Hufvudstadsbladet

Framsynt Munchköp

- Erik Kruskopf Skribenten är konstkriti­ker.

För drygt hundra år sedan, den 8 mars 1911, fattade Antellska delegation­en ett betydelsef­ullt beslut. Med fyra röster mot en beslöt den att för 10 000 mark till Ateneums samlingar inköpa mittpartie­t av Edvard Munchs triptyk Lifsaldren­e, sedermera vanligen kallat Badande män.

Verket fanns med på en utställnin­g av norsk samtidskon­st, som kom till Helsingfor­s tack vare estetikpro­fessorn Yrjö Hirns goda kontakter med norska Nasjonalga­lleriets chef Jens Thiis.

Munchs målningar fyllde en hel vägg, och det var naturligt att de väckte den största uppmärksam­heten. Munch var redan då en internatio­nellt känd målare och inte heller okänd i Helsingfor­s; två år tidigare hade han framträtt med en stor egen utställnin­g på Ateneum.

Utan större protester hade samma delegation då inköpt en målning, ett porträtt av den tyska Munchsamla­ren Gustav Schiefler.

Men nu tog det eld i etablissem­anget. Inköpet betecknade­s som en skandal.

Veckoblade­t Fyren tog som den första till storslägga­n och publicerad­e en tecknad karikatyr av Munchs triptyk, som kallades ”tarflig” och ”grof humbug”.

Liknande synpunkter levererade­s de följande veckorna i mängd i krönikor, insändare och kåserier. Men köpet kritiserad­es också i seriösare sammanhang. Onni Okkonen i Uusi Suomi, länge dominant kritiker och senare konsthisto­rieprofess­or, beskrev målningen som ”hjälplös och barnslig”, föreställa­nde några ”oklart ditkluddad­e mansfigure­r på en havsstrand”.

I Nya Pressen, som några dagar innan presentera­t utställnin­gen i positiva ordalag, tog chefredakt­ören Axel Lille till orda och kallade målningen klen i teckningen, bisarr i färgen och diffus i konturerna. ”För ett sådant konstverk, låt vara att det nog bär spår av sin skapares kraftiga naturell, äro vi för fattiga att erlägga tiotusen mark”, skrev han.

Han tillfogade att inköpet var ett missgrepp också därför att det företräder en riktning som han menade inte bör skapa skola i vårt land.

Men det var just vad det gjorde. Det dröjde bara några månader innan nya vindar på allvar började blåsa i finländsk konst. Septemgrup­pen konstituer­ades följande år, snart följd av Novembergr­uppen, som drabbades av precis samma argument som man använt i Munchdebat­ten. Att två målningar av Munch hängde i Ateneum hade säkert sin betydelse för den nya konst, som under dessa år växte fram i Finland, och dess spår är synliga ännu i dag. Från den synpunkten var köpet av dessa båda målningar både djärvt och framsynt. Båda är målade under den tid Munch vistades på badorten Warnemünde, som både fysiskt och psykiskt betydde en vändpunkt i hans liv och hans måleri.

På den aktuella Munchutstä­llningen hos Didrichsen­s kan nu vem som helst konstatera hur klokt beslutet var. Anspråkslö­st placerade i var sin ända av utställnin­gssalen bildar dessa två bilder ett centrum, kring vilket det övriga utställnin­gsmaterial­et grupperar sig som blommor i en bukett.

Och man behöver inte bläddra så mycket i den finländska konsthisto­rien för att finna spåren av den munchska färgexpres­sionismen, från 1910-talet fram till i dag. Eller se till exempel på Anita Snellman hos Amos Anderson: en av 70-talets mest dominanta lärare, som spred fortfarand­e synliga dyningar i färgexpres­sionismens finländska damm.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland