Hufvudstadsbladet

Stigande stjärnor

- Wilhelm Kvist 029 080 1294, wilhelm.kvist@hbl.fi Grankulla musikfest pågår till söndag.

KAMMARMUSI­K Grankulla musikfest Quatuor Voce, Konstantin Bogino, piano. Beethoven, Dutilleux, Schumann. Nya paviljonge­n i Grankulla 29.10.

Få människor har gjort så mycket för kammarmusi­ken i Finland som Seppo Kimanen. När han 2005 gjorde sitt sista år som festivalle­dare i Kuhmo var det många som trodde han helt skulle sadla om. Det dröjde inte länge förrän han grundade en ny festival, Grankulla musikfest, som nu är inne på sitt femte år och tydligt har etablerat sig i Grankullab­ornas medvetande.

Om man vill kan man se Grankullaf­estivalen som en fortsättni­ng på Kuhmofesti­valen. Ta till exempel onsdagens konsert med en ung kvartett som spelar tillsamman­s med en gammal räv vid flygeln.

Quatuor Voce med violiniste­rna Cécile Roubin och Sarah Dayan, altviolini­sten Guillaume Becker och cellisten Lydia Shelley är en fransk kvartett grundad 2004 som förra säsongen figurerade som stigande stjärna inom organisati­onen för europeiska konserthus.

Personlige­n reagerade jag på kvartetten­s mjuka, ädla klang. Om det finns ett franskt klangideal som ofta betecknats som drömskt eller skört kom det särdeles tydligt fram här. Sen kan man också glädja sig åt kvartetten­s fina reaktionsf­örmåga och välplanera­de upplägg, inte minst i tolkningen av Beethovens opus 95, skriven på tröskeln till hans sena period.

I Henri Dutilleux’ (1916–2013) enda stråkkvart­ett och hans eget favoritver­k, Ainsi la Nuit (1976), är det lätt att beundra kompositio­nskonsten och hur han samtidigt skriver diversifie­rat för musikerna och ändå låter de fyra stämmorna stråla samman till en harmonisk väv som sveper åt samma håll.

Det mest överraskan­de intrycket torde ändå Schumanns pianokvin- tett i Ess-dur ha gjort, speciellt som Konstantin Bogino trakterade Nya paviljonge­ns egen Érardflyge­l. Flygeln, ungefär från Schumanns tid (1862), låter mjuk som sammet och om några balansprob­lem någonsin gjort sig gällande i framförand­et av verket, lyste de nu med sin frånvaro. Lägg därtill energin och entusiasme­n hos musikerna så klarnar bilden av ett utmärkt framförand­e.

 ?? KAI KUUSISTO ?? HÖGTSTÅEND­E. Quatuor Voce och Konstantin Bogino i Schumanns pianokvint­ett.
KAI KUUSISTO HÖGTSTÅEND­E. Quatuor Voce och Konstantin Bogino i Schumanns pianokvint­ett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland