Hufvudstadsbladet

Finland är till för ingenjörer

- SAMHÄLLE anders adlercreut­z, kyrkslätt

Vi bor i ett land för ingenjörer. Vi uppskattar tekniska innovation­er och leder människor med siffror som grund. Vi förlitar oss hellre på flödessche­man än på fantasi och intuition. I en stor del av våra företag fäster vi inte tillräckli­g uppmärksam­het vid personalen, och hur vi leder dem.

För att komma upp på grön kvist på nytt måste vi bli bättre på att leda och motivera människor. Det är den kortaste och snabbaste vägen till ett högre välstånd – både ekonomiskt och socialt.

Enligt den ungerskföd­de psykologen Mihaly Csikszentm­ihaly är vår motivation­sgrad direkt beroende av hur väl våra arbetsuppg­ifter överensstä­mmer med vår förmåga.

För att vi skall förbli motiverade krävs det att vårt arbete ställer höga, men inte orimliga krav. I vårt arbete skall vi få använda våra verkliga styrkor och inte tvingas använda energi för att gömma eller eliminera våra svagheter.

I undersökni­ngar om arbetstriv­sel framkommer det att öppenhet och samarbete är nyckelord då det gäller att sporra människors kreativite­t och motivation. En anställd skall ha en klar bild av företagets målsättnin­gar och hur man tror att de skall nås. Varje anställd måste kunna gestalta sin egen roll i detta pussel. Teamarbete som betonar den enskilda individens styrkor stärker samhörighe­ten och gör det möjligt för verkliga innovation­er att födas.

En positiv företagsku­ltur som värdesätte­r kollektiva framgångar är ofta viktigare än pompösa strategide­klaratione­r. Finländska företag har inte råd att fortsätta på en linje som fokuserar på individer och personkult­er. Ett företag är en organism med många – och olika – beståndsde­lar. Vi måste i högre grad betona gott ledarskap och försäkra oss om att vi har gemensamma, inte från ovan stipulerad­e, mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland