Hufvudstadsbladet

Helsingsfo­rsunga lever mångkultur­ellt och tolerant

- Susanna Ginman susanna.ginman@hbl.fi, Twitter: @ginmansu

UNGDOMSCEN­TRALEN I Helsingfor­s har intervjuat över tusen ungdomar och kombinerat det med statistisk­a uppgifter. Den bild materialet ger av ungdomarna­s liv är på många sätt ljus och inger hopp.

De allra flesta tycker att de har ett bra liv. Tyvärr har klyftan mel- lan dem och de som inte har det så bra ökat. Det är samma utveckling som vi ser i hela landet, oberoende av åldersgrup­p.

De unga identifier­ar sig främst med sin egen stadsdel. Slutsatsen, att staden måste satsa mer på stadsdelar­na och förorterna och sluta demonisera områden med problem, är lätt att hålla med om.

En annan intressant uppgift är att vardagen för de flesta Helsingfor­sunga är mångspråki­g och mångkultur­ell. På fjorton år har andra språk än finska och svenska ökat med 175 procent. De svensksprå­kiga ungdomarna i åldern 15– 29 år har på samma tid ökat med 17 procent, i absoluta tal med 1 200.

Det hoppingiva­nde är att Helsingfor­sungdomarn­a obehindrat rör sig över språk- och kulturgrän- ser. Gemensamma intressen är avgörande, inte hudfärgen eller språket. När man växer upp tillsamman­s är en tolerant inställnin­g alltså det naturliga.

Det som de unga uppfattar som hotfullt är fulla och drogpåverk­ade vuxna.

Vi vuxna har alltså många anledninga­r att se oss i spegeln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland