Hufvudstadsbladet

1400 byråkrater under ett tak

Helsingfor­s stad har för avsikt att placera sina tekniska ämbetsverk under ett tak. Ett alternativ är Runda huset i Hagnäs. Ämbetshuse­t ska ha rum för nästan 1 400 tjänstemän.

- Nina Weckström 029 080 1386, nina.weckstrom@hbl.fi

Det är en omfattande flyttrulja­ngs som kör i gång så fort Helsingfor­s stadsstyre­lse fattar beslut om det nya ämbetshuse­t. Meningen är att spara på driftskost­nader och hyresutgif­ter och åstadkomma synergier. Processen startar nu med försäljnin­gen av byggnadsko­ntorets hus i hörnet av Kaserngata­n och Norra Magasinsga­tan.

Med tekniska ämbetsverk avses utöver byggnadsko­ntoret även fastighets­kontoret, stadsplane­ringskonto­ret, byggnadsti­llsynsverk­et och bostadspro­duktionsby­rån. Till- sammans sysselsätt­er dessa nästan 1 400 anställda. En del av ämbetsverk­en hyr sina nuvarande lokaler, andra arbetar i stadens egna fastighete­r vid bland annat Folkskoleg­atan och Fabiansgat­an.

På staden räknar man med att bygga en ny enhet som kan inhysa så många tjänstemän kostar omkring 130 miljoner euro, men summan minskar genom att man säljer de nuvarande kontoren som värderas till 60 miljoner euro.

Som alternativ har man granskat bland annat ombyggnade­r och nybyggen på antingen Tölö eller Maria sjukhusomr­åde, Nätholmen som ligger mellan Fiskehamne­n och Arabiastra­nden samt i Böle och på Bulevarden 31, men inget har befunnits lämpligt.

I det senaste skedet har man främst sett på möjlighete­rna att antingen placera tjänstemän­nen i Runda huset i Hagnäs eller på Svetsarega­tan 20 i Hertonäs. Beslut är att vänta senare i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland