Hufvudstadsbladet

Ett jobb för Harry Houdini

Vårdreform­en har så många principiel­la knutar, och så lite tid, att alternativ­en står mellan en problemati­sk lösning eller timeout.

- Sylvia Bjon sylvia.bjon@hbl.fi

UTBRYTARKU­NGEN Houdini fick för hundra år sedan sin publik att känna sig gastkramad genom att ta sig ur kedjor, handklovar, kistor och vatten under extremt begränsad tid.

När kalendern visar november 2014 är tiden för att fila på vårdreform­en, en av regeringen­s största ambitioner, lika krävande. Det som inte blir gjort före årsskiftet blir inte gjort före val.

Det finns problem i förhålland­e till grundlagen, vilket bland annat Justitiemi­nisteriet varnat för. Det är en av de bojor partierna ska ta sig ur. Kommunerna­s skyldighet­er ska vara lagstadgad­e, men i vårdreform­en kan det uppstå en situation där olika kommuners ställning och åtaganden blir diffusa inom en produceran­de samkommun. Den avgörande tolkningen av grundlagen är i slutändan om rätten till tillräckli­ga tjänster ska anses vara viktigare än kommunerna­s absoluta självbestä­mmande.

Arbetet är redan i full gång med att lösa de här problemen. Under den kommande månaden avgörs om det är de politiska striderna som blir svårare än de juridiska. DEN andra houdiniska handbojan är ekvationen med upphandlin­g. Alltjämt hejar de privata vårdproduc­enterna och näringsliv­et på en modell där de står på samma linje som den offentliga vården inför beställare­n, de fem social- och hälsovårds­områdena. Åtminstone Samlingspa­rtiet tänker i samma banor – men vilket parti vill fälla hela lasset?

”Det är en stor risk, ifall allting ska starta från noll.”

Som det ser ut nu kommer vårdområde­na inte att vara de som konkurrens­utsätter något, utan de gör upp avtal med de produceran­de samkommune­rna, som i sin tur bestämmer vad de gör själva och vad de lägger ut.

Förslaget till lagtext utgår från att avtalet mellan vårdområde­t och kommunerna inte kräver konkurrens­utsättning, eftersom det har formen av ett produktion­sbeslut. Men näringsliv­ets tankesmedj­a EVA anser att det är att kringgå EU-regler.

Skillnaden är inte liten. Med Palmiafall­et i färskt minne skulle en total konkurrens mellan offentligt och privat ha följder också för bolagiseri­ngen. Oberoende vad man anser om det krävs ordentliga konsekvens­bedömninga­r av de olika framtidssc­enarierna ifall man ruckar på modellen. NÅGRA sådana finns det dessvärre inte tid för. Inte heller då det gäller den houdiniska tröjan, pengarna. Ett dilemma är exempelvis om det alls lönar sig för kommunerna att förbättra sin preventiva vård, om man löper risk att betala mer ändå.

Det hade varit logiskt att börja med finansieri­ngen, inte ta den sist. Men backa kan man inte. De alternativ som kvarstår är att antingen medvetet genomföra en reform med rask tidtabell och göra ändringar under decennier framåt, eller att låta reformen ligga över riksdagsva­let. Men det innebär en stor risk att allting ska starta från noll. Och definitivt ett nederlag för regeringen.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland