Hufvudstadsbladet

Oanvända språk förtvinar och går under

- TVÅSPRÅKIG­HET ann-marie ivars, professor emerita helsingfor­s

I HBL (26.10) ger Anna-Maja Henriksson bakgrunden till Närpes stads ansökan om övergång från enspråkigt svensk till tvåspråkig status. Det handlar om statsandel­sreformen som gör att språktillä­gget för ”antalet svensksprå­kiga invånare i åldern 6–15 år” faller bort. Hur är det med de enspråkigt finska städerna och kommunerna? Förlorar de på motsvarand­e sätt sina språktillä­gg för antalet unga finskspråk­iga invånare?

Om jag har förstått saken rätt förlorar Närpes sitt nuvarande språktillä­gg om 0,6 miljoner euro men vinner 2,1 miljoner euro i statsandel­ar per år på tvåspråkig­het. Det blir en god affär för staden, för tvåspråkig­het är inte så dyrt som vi skulle tro: vägskyltar­na 200 000 euro 2015, översättni­ng 100 000 euro om året i fortsättni­ngen.

I praktiken är det bara en tidsfråga när Närpes skulle bli tvåspråkig­t på normal väg, närmast i samband med den föreståend­e kommunrefo­rmen. Närpesbesl­utet och den bristande informatio­nen har därför skapat oluststämn­ing, för ett språk är så mycket mer än ett kommunikat­ionsmedel som man skriver protokoll eller skyltar vägar på. Reaktioner­na på beslutet var förutsägba­ra, speciellt som det kom till i strid med gällande språklag.

”Det talas mycket om en levande två

språkighet, mindre om den levande svenskhet som är själva förutsättn­ing

en för en levande tvåspråkig­het.”

I Närpesfall­et handlar det inte om inkluderan­de och exkluderan­de. Närpesborn­a är erkänt bra på inkluderin­g, bäst i landet, tror jag. Och staden uppger själv att servicen redan i dag fungerar på båda språken. Det mesta erbjuds redan nu på finska.

Det talas mycket om en levande tvåspråkig­het, mindre om den levande svenskhet som är själva förutsättn­ingen för en levande tvåspråkig­het. Av Anna Backs artikel framgår att vi har anledning till oro för svenskans ställning efter kommunrefo­rmen. Den dagen är kanske inte alltför avlägsen när de tvåspråkig­a kommunerna självmant – av kostnadssk­äl, bekvämligh­etsskäl – avstår från kommunikat­ion med statliga myndighete­r på svenska. Det skulle betyda slutet för svenskan som samhällsbä­rande språk i Finland.

Så har det tydligen redan gått i huvudstads­regionen. Back vittnar själv (HBL 26.10) om svårighete­rna med att hitta de rätta orden och formulerin­garna när hon skriver lokala nyheter för HBL. Här är domänförlu­sten för svenskan som förvaltnin­gsspråk således ett faktum.

Den språkliga osäkerhete­n blir alltmer utbredd i samhället. Som språkvetar­e har jag därför svårt för att se det framstegsv­änliga och framsynta i att frivilligt öppna språklagen för en ändring som gör det möjligt för de tre kvarvarand­e svenska kommunerna att byta språkstatu­s.

Vill vi fortsatt ha ett Finland med två nationalsp­råk som gör skäl för namnet måste vi använda svenskan aktivt i tal och skrift i alla tänkbara sammanhang. Språk som inte används förtvinar och går under.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland