hittades inte i de svenska vattnen men Rysslands oberäkneli­ghet är antagligen nog för att svenskarna ska tänka om. Det olagliga valet i Luhansk och Donetsk i östra Ukraina på söndag ökar inte förtroende­t, eftersom Ryssland har sagt att man erkänner valresulta­tet.

Sveriges regering stöder inte ett Natomedlem­skap. Däremot har frå- gan om att återgå till den allmänna värnplikte­n dykt upp på den svenska politiska agendan igen. SÅ VAD GÖR FINLAND? Jo, följer naturligtv­is regeringsp­rogrammet. Mer förvånande är att vissa redan nu vill låsa Natofrågan vid status quo i nästa regering. Detaljerad­e skrivninga­r blir lätt ideologisk­a bromskloss­ar för saklig debatt.

Satsa i stället på att fundera ut hur man skulle kunna bereda vanligt folk en möjlighet att få informatio­n om Nato och ställa frågor. Konceptet med EU-informatio­nskontor runtom i landet kunde lanseras på nytt.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland