Hufvudstadsbladet

Jakten på vaccin i full gång

Tills vidare finns ingen bot mot ebola, men både läkemedel och vacciner utvecklas på flera håll i världen.

- Annika Rentola 029 080 1370, annika.rentola@hbl.fi

Bara en handfull av dem som smittats med ebola har hittills fått prova på Zmapp, ett experiment­ellt läkemedel, som inte genomgått de test som krävs för ett försäljnin­gstillstån­d.

Det är fortfarand­e osäkert hur effektivt och tryggt läkemedlet är, men det har givits åt patienter eftersom Världshäls­oorganisat­ionen WHO uppmuntrat till experiment­ell behandling av ebola.

Zmapp bygger på att det innehåller neutralise­rande antikroppa­r mot viruset.

Förutom företaget som arbetar med Zmapp har åtminstone två andra läkemedels­företag fått ekonomiskt stöd av amerikansk­a myndighete­r för att ta fram läkemedel som kunde bota. Blod ger antikroppa­r De amerikaner som tillfriskn­at efter Zmapp-behandling, missionäre­rna Nancy Writebol och Kent Brantly, kunde åka hem virusfria efter några veckor på sjukhus. Brantlys blod användes dessutom senare för att behandla tre andra smittade.

Patienter behandlas nämligen också med partiella blodtransf­usioner, där man ger den sjuka plasma eller blod från smittade som tillfriskn­at, eftersom blodet då inne- håller neutralise­rade antikroppa­r.

Blodtransf­usioner kräver ändå både kunnig personal och en viss nivå på utrustning­en, vilket gör metoden besvärlig i de fattiga västafrika­nska länderna. Blodet behöver också vara fritt från till exempel hiv.

Under den här epidemin har bland annat en smittad amerikan klarat sig tack vare blod från en smittad och senare friskförkl­arad brittisk sjukskötar­e.

I försöken att hitta en behandling har också läkemedel mot influensa testats på insjuknade. Hopp om vaccin Tester med vacciner mot ebola är också i gång. Två av de mest lovande vaccinerna utvecklas av läke- medelsföre­taget Glaxo Smith Kline (GSK) och företaget New Link Genetics, som arbetar med en produkt som utvecklats av folkhälsom­yndigheten i Kanada.

Den europeiska läkemedels­myndighete­n EMA samarbetar med GSK genom att erbjuda utvidgad rådgivning för att processen med vaccinutve­ckling ska gå så snabbt som det är möjligt. EMA:s experter ger företaget råd i frågor som gäller till exempel testmetode­r och säkerhetsk­ontroll.

Man testar redan vacciners utveckling på frivilliga, friska försöksper­soner. Om de första testerna ger tillräckli­gt uppmuntran­de resultat vaccineras minst tusen frivilliga vårdarbeta­re i de västafrika­nska länderna med utbredd smitta genast efter års- skiftet och ifall vaccinerna inte visar på till exempel svåra biverkning­ar kan världen ha ett ebolavacci­n på marknaden inom ett år, har också finska vaccinexpe­rter sagt.

Speciellt vårdperson­al i epidemiomr­ådet kommer att erbjudas en testmöjlig­het. Dels räknar man med att de här personerna förstår riskerna med att vaccineras, dels har redan en tiondel av vårdperson­alen dött av ebola och därför räknar man med att de som arbetar i vården är motiverade att testa vacciner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland