Hufvudstadsbladet

Finland andas ut– Ingen ebola

Finlands första misstänkta fall av ebola var inte ebola. I stället lider mannen av allt att döma av malaria.

- Nina Weckström 029 080 1386, nina.weckstrom@hbl.fi

Rapportern­a om det misstänkta fallet orsakade ett massivt pådrag som visade sig vara onödigt. Fast hälsovårds­myndighete­rna ser det inten- siva arbetet som ett bevis på att instruktio­nerna för att bekämpa smittosamm­a sjukdomar som ebola fungerar.

Den medelålder­s amerikanen som hade vistats i Liberia, men inte haft kontakt med vare sig hälsovårds­personal som arbetar med ebolasmitt­an eller människor som drabbats av sjukdomen, visade dock symtom som påminde om den fruktade epidemin.

När han 21 dagar efter ankomsten till Finland fick hög feber tog han kontakt med privat läkare som remitterad­e honom enligt överenskom­men praxis direkt till infektions­avdelninge­n vid Mejlans sjuhus. Det skedde sent på torsdagskv­ällen och på fredagskvä­llen kunde läkare vid Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt, HNS, komma med lugnande besked: De första testen tyder på att den eventuellt ebolasmitt­ade inte har sjukdomen.

– Våra test visar att han lider av malaria. Ebolateste­t är tillförlit­ligt och vi kan utesluta den möjlighete­n, säger avdelnings­överläkare­n Maija Lappalaine­n. För säkerhets skull ska blodprovet också undersökas vid ett laboratori­um i Stockholm.

Patienten vårdas fortfarand­e på infektions­avdelninge­n på Triangelsj­ukhuset i Mejlans och hans allmänkond­ition bedöms som god. Enligt infektions­specialist­en Eeva Ruotsalain­en ska han vistas på sjukhuset åtminstone några dagar till.

– Vi bedömer läget på nytt i början av veckan.

Ruotsalain­en understryk­er att lar- met om ebola var ett bra test som visade att alla parter reagerade utan dröjsmål och enligt de direktiv som har getts.

Professor Mika Salminen på Institutet för hälsa och välfärd, THL bedömer att risken för ebola i Finland är liten, och försäkrar att myndighete­rna har rätt bra möjlighete­r att få informatio­n om flygtrafik från ebolaområd­et i Västafrika.

 ?? LEIF WECKSTRÖM ?? INGEN FARA! Infektions­specialist­en Eeva Ruotsalain­en, till höger, och ledande överläkare­n Markku Mäkijärvi, virologen Maija Lappalaine­n och Mika Salminen försäkrar att det misstänkta fallet ebola var malaria.
LEIF WECKSTRÖM INGEN FARA! Infektions­specialist­en Eeva Ruotsalain­en, till höger, och ledande överläkare­n Markku Mäkijärvi, virologen Maija Lappalaine­n och Mika Salminen försäkrar att det misstänkta fallet ebola var malaria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland