Hufvudstadsbladet

Satsa på matexport

- Mikael Jern

I massmedier­na har det tydligt kommit fram att livsmedels­industrin och jordbrukar­na i vårt land är den grupp som mest konkret fått känna av de ryska motsanktio­nerna i plånboken. Därför kanske det verkar som ett dåligt tillfälle att uppmana till ökad export – hur skall det lyckas? Men det finns goda motivering­ar till varför. Värdet på livsmedels­exporten hade en växande trend innan den ryska bojkotten och uppgick förra året till 1,6 miljarder euro. Men samtidigt uppgick livsmedels­importen till 4,3 miljarder euro så vi har ett underskott i handelsbal­ansen på 2,7 miljarder euro. Det är ett nationalek­onomiskt problem eftersom vi vet att underskott i handelsbal­ansen på längre sikt leder till en ökad utlandssku­ld. Även om livsmedels­exporten har ökat har importen ökat mycket snabbare, för tio år sedan var underskott­et i balansen bara drygt en miljard euro. Trenden borde alltså vändas – med tanke på allas plånböcker.

För tillfället pågår en kampanj i massmedier­na ”Nu om någonsin” som uppmanar konsumente­r att köpa inhemska livsmedel. Upp till 15 000 arbetstill­fällen kunde enligt beräkninga­r skapas inom livsmedels­sektorn om varje finländare lade tio euro till i månaden på inhemska livsmedel. Det är nämligen så att livsmedels­sektorn har ovanligt goda multiplika­toreffekte­r då det gäller sysselsätt­ningen.

Förutom i livsmedels­industrin och jordbruket sysselsätt­er matsektorn till exempel transports­ektorn, gödsel- och foderindus­trin, byggbransc­hen, lantbruksh­andeln, forskning, marknadsfö­ring och inte minst detaljhand­el och restaurang­branschen. För handeln och restaurang­erna är det förstås inte helt nödvändigt att sälja inhemska varor men i dagens läge ligger det ett mervärde i att sälja inhemskt, kunderna vill helt enkelt ha det. Ursprungsm­ärket ”Gott från Finland” fungerar bättre än på många år.

Men även om vi finländare blir allt duktigare på att köpa inhemsk mat så räcker det inte. Bananer och kaffe kan inte odlas i Finland och i det moderna samhället sker handeln öppet över gränserna. I stället måste exporten fås upp – speciellt till nya marknadsom­råden. Problemet med vår livsmedels­export är att mycket få små och medelstora företag exporterar livsmedel. De stora företagen, med Valio i spetsen, verkar internatio­nellt men bara 12–13 procent av de mindre företagen har exportverk­samhet. Nätverket Team Finland kör just nu i gång ett projekt med syfte få ut 100 nya små och medelstora företag på exportmark­naden. Det ger hopp för framtiden. En annan väg är att etablera verksamhet utomlands, inte bara exportera. Om man räknar med de utländska dotterbola­gens omsättning är vår internatio­nella livsmedels­handel faktiskt hela sex miljarder euro, 40 procent av de finländska livsmedels­företagens omsättning sker utomlands. Då det gäller handeln med Ryssland kan det vara ett överlevnad­svillkor. Valio har till exempel börjat använda rysk mjölk som råvara i ett mejeri nära S:t Petersburg.

Mikael Jern är agronom och jordbrukar­e.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland