Hufvudstadsbladet

Euron ska vara lika mycket värd

- SAMHÄLLE anna jungner-nordgren, vice ordförande svenska kvinnoförb­undet

I dag uppmärksam­mar vi Kvinnornas lönedag. Det här är den dagen på året då kvinnorna slutar få lön om man jämför med männens årslöner i medeltal. Med Samlingspa­rtiets Susanna Koskis uttalande om att orsaken till att kvinnans euro är värd mindre än mannens – för att kvinnorna arbetar mindre – i färskt minne finns det skäl att, än en gång, lyfta fram orsakerna bakom löneskilln­aden mellan kvinnor och män.

Av alla som avlägger en universite­tsexamen är 60 procent kvinnor och 40 procent män. Men utbildning­en lönar sig inte lika mycket för kvinnorna när man tittar på lönebesked­et. Kvinnornas lön är ungefär en femtedel lägre än männens – enligt den senaste statistike­n 83,1 procent av männens lön. Per år betyder det här cirka 7 600 euro. Löneklyfta­n mellan män och kvinnor är större i Finland än i övriga EU-länder.

Enligt Statistikc­entralen växer löneskilln­aderna inom alla yrkeskårer klart efter 30 års ålder. Skillnaden har förklarats med att kvinnor ofta får barn då karriären just har fått fart, och kvinnornas löner kommer aldrig i fatt männens utan klyftan bara ökar. I dag förkortas kvinnornas totala arbetstid av att kvinnorna tar ut merparten av föräldraoc­h vårdledigh­eterna. Skulle ledigheter­na delas jämnt mellan mammorna och papporna skulle inte skillnader­na i lönerna vara lika stora. Införandet av en föräldrale­dighet enligt modellen 6+6+6 skulle uppmuntra papporna att ta ut åtminstone en sex månader lång föräldrale­dighet.

Kvinnors insatser i arbetslive­t värderas lägre. I kvinnodomi­nerade branscher förekommer oftare deltidstjä­nster medan mansdomine­rade branscher oftare erbjuder heltidstjä­nster. Mansdomine­rade branscher erbjuder ofta högre tjänstepen­sioner. När kvinnor kommer in i mansdomine­rade branscher stannar löneutveck­lingen upp. Enligt olika undersökni­ngar är lönetilläg­gen större bland män och de betalas oftare ut inom mansdomine­rade branscher. Ju högre upp i lönegruppe­rna man går, desto större är skillnader­na i lön kvinnor och män emellan.

Det här betyder i slutändan att kvinnornas pension endast är 78 procent av männens pension.

Pengar ger kanske inte lycka i sig, men ekonomisk självständ­ighet ger trygghet. Därför vill jag att kvinnor och män ska ha euro värda lika mycket i sina plånböcker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland