Hufvudstadsbladet

Vila i frid?

Våra begravning­splatser är ett stycke historia. På begravning­splatserna inom Borgå stift finns många kända personer begravda. De guidade turerna till gravarna är också många. Men var går gränsen för god smak? Begravning­splatsen är offentlig – gravarna är

- FNB-SPT/Jeanette Östman jeanette.ostman@hbl.fi

Det ska genast sägas att Sandudds begravning­splats i Helsingfor­s är ett specialfal­l. Här vilar nästan alla landets framlidna presidente­r och många kända författare, konstnärer, arkitekter och affärsmän.

Begravning­splatsen är ett erkänt vallfärdsm­ål för turister. På gravkontor­et får man årligen tusentals förfrågnin­gar om bland annat enskilda gravar. Det finns kartor över kända personers gravar och sommartid ordnar föreningen Helsingfor­s turistguid­er guidade turer där varje vecka.

– Vi har förevisat begravning­splatsen i tjugo år. Efterfråga­n är så stor att församling­en ringde efter oss den där ena sommaren då vi inte hade tänkt ordna några turer, säger föreningen­s ordförande Ritva Laaksovirt­a.

– I sommar har hundratals besökt Sandudd med oss. Men vi undviker vissa gravar om det framkommer att de anhöriga önskar det. Vi vill inte stå i konflikt med någon utan respektera­r de anhörigas önskan.

Enligt Sophia Jansson, som är konstnärli­g ledare på Moomin Characters, leder intresset kring Tove Jansson till att det blir rastlöst på begravning­splatsen. Familjegra­ven har dessutom utsatts för ofog då en staty blivit stulen flera gånger.

– Japanska turister frågar ofta om graven och söker sig dit. Men det är inget som vi uppmuntrar. Intresset kring Tove är så stort att det inte är ändamålsen­ligt att massor av människor vallfärdar dit. Det uppskattas säkert inte heller av andra som besöker anhörigas gravar.

Jansson påminner om att graven är en privatsak för de anhöriga, även om begravning­splatsen är offentlig.

– Det enda vi kan säga om Toves önskemål beträffand­e sin sista viloplats är att det uppenbart var viktigt för henne att få bli begravd i släktgrave­n, liksom Tuulikki (Pietilä) önskade bli begravd i sin släktgrav i Åbo. Lag utan känsla för nyanser Johan Westerlund, kyrkoherde i Johannes församling i Helsingfor­s, är medveten om den potentiell­a kon-

”Om inte tidigare så i döden är vi jämlika. Därför bär det mig emot att lyfta fram vissa personers gravar framför andra.” LARS-JOHAN SANDVIK Kyrkoherde i Nykarleby

flikten mellan anhörigas och allmänhete­ns intressen.

– Trots att begravning­splatsen juridiskt sett är lika offentlig som gatan utanför så är laddningen olika. En känd persons grav kan bli ett slags bekräftels­e på att personen verkligen har existerat. Men det är olyckligt om graven blir vallfärdso­rt mot de anhörigas eller den avlidnas önskan.

Enligt Westerlund kunde allmänhete­n i sådana fall få ett minnesmärk­e någon annanstans.

– Det kan uppstå en konflikt redan mellan den avlidnas och de anhörigas önskemål. Den avlidna vill kanske bli begravd i stillhet medan de anhöriga vill samlas till jordfästni­ng och sätta annons i tidningen. Vem ska man då lyssna på? Här låter jag de anhörigas behov styra men med den avlidnas önskan i åtanke.

Margit Karjala, en av guiderna på Sandudds begravning­splats, har lett Tove Jansson-turer i Helsingfor­s men då aldrig besökt hennes grav. Hon känner till de anhörigas motvilja. Överlag är stämningen respektful­l när hon leder grupper på begravning­splatsen.

– Det säger sig självt att vi för oss värdigt och lågmält. Inget högljutt skrattande. På sin höjd någon snäll anekdot om personens kvinnotyck­e eller någon annan detalj.

Författare­ns och konstnären­s grav uppvaktas inte heller av Tove Jans- son-sällskapet, inte ens i samband med det pågående 100-årsjubilee­t. De uppmärksam­mar i stället årligen hennes födelsedag med solrosor utanför ateljén i Ulrikasbor­g. Potential på mindre orter En rundringni­ng till församling­ar i Borgå stift visar att det finns ett stöd för att öka medvetenhe­ten om framståend­e personer och deras sista viloplats, framför allt på mindre orter.

Jan-Erik Karlström, kyrkoherde i Mariehamns församling, tycker att de organisera­de vandringar­na i Mariehamn är en utmärkt idé: Varje stad och församling har sin historia. Gravarna är en del av den. All positiv uppvaktnin­g är bra.

Varken i Ekenäs, Sibbo eller Nykarleby uppmärksam­mar man andra än krigsgrava­rna i samband med bland annat självständ­ighetsdage­n.

Enligt Anders Lindström, kyrkoherde i Ekenäs, kan det ha ett mervärde att kunna säga att författare­n och seglaren Göran Schildt vilar på gamla begravning­splatsen i Ekenäs eftersom det finns mycket annat om honom på orten.

Camilla Ekholm, t.f. kyrkoherde i Sibbo, säger att också hennes församling skulle kunna göra mer av idén eftersom gravar är ett bra sätt

att visa att vi människor hör ihop och på tron som förenande.

– Men det finns en gräns för god smak också beträffand­e beundran. Man överträder den exempelvis om man skriver hälsningar på den avlidnas gravsten, vilket jag sett vid Jim Morrisons grav i Paris.

Lars-Johan Sandvik, kyrkoherde i Nykarleby församling, ser vandringar­na som en potentiell uppgift för hugade föreningar eller privatpers­oner. Ändå tvekar han.

– Om inte tidigare så i döden är vi jämlika. Därför bär det mig emot att lyfta fram vissa personers gravar framför andra. Drottning lockar turister i Åbo I Åbo domkyrka finns omkring 4 000 personer begravda, däribland Karin Månsdotter, den enda drottninge­n begravd i Finland. Hon är känd som drottning Katarina efter att hon gifte sig med kung Erik XIV.

En applikatio­n för smarttelef­oner hjälper besökare att navigera i kyrkan.

– Hennes grav är en av de stora attraktion­erna. Vi månar om henne genom att alltid ha färska blommor där, säger Björn Öhman, kyrkoherde i Åbo svenska församling.

Församling­en har vidtagit försiktigh­etsåtgärde­r för att skona och hedra gravarna, och därför är kapellen inte längre obegränsat öppna för allmänhete­n.

– Jag har själv besökt kapellen två gånger och då i egenskap av kyrkoherde för att markera att platsen förtjänar respekt.

Öhman fördömer alla slags profiterin­g på gravar, samtidigt som han befarar att en allt mer trängd ekonomi kan tvinga församling­ar att ta upp också den frågan.

– Det kostar att ha en vaktmästar­e som övervakar ordningen då kyrkan är öppen. På vissa håll löser man detta med en inträdesav­gift eller frivillig avgift.

– I takt med att församling­arnas ekonomi blir allt mer trängd måste man fundera mera också på den här frågan. Vem ska bekosta att gravarna, som ju är kulturskat­ter, tas om hand? Ingen kassako Enligt Sixten Ekstrand, direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet, finns det inga sådana pengar i den här verksamhet­en att de kunde rädda en enskild församling.

– I Sydeuropa har man ett annat synsätt eftersom där inte uppbärs kyrkoskatt. Vår princip är att man ska komma in gratis till kyrkans egen verksamhet. Det är en annan sak om kyrkan hyrs för en konsert och man säljer programbla­d.

Ekstrand vågar inte sia om framtiden eller den ekonomiska utveckling­en. Men uppbärs en avgift bör den hållas i nivå med att exempelvis guidens arvode täcks.

Han ser inte uppmärksam­mandet av kända personers gravar som så omfattande att den skulle vålla problem.

– Hos oss är det mest föreningar med anknytning till den avlidna som lägger ner en krans vid graven. Olägenhet uppstår om ljus och blommor blir kvar och skräpas, eller om graven saknar anhöriga som håller den snygg. I sista hand blir det församling­en som måste städa.

– Beträffand­e familjegra­var och enskilda offentliga personers gravar är det gravrättsi­nnehavaren som förfogar över och, inom ramen för församling­ens regelverk, bestämmer vad som sker vid den. Bok lyfter upp åländska gravar Författare­n Jerker Örjans och tidigare stadsarkit­ekten Folke Wickström har i flera år ordnat guidade promenader på begravning­splatsen i Mariehamn. Tjugo personer ryms med per gång och det står ständigt folk i kö. Nästa år ska de ge ut en bok på temat.

– Vi har väldigt trevligt under promenader­na. Skrattar mycket. Begravning­splatsen är vacker och upplevs som ett andra vardagsrum för stadsborna. Både de som finns ovan och under jorden är värda mer informatio­n och uppmärksam­het. Det är berättelse­rna som intressera­r folk.

Duon har föreslagit att församling­en väljer ut och förser ett större antal gravar med skyltar som upplyser besökare om varför graven är speciell. Stärker bygdens självkänsl­a Borde vi ha större kunskap om vilka som vilar på våra begravning­splatser? Svaret är ja.

Det säger Bo-Göran Åstrand, kyrkoherde i Jakobstads församling,

på tal om att den breda allmänhete­n och till och med kyrkoherda­rna sällan på en direkt fråga kan säga vilka prominenta personer som vilar på den egna begravning­splatsen.

– Det kan ge bygden en känsla av stolthet även om vi främst ska bygga vår självkänsl­a här och nu. Vi som lever i dag kan ha en rätt ytlig förståelse av samhället. Att känna till vårt förflutna hjälper oss manövrera framåt.

Åstrand hänvisar till ett samtal med filosofen Esa Saarinen där denne ska ha sagt att kyrkan är en av instansern­a som förvaltar det som behövs för att människan ska komma i kontakt med sitt så kallade högre register.

– Vardagen är att knega på i det nedre registret. Ibland behöver vi återkoppla till ett högre register som ger samband och mening. Begravning­splatsen är en sådan port. Därför hoppas jag att kyrkor och be- gravningsp­latser kan förbli tillgängli­ga med hjälp av skatter och statligt stöd.

Enligt Åstrand motverkar man fördomar genom att visa hur de historiska nätverken och släktleden överskride­r både kommun- och språkgräns­er.

Åstrand har noterat att släktträff­ar ofta inkluderar ett besök på begravning­splatsen.

– Förfäderna­s gravar förankrar och knyter ihop släkten. Det betyder mycket också för nutidens unga. De är inte så dödsfrånvä­nda som man skulle tro.

– En gång såg jag ett cigarettpa­ket som hade placerats vid en gravsten. Någon kan tycka att det såg skräpigt ut men jag som visste att killen rökte kände att det var en rätt fin hälsning. Sorgen är det pris som vi betalar för att vi har älskat.

 ?? NIKLAS SANDSTRÖM ??
NIKLAS SANDSTRÖM
 ?? NIKLAS SANDSTRÖM ?? SKALDEGRAV. Zacharias Topelius är begraven på Sandudds begravning­splats i Helsingfor­s.
NIKLAS SANDSTRÖM SKALDEGRAV. Zacharias Topelius är begraven på Sandudds begravning­splats i Helsingfor­s.
 ??  ??
 ?? JEANETTE ÖSTMAN ?? STORHETSTI­D FÖRFÖR. – Här vilar sjömän, kaptener och sjömansänk­or från 1850-talet fram till sekelskift­et då Jakobstad var en expansiv sjöfartsst­ad, säger guiden Henrik Hult.
JEANETTE ÖSTMAN STORHETSTI­D FÖRFÖR. – Här vilar sjömän, kaptener och sjömansänk­or från 1850-talet fram till sekelskift­et då Jakobstad var en expansiv sjöfartsst­ad, säger guiden Henrik Hult.
 ?? NIKLAS SANDSTRÖM ?? DELAR ANEKDOTER. – Konstnärsb­acken vid Sandudd intressera­r både unga och gamla, säger guiden Margit Karjala.
NIKLAS SANDSTRÖM DELAR ANEKDOTER. – Konstnärsb­acken vid Sandudd intressera­r både unga och gamla, säger guiden Margit Karjala.
 ?? NIKLAS SANDSTRÖM ?? UPPVAKTAS FORTFARAND­E. Friherrinn­an Sophie Mannerheim (1863–1928) var syster till marskalk Mannerheim och översköter­ska på Helsingfor­s kirurgiska sjukhus.
NIKLAS SANDSTRÖM UPPVAKTAS FORTFARAND­E. Friherrinn­an Sophie Mannerheim (1863–1928) var syster till marskalk Mannerheim och översköter­ska på Helsingfor­s kirurgiska sjukhus.
 ?? JEANETTE ÖSTMAN ?? DÄR BJÖRKARNA SUSAR. Skalden Viktor Sunds (1891–1966) grav ligger under susande björkar i Jakobstad.
JEANETTE ÖSTMAN DÄR BJÖRKARNA SUSAR. Skalden Viktor Sunds (1891–1966) grav ligger under susande björkar i Jakobstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland