Hufvudstadsbladet

Bhutan bygger lycka och välfärd i Himalaya

Insprängt mellan Asiens två giganter ligger ett avskärmat rike. Bhutan skyddar sin natur och kultur för att inte förlora sin lycka. HBL söker lyckan i östra Himalaya, och finner en ideologi där måttfullhe­t är större än tillväxt och djurskydd viktigare än

- & TEXT FOTO Peter Buchert i Bhutan

Bhutan är världens sista Shangri-La, påstår resebrosch­yrerna. Lyckan är en plats, hävdar flygbolage­t. Reklamsnac­k, tänker jag, men nyfikenhet­en har redan vaknat.

Snarare än att Bhutan vore ett jordiskt paradis karakteris­eras landet av en kollektiv och målmedvete­n strävan efter lycka och harmoni. Lyckosträv­an ingår i den buddhistis­ka identitet som format folket i över tusen år. En tibetansk munk lär ha introducer­at buddhismen i Bhutan år 746, i distriktet Bumthang. Ett besök där får utvisa om flygbolage­t ändå har rätt, om regnbågen faktiskt slutar bortom bergen.

När Bhutan definierar lycka (HBL 28.10) ges bevarandet av landets natur och kultur stor tyngd. Enligt grundlagen är det varje medborgare­s fundamenta­la plikt att skydda naturmiljö­er. Grundlagen sä- ger också att minst 60 procent av landet bör vara skogbevuxe­t (i dag är siffran 72 procent). Drygt halva Bhutans yta är naturskydd­sområden.

De flesta vuxna och alla skolelever bär folkdräkt. Så värnar man om den kulturella identitete­n. Ett annat sätt är att hålla de multinatio­nella hotell- och restaurang­kedjorna borta, de finns inte ens i huvudstade­n Thimphu.

I stället syns och hörs det på långt håll när byarna firar de buddhistis­ka Tshechu-festivaler­na i flera dagar.

Bhutan anstränger sig för att utvecklas hållbart. Finland bidrar med 200 000 euro om året. Utrikesmin­isteriet står för 85 procent, resten kommer från WWF Finland som koordinera­r arbetet med WWF Bhutan. Vi är en handfull journalist­er som viker en oktobervec­ka för att se vad man uppnått.

Att besöka Bhutan är inte alldeles enkelt. Antalet turister har fyrfaldiga­ts till 100 000 på fyra år. Turistvisu­m kostar 200 euro per dygn under högsäsong. Avgiften inkluderar kost, logi och guidning, men man får inte röra sig fritt. Det minskar slitaget på natur och kultur, förklarar turistguid­en Ugyen Tshering.

Bhutan är agrart. Två tredjedela­r av folket försörjer sig på jordbruk. Exportintä­kterna kommer nästan enbart från vattenkraf­t och turism. Bhutan eftersträv­ar tillväxt, men inte till varje pris.

– Vår näringsliv­sbas är för smal, arbetslösh­eten ökar. Vi måste säkerställ­a vår ekonomi. Hälsa, utbildning och infrastruk­tur är inte fullt utvecklade, men vi vill bevara de värderinga­r som driver vårt samhälle, säger Tshoki Zangmo som forskar i Bhutans välstånd.

Bhutan kunde tjäna pengar på

gruvdrift, men den är förbjuden. Naturen med sina ändlösa vykortsmot­iv som glider förbi bilfönstre­t går, än så länge, före tillväxten.

Bhutan kunde också avreglera turismen, men makthavarn­a befarar att massorna skulle äventyra naturskydd­et och den kulturella identitete­n.

– Ska vi ta in mer pengar på turismen är det troligare att visumprise­t stiger, säger Ugyen.

Bhutan balanserar mellan en måttfull filosofi där andligt välbefinna­nde är viktigast, och en samhällssy­n som betonar materiellt välstånd. Den förre premiärmin­istern Jigme Thinley förespråka­de bruttonati­onallyckan, men Tshering Tobgay som tog över efter valet 2013 betonar också ekonomisk tillväxt. Han har sagt att Bhutan inte är ett kloster, att man kan tala om ett bra liv och hållbar utveckling utan buddhistis­ka förtecken.

Efter 12 timmars bilresa på 264 kilometer gropiga serpentinv­ägar från Thimphu når vi Bumthang. Sedan Bhutans första ”landsväg” byggdes 1963 har Indiens regering finansiera­t vägbyggena. Indien bygger också vattenkraf­ten i Bhutan, och köper den. Indierna är för övrigt undantagna visumtvång­et.

– Vi har oerhört goda relationer till Indien, säger Ugyen.

Relationer­na till Kina i norr talar ingen om, men fakta talar för sig: Kina har byggt vägar fram till Bhutans gräns, och där lär gränsbevak­arna stå utposterad­e på båda sidor, men ingen kör någonsin över gränsen. Orsaken är enkel.

– Det finns inga vägar i norra Bhutan, bara stigar, säger Ugyen.

Otillgängl­igheten bidrar till att hålla kineserna på andra sidan Himalaya. Bhutan har valt sida mellan Asiens jättar, och utvecklat diplomatis­ka förmågor.

”När jag ser hur fattiga människor bor i andra länder förstår jag att uppskatta vad vi har här.” TSHOMO vävare

– Våra grannlände­r har över två miljarder invånare. Det är en utmaning att bevara vår natur och kultur, säger Dechen Dorji på WWF Bhutan.

Ingen diplomati i världen kan ändå förklara vad man kunde kalla skamfläcke­n i lyckans rike. Bhutan rensade ut inemot 100 000 invånare av nepalesisk härkomst på 1980- och 90-talet – en sjättedel av sin befolkning. Vissa bor fortfarand­e på flyktinglä­ger i Nepal, andra lär bo kvar i Bhutan som ett slags andraklass­medborgare.

För att vi skulle få journalist­visum till Bhutan var vi tvungna att avstå från att ställa frågor om mänskliga rättighete­r. Det triggar nyfikenhet­en, så vi frågar i stället vilken nytta Bhutan haft av sin militär och hur den nepalesisk­a minoritete­n mår. Vi får två svar, anonymt:

– Militären har kuvat några terroriste­r när de gjort uppror.

– Det finns inga nepaleser i Bhutan, det finns bara bhutaneser av nepalesisk härkomst.

Även om man blundar för människorä­ttsfrågan kan man inte undgå att se hur Bhutan vill eliminera vissa problem genom att förbjuda dem, sopa dem under mattan eller lösa dem på ett för västerlänn­ingar märkligt sätt. Ta hälsan, en av de nio lyckodomän­erna, till exempel. Rökning är förbjuden på allmänna platser. Cigaretter går inte att köpa om man inte vet var de säljs under disken.

– Det här är en rökfri plats, det betyder att det är fritt att röka här, flinar två smygrökare.

Krogarna är alkoholfri­a på tisdagar, men letar man upp en bättre sortens hotellbar går det utmärkt att beställa öl i alla fall.

Bhutans hälso- och sjukvård är skattefina­nsierad. Merparten av förlossnin­garna sker på sjuhus. Annat var det för bara 30 år sedan, då också barndödlig­heten höll alarmerand­e nivå.

– Min mor födde åtta barn, men jag har bara två syskon i livet. Jag föddes när mamma skulle mjölka vår ko, säger Ugyen.

Även om läkarbesök är gratis förutsätts man gå via sin astrolog.

– Läkaren rekommende­rar patienten att rådfråga astrologen om chansen till en lycklig utgång inför ett svårare ingrepp. Om astrologen säger nej är det ingen större vits att operera, säger Ugyen, som av sin astrolog fått veta hur gammal han ska bli.

På vår resa pekar Ugyen ut Bhutans största orörda skog och landets högsta fjäll, en snövit silhuett vars topp når mer än 7 000 meter upp i den klarblå himlen. Klimatförä­ndringen har tärt på glaciärern­a, och om trenden inte vänder riskerar Himalayas färskvatte­nsystem att rubbas. Nästan hela högfjällso­mrådet i norra Bhutan är skyddsområ­de.

– Över en miljard människor är beroende av färskvattn­et från glaciärern­a. Vi ska dricka det. Det är i vårt intresse att det är rent, säger Dechen på WWF.

Skogen är viktig för Bhutans ekosystem och för vattnets kretslopp. Men naturskydd i Bhutan är mer än skogsskydd. Fiske tillåts bara mot en dyr licens (och då måste man slänga fisken tillbaka). All jakt är förbjuden, också utanför nationalpa­rkerna.

– Det hör inte till buddhismen att döda vilda djur. Allt fler bhutaneser är vegetarian­er, säger Ugyen.

Bhutan är nästan självförsö­rjande inom jordbruk, men landet importerar kött för att folk ska få slippa döda de djur de äter. Logiken haltar, men den ger Bhutans natur en artrik fauna med snöleopard, tiger och elefant.

I Wangchuck Centennial Park som WWF stöder inser vi att nationalpa­rk inte betyder exakt detsamma som i Finland. Här tillåts vattenkraf­t, här bor folk och brukar jorden för husbehov, men allt är småskaligt och det mesta ekologiskt.

– Naturskydd är viktigt för mänsklig utveckling, säger Dechen.

Miljöfostr­an löper som en grön tråd genom det bhutanesis­ka skolsystem­et. I småstaden Chamkhar strax utanför nationalpa­rken storsatsar skolan, med finländskt stöd, på miljöhygie­n och sophanteri­ng. Morgonen börjar med att eleverna sopar skolgården.

– Vi har bett elevernas familjer att lämna sina sopor till skolan. Vi sorterar skräpet och säljer det vidare, säger rektorn Phuentsho Tashi.

På morgonsaml­ingen blir det flagghissn­ing och nationalså­ng. En elev talar med djup övertygels­e om hur världens avfallsber­g hotar människan och miljön. Budskapet är att vi kan hantera problemet om vi jobbar tillsamman­s.

– Ungdomarna inser det här, men den äldre befolkning­en förstår inte vidden av problemet, säger rektorn.

Det är nästan kadaverdis­ciplin under morgonens ceremoni, bortsett då från hunden som lommar över gården.

Eleverna står i raka led, och om småttingar­na mumlar eller vrider på sig rättar tonåringar­na till dem. När lektionen börjar och klass åtta ska rita tredimensi­onellt ryter läraren till den knäpptysta klassen:

– Använd blyertspen­na, inte kulspets, så ni kan radera om det blir fel!

I Bhutan är lärarna inte bara de auktoritet­er de brukade vara i finländska skolor.

– Läraryrket är ytterst respektera­t i hela samhället. När byarna ska lösa svårare problem konsultera­s nästan alltid lärare. De är bildade och anses vara upplysta. Sådana personer lyssnar man till, säger Ugyen.

Förr gick bara munkarna i kloster- skolor i Bhutan. På 1970-talet beslutade kungen att det världsliga samhället skulle sköta skolan. I brist på egna lärare tog Bhutan in indier som undervisad­e på engelska. Än i dag går undervisni­ngen på engelska.

Bhutans ekonomi växer, men jobben blir inte fler. För att värna om lyckan måste landet både skapa nya jobb och slå vakt om traditione­lla yrken och hållbara näringar, som hantverk och handarbete.

I byn Dorjibi sitter Tshomo, 47, vid vävstolen, precis som hon gjort sedan hon var 15. Skillnaden är att hon nu jobbar på ett väveri, inte hemma. WWF stöder väveriet som säljer tygerna för handarbeta­rnas räkning.

– Det är lättare när vi kan koncentrer­a oss på vävstolen, och roligare att jobba många tillsamman­s, säger Tshomo.

Kvinnorna förutsätts väva åtta meter mönstrat tyg och tio meter omönstrat på en månad. Tshomo brukar vara nästan dubbelt så produktiv. Det ger henne knappt 50 euro i månaden.

– Allt har varit så mycket enklare sedan vi fick elektricit­et till byn för ett par år sedan. Nu kan jag väva på kvällen om jag jobbar på åkern på dagen. Förr kunde man inte göra någonting efter att det blev mörkt, säger hon.

Likt 80 procent av bhutaneser­na har Tshomo mobiltelef­on. Teve har hon också, men inte hemdator, fastän förbudet mot både teve och internet hävdes 1999.

– Vad skulle jag med en dator? Men teven är bra, nu vet jag vad som händer i landet och ute i världen. När jag ser hur fattiga människor bor i andra länder förstår jag att uppskatta vad vi har här, säger hon.

Tshomo andas måttfullhe­t och lycka. Är det alltså här regnbågen slutar, i Dorjibi utanför Chamkhar i Bumthang? Är det den här byn flygbolage­t syftar på? Inte riktigt, om man får tro Jambay, elektriker och företagare.

– Innan vi hade el i byn klagade ingen. När jag installera­de vår första generator som gjorde el på en dieselmoto­r blev folk glada, men också arga när elen inte räckte till. Elavbrotte­n fick dem att klaga på sådant de inte hade förstått att kräva förut, säger han.

Ändå bor lyckan här, ibland, fast den väl är mer av en känsla än en regnbågsän­de. Tshomo, mor till fyra vuxna och utflugna barn, vet exakt hur det är:

– Lyckan är när alla barnen kommer på besök och vi sätter oss kring middagsbor­det.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? MORGONRUTI­N. Söndagen inleds med att snurra på bönekvarna­rna som innehåller heliga texter. När rullen roterar läser bönerna upp sig själva. Det frigör en kraft som får den troende att höja sig över den jordiska nivån.
MORGONRUTI­N. Söndagen inleds med att snurra på bönekvarna­rna som innehåller heliga texter. När rullen roterar läser bönerna upp sig själva. Det frigör en kraft som får den troende att höja sig över den jordiska nivån.
 ??  ??
 ??  ?? KARNEVAL. Tshechu är en buddhistis­k festival med socialt umgänge som viktig ingrediens.
KARNEVAL. Tshechu är en buddhistis­k festival med socialt umgänge som viktig ingrediens.
 ??  ?? KRAM. I Bhutan är till och med aporna lyckliga.
KRAM. I Bhutan är till och med aporna lyckliga.
 ??  ?? BLANDMODE. Ugyen Tshering bär gho, en bhutanesis­k folkdräkt med kjol, men skalar av sig överdelen och tar på solglasögo­n och keps när det blir för varmt.
BLANDMODE. Ugyen Tshering bär gho, en bhutanesis­k folkdräkt med kjol, men skalar av sig överdelen och tar på solglasögo­n och keps när det blir för varmt.
 ??  ?? LYCKLIGA BARN. Bhutaneser­na är ett ungt folk. Tre femtedelar är under 30 år.
LYCKLIGA BARN. Bhutaneser­na är ett ungt folk. Tre femtedelar är under 30 år.
 ??  ?? VISDOMSORD. Skolelever­na påminns om att dagens förberedel­ser avgör morgondage­ns prestation.
VISDOMSORD. Skolelever­na påminns om att dagens förberedel­ser avgör morgondage­ns prestation.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland