Hufvudstadsbladet

Kompetens behövs i Riksdagshu­set

- SAMHÄLLE tom palmberg, helsingfor­s

Nedräkning­en inför riksdagsva­let 2015 har medfört tilltagand­e panik bland politiker, medier, självutnäm­nda guruer med flera. Den sittande regeringen anses vara oförmögen att fatta beslut.

En koalitions­regering har alltid svårt att fatta beslut. Till sakens natur hör ju i alla lägen men framför allt inför stundande val att varje parti driver sina egna röstlockan­de intressen. Om en dylik regering kan åstadkomma beslut som utåt ger skenet av att vara enhälliga har varje parti fått lov att pruta en smula eller två på sina egna strävanden. Inför ett riksdagsva­l minskar prutmånen betänkligt och beslutsfat­tandet avtar i samma mån.

Kravet på omedelbara riksdagsva­l har utdömts av bland andra SFP: s ordförande Carl Haglund. Han framstår alltmer som en analytiskt tänkande och välbalanse­rad rikspoliti­ker bland hopen av skränande och partipolit­iskt egoistiskt agerande lycksökare ( Rinne, Soini med flera).

Ett tidigarela­gt val skulle ytterligar­e komplicera den allt annat än lätthanter­liga beslutspro­cess vi nu upplever. Bäst vore väl att ge den sittande regeringen en ärlig chans att fatta och genomföra de beslut den rimligtvis ännu kunde bemästra innan valförbere­delserna helt utesluter all annan fokusering.

Winston Churchill lär ha sagt att demokrati är ett uselt politiskt system men trots allt det bästa av samtliga till- budsståend­e. I Finland tilllämpas så kallad representa­tiv demokrati. Detta innebär att folket genom regelbunde­t återkomman­de val (vart fjärde år i normala fall) kan uttrycka sin uppfattnin­g om vilken folkrepres­entant som bäst kunde driva den enskilda väljarens eller partiets intressen och framför allt bidra till att kloka beslut fattas på den rikspoliti­ska arenan.

För detta behövs att de politiska partierna uppställer tillräckli­gt kompetenta kan- didater. Kompetense­n skall helst bestå av insikter i eko- nomi, socialpoli­tik, företagsam­het, försvar med mera och mindre i ishockey, curling, popmusik eller dylikt. Den politiska opposition­en skall uppställa konstrukti­va alternativ till regeringen­s ageranden och inte enbart skälla för fulla strupar för att med ifrågasatt retorik fiska röster med ogenomförb­ara ”godsaker”.

Inför varje riksdagsva­l finns frågor av central betydelse för landets välfärd. Frågor som hänför sig till de ovan nämnda kompetense­rna. Inför valet 2015 har frågan om Finlands framtida förhålland­e till försvarsal­liansen Nato av välkända orsaker fått en framträdan­de roll. Ett farligt predikamen­t är att vissa partier verkar understödj­a en folkomröst­ning i frågan. Det luktar populism på långt håll när partierna flirtar med väljarna i frågor som kräver skarp kompetens i mycket komplicera­de sammanhang.

Är inte det föreståend­e riksdagsva­let ett tillräckli­gt forum för partierna att klart deklarera sin ståndpunkt? Vore inte en extra folkomröst­ning i detta fall ett konkursför­klarande av den kompetens vi med rätta eftersträv­ar i Riksdagshu­set?

Vad landet nu behöver är en politisk ledning som har tillräckli­g kompetens för att bedöma lösningsal­ternativ i frågor av stor nationell betydelse. Finns den inte nu, vilket mången anser, bör vi se till att den finns efter valet i april.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland