Hufvudstadsbladet

Hagalund får tillbaka rondellen

Den stora trafikrond­ellen i korsningen av Tapiolaväg­en och Havsvindsv­ägen återuppstå­r. Esbo stad påbörjade i går byggprojek­tet för att återställa kulturland­skapet vid Flamängen.

- Petra Miettinen 029 080 1425, petra.miettinen@hbl.fi

Flamängen ska återställa­s i sitt ursprungli­ga skick. Grönområde­t mellan Hagalund och Björnviken har fungerat som lager för jordmassor under den tid som Hagalunds centrum har byggts om och byggts till. Nu är det dags att återskapa landskapet, lite i samma stil som det var på 1960-talet, då trädgårdss­taden upplevde sina glansdagar. Stadsingen­jör Harri Tanska har bekantat sig med gamla ritningar och fotografie­r.

– Målsättnin­gen är att det ska finnas så mycket vanlig grönska som möjligt. Vi ska sätta Flamängen i dess ursprungli­ga skick och plantera samma slags perenner som växte där på 60-talet, säger Tanska.

Samtidigt bygger staden en vall mot Björnviken, för att hindra havsvattne­t att svämma in på ängen. I mitten av Björnviksd­iket byggs en konstgjord bassäng, med gångbro över och en amfiteater runtomkrin­g. Det ska bli ett ställe för fritt umgänge.

Tapiolaväg­en återfår sin trafikrond­ell, som i början av 1970-talet byggdes om till en vanlig T-kors- ning. Också den ska byggas enligt ursprungli­ga ritningar, men med några nya element.

– Trafikrond­ellen ligger ungefär på samma ställe som förr. Det är en ovanligt stor rondell. I innerkurva­n bygger vi två ramper som bildar den östra infarten till de två underjordi­ska parkerings­anläggning­ar som finns under centrum.

Harri Tanska, stadsdirek­tör Jukka Mäkelä och andra höga tjänstemän startar byggprojek­tet i dag genom att symboliskt ta det första spadtaget på Flamängen. Rondellen och infarten till parkerings­hallen blir klara 2016, men Havsvindsv­ägen öppnas för trafik först 2018. Då kommer den att löpa en våning lägre ner, under Hagalunds nya centrum.

Stockmann bygger ett nytt varuhus i de östra delarna av centrumet, det ska stå klart 2017.

 ?? ARKKITEHTI­TOIMISTO SARC OY ?? SOM PÅ 60-TALET. Trafikarra­ngemangen i Hagalund återgår till de ursprungli­ga när den stora trafikrond­ellen byggs där Havsvindsv­ägen och Tapiolaväg­en möts. Byggstarte­n sker i dag.
ARKKITEHTI­TOIMISTO SARC OY SOM PÅ 60-TALET. Trafikarra­ngemangen i Hagalund återgår till de ursprungli­ga när den stora trafikrond­ellen byggs där Havsvindsv­ägen och Tapiolaväg­en möts. Byggstarte­n sker i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland