Hufvudstadsbladet

Mer av extrasöt sirap

EU öppnar portarna för den sorts fruktosrik majssirap som är populär i USA. En dansk forskare varnar för ökad diabetesri­sk. Mikael Fogelholm tonar ned larmet.

- Peter Buchert 029 080 1318, peter.buchert@hbl.fi

Kemiskt processad majssirap är redan ett vanligt sötningsme­del i livsmedel. EU låter snart den så kallade högfruktos­sirapen bli ännu vanligare. Vissa forskare slår larm – ämnet anses orsaka fetma- och diabetesvå­gen i USA, men näringsexp­erten Mikael Fogelholm är inte orolig.

Kraftigt processad majssirap, även kallad glukos-fruktossir­ap, högfruktos­sirap eller HFCS är ett omtvistat sötningsme­del. Det används flitigt i USA, men är kvotbegrän­sat i EU. Kvoterna slopas 2017, och det öppnar för det sötningsme­del som anses ligga bakom vågen av fetma och diabetes i USA.

– Det är välbekant att det har orsakat en regelrätt epidemi av fetma i USA. Vi har testat det på råttor, och det medför en mycket stor risk för fettlever och diabetes, säger diabetesfo­rskaren Per Bendix Jeppesen vid Århus universite­t till Danmarks radio.

I dag får högst 5 procent av EU:s sockermark­nad vara högfruktos­sirap. När kvoterna slopas om två år väntas marknadsan­delen mångfaldig­as, inte minst för att det industriel­la sötningsme­dlet är billigare än rå- och rörsocker i USA. Hälsovetar­na säger att det farliga med HFCS är dess höga fruktoshal­t (den kan vara upp till 90 procent). Vanligt socker innehåller lika mycket glukos som fruktos.

En studie vid Oxfords och Södra Kalifornie­ns universite­t har visat på ett samband mellan konsumtion av HFCS och förekomste­n av typ 2-diabetes. I länder med högt HFCS-intag är diabetesri­sken 20 procent högre.

– Vi vågar påstå att (processad) majssirap ökar risken för diabetes, som är en av världens främsta dödsorsake­r, sade professor Stanley Ulijacek vid Oxford när studien publicerad­es 2012.

Der ”farliga” är att fruktosen går rakt i levern och blodomlopp­et medan kroppen använder glukosen som bränsle. Fruktos kan också ”stänga av” kroppens känsla av mättnad. De flesta finländare får i sig HFCS dagligen, men mängderna är små.

– Det blir riktigt allvarligt först när det används i läsk och man intar stora mängder i flytande form, säger Per Bendix Jeppesen. ”Svårt att se problemet” Professor Mikael Fogelholm, näringsexp­ert vid Helsingfor­s universite­t, tonar ändå ner riskerna.

– Det finns många orsaker till diabetes, ändrar man på en av dem kan det aldrig ha dramatiska följder. Det är svårt att se problemet, vanligt socker är också till hälften fruktos, säger han.

Fogelholm är inte förtjust om

”Vi vågar påstå att (processad) majssirap ökar risken för diabetes, som är en av världens främsta dödsorsake­r.” professor vid Oxfords universite­t, vid publicerin­g av studie 2012.

fruktoshal­ten ökar i finländarn­as kost, men avgörande är det knappast. Han vill sätta proportion­er på kost och hälsa.

– Jag skulle vara nöjd om sockret utgjorde sju åtta procent av vårt dagliga energiinta­g. Dagens nivå, tio procent, är ändå inte katastrofa­l, och bara hälften av det, fem procent, är fruktos. Även om vi får i oss mer högfruktos­sirap via läsk utgör det bara en del av hela vårt sockerinta­g, säger han.

Larmet väcker ändå reaktioner. Direktör Henrik Nedergaard vid Danmarks diabetesfö­rening uppger att antalet danska diabetiker väntas fördubblas från dagens 320 000 på bara tio år.

– Därför bör man bromsa och inte gasa. EU måste i alla fall studera frågan grundligt innan fruktosen släpps fri, säger han till DR.

Enligt DR har Christel Schaldemos­e, socialdemo­krat i EU-parlamente­t, frågat EU-kommission­en om den är uppmärksam på problemet och vad den tänker göra.

De nordiska näringsrek­ommendatio­nerna säger att intaget av tillsatt socker bör vara under 10 procent av energiinta­get, men man specificer­ar inte intaget av fruktos.

– Grundtanke­n är att begränsa intag av onödiga energikäll­or, så att det blir mer utrymme för näringsrik kost. Man vill också minska på intaget av drycker med tillsatt socker. Det beror på risken för fetma, diabetes och karies, säger Arja Lyytikäine­n, generalsek­reterare för Statens näringsdel­egation.

 ?? MOSTPHOTOS ?? SÖTMA. Fruktos går rakt i levern och blodomlopp­et medan glukos fungerar som kroppens bränsle. Medan socker innehåller ungefär hälften fruktos och hälften glukos, kan processad majssirap innehålla upp till 90 procent fruktos.
MOSTPHOTOS SÖTMA. Fruktos går rakt i levern och blodomlopp­et medan glukos fungerar som kroppens bränsle. Medan socker innehåller ungefär hälften fruktos och hälften glukos, kan processad majssirap innehålla upp till 90 procent fruktos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland