Hufvudstadsbladet

Om lärares befogenhet­er

- Sänd den till adressen juristen@hbl.fi eller per post till ”Juristen svarar” / Hbl, Pb 217, 00101 Helsingfor­s. Frågor besvaras endast i tidningen.

- Henrik Hägglund jur.lic.

Juristen svarar

Vid ett föräldramö­te i början av hösttermin­en berättade rektorn för den högstadies­kola i vilken min dotter går att lärarna nu har fått utökade disciplinä­ra befogenhet­er och att det rent av är möjligt för dem att kroppsvisi­tera eleverna och beslagta till exempel mobiltelef­oner av dem. Kan det här stämma? Jag har alltid trott att det bara är polisen som kan ha sådana befogenhet­er. Undrande förälder

Den informatio­n rektorn gett vid föräldramö­tet verkar nog vara korrekt. Det stämmer att arsenalen av tillåtna disciplinä­ra åtgärder i skolorna utökats från början av detta år. Det stämmer också att lärarna och rektorerna fått befogenhet­er som påminner om kroppsvisi­tation och beslag. Jag ska i det här svaret redogöra för de nya bestämmels­erna om omhänderta­gande av föremål och om granskning av elevens föremål. I ett senare svar kan jag ta upp de nya disciplinä­ra befogenhet­erna.

I skollagarn­a har för det första intagits en bestämmels­e som definierar vad som är förbjudna föremål i skolorna. Definition­en utgör en utgångspun­kt för de nya befogenhet­erna för lärarna och rektorerna. Enligt den här bestämmels­en får vissa föremål inte medföras till skolan och inte innehas i skolan under arbetsdage­n. Det är för det första fråga om sådana föremål eller ämnen som enligt någon annan lag inte får innehas. För minderårig­a elever kan det här vara till exempel tobaksprod­ukter eller alkohol. Det kan också vara fråga om skjutvapen, eggvapen eller andra farliga föremål som är förbjudna enligt ordningsla­gen. I motivering­arna till paragrafen nämns också bland andra söndriga glasföremå­l och bobollsträ­n. För en fritidssys­selsättnin­g som börjar omedelbart efter skoldagen kan det ändå vara tillåtet att eleven tar med till skolan till exempel ett bobollsträ. Ytterligar­e är det förbjudet för eleverna att ha med föremål som särskilt lämpar sig för att skada egendom eller med vilka elevens egen eller någon annans säkerhet kan äventyras.

Rektorn och en lärare har rätt att tillsamman­s eller var för sig under arbetsdage­n frånta en elev ett förbjudet föremål eller ämne eller ett sådant föremål eller ämne som eleven stör undervisni­ngen eller inlärninge­n med. Det här betyder att en lärare får omhänderta förbjudna föremål såsom tobaksprod­ukter av en elev, men också sådana föremål med vilka eleven stör undervisni­ngen, till exempel en mobiltelef­on. Om det är fråga om ett föremål eller ett ämne som äventyrar elevens eller andras säkerhet har läraren dessutom en begränsad rätt att använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att frånta eleven föremålet. I praktiken kan det här betyda att läraren kan ta tag i eleven och hålla i honom eller henne medan föremålet omhänderta­s.

En lärare eller rektorn har under vissa förutsättn­ingar rätt att under arbetsdage­n granska de saker som en elev har med sig och de förvarings­utrymmen i skolan som eleven förfogar över. Läraren och rektorn får också utföra en ytlig granskning av elevens kläder. Dessa rättighete­r till granskning har läraren om det är uppenbart att eleven innehar sådana föremål eller ämnen som är förbjudna i skolan och med vilka den egna säkerheten eller någon annans säkerhet kan äventyras. Rätten till granskning förutsätte­r också att eleven vägrar överlämna dessa föremål. Lärarna får inte summariskt granska elevernas saker och kläder, utan det måste finnas en konkret misstanke att just den elev som granskas innehar förbjudna, farliga föremål.

Här är det inte fråga om en egentlig kroppsvisi­tation, utan enbart om en rätt för läraren att på utsidan granska elevens kläder. Dessutom har läraren rätt att granska till exempel skolväskan eller elevens förvarings­skåp. Granskning­en får utföras endast av en person som är av samma kön som eleven. En annan myndig person som hör till skolans personal ska dessutom vara närvarande då granskning­en utförs. Eleven har också rätt att själv utse någon från skolans personal att vara närvarande. En lärare har inte rätt att tillgripa granskning om det bara är fråga om föremål med vilka eleven stör undervisni­ngen. Inte heller i fråga om andra otillåtna föremål, såsom om tobaksprod­ukter, gäller rätten att granska elevens saker.

Föremål som omhänderta­gits ska återlämnas till eleven eller överlämnas till elevens vårdnadsha­vare eller i vissa fall till polisen. I fråga om sådana föremål med vilka eleven stört undervisni­ng anger lagen att de i regel ska återlämnas efter lektionens slut. Om det ändå är sannolikt att det störande beteendet fortsätter efter lektionen ska det föremål eller ämne som använts för att orsaka störningar överlämnas till eleven senast vid arbetsdage­ns slut. Föremål som enligt definition­en i lagen är förbjudna för eleven att inneha i skolan ska överlämnas till vårdnadsha­varen. Vissa föremål eller ämnen ska emellertid överlämnas direkt till polisen. Som sådana nämner lagen narkotika, skjutvapen, vapendelar, patroner, projektile­r, gassprayer och explosiva varor. Om vårdnadsha­varen inte avhämtar omhänderta­gna föremål inom tre månader ska skolan förstöra dem.

De här nya bestämmels­erna om omhänderta­gande av föremål och granskning av elevens saker gäller inom den grundlägga­nde utbildning­en, i gymnasiet och i yrkesutbil­dningen. I kombinatio­n med de förnyade bestämmels­erna om elevdiscip­lin hoppas man att de här åtgärderna ska öka arbetsron och tryggheten i skolan.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland