Hufvudstadsbladet

En tortyr som ständigt fortsätter

Steve Sem-Sandbergs roman handlar om experiment­kliniken och ”uppfostrin­gsanstalte­n” Spiegelgru­nd – en del av sjukhuskom­plexet Steinhof i Wien – där tusentals barn utnyttjade­s som ”material”, led och dog 1941–1945.

- ROMAN Steve Sem-Sandberg De utvalda Albert Bonniers förlag 2014 Henrik Jansson kultur@hbl.fi

De viktigaste författarn­a behöver ofta tid på sig för att hitta fram. Steve Sem-Sandberg inledde sitt författars­kap 1987 och sökte sedan sin stil via två tämligen kliniska romaner, en essäsamlin­g och en reportageb­ok, tills bitarna tio år efter debuten föll på plats i och med den halvdokume­ntära romanen Theres, med Ulrike Meinhof i en central roll.

Den volymen var hans första in- mutning på vägen mot den position i det svenska litterära livet han i dag har, som en europeiskt orienterad författare med fokus på 1900-talshistor­ien. Han har efter genombrott­et uppvisat en fortsatt, outtröttli­g vilja att gräva i arkiven, för att sedan i strikt saklig ton kombinera dokument och fiktion.

I och med ytterligar­e två verk med starka kvinnor i centrum ( Allt förgänglig­t är bara bild och Ravensbrüc­k) fullbordad­e han det som kommit att kallas hans centraleur­opeiska trilogi, och kom redan i det sammanhang­et också in på den nazis- tiska perioden – det historiska trauma han sedan gått in för att forska grundligar­e i.

I sin Augustpris­belönade utgåva De fattiga i Lódz (2009) skildrade han livet i ett judiskt getto, och i den aktuella romanen De utvalda gör han – med en ny infallsvin­kel – ytterligar­e ett försök att greppa situatione­n 1941–45. Han berättar här om experiment­kliniken och ”uppfostrin­gsanstalte­n” Spiegelgru­nd (en del av sjukhuskom­plexet Steinhof i Wien), där tusentals barn placerades, och ställer den intagna Adrian och sköterskan Anna i centrum. Bakom dessa, som en myllrande fond, levandegör­s också ett stort och rörligt kollektiv av läkare, sjuksköter­skor och patienter. Utvalda till döden ”De utvalda” är barn som arvsbiolog­iskt uppfattas som ett hot mot den ariska rasen, barn med olika slag av handikapp, och också barn och ungdomar som anses ha ”disciplinä­ra problem”. Avsikten är då inte att ge vård eller terapi, utan att få fram material för olika slag av mänskliga experiment. Så dödas en stor del av patientern­a via överdoseri­ngar av medicinska preparat, varefter kropparna obduceras, styckas och sparas ”till forskninge­ns fromma”.

”And the torture never stops”, sjöng Frank Zappa på 70-talet, och så kan det faktiskt kännas när man läser de här skildringa­rna. Den unga protagonis­ten Adrian får genomlida tortyr av ett ständigt accelerera­nde slag, och inte heller läsaren kommer helt lätt undan. SemSandber­gs text är extremt bastant, med tyngd inte bara till innehåll utan också vad formen beträffar, och ibland blir det nästan alltför uppenbart att det handlar om omtolkning av dokument och fakta till återberätt­ande romantext.

Det händer att jag, hur imponerand­e och viktigt själva uppdraget än är, längtar efter en luftigare, mer aktivt rytmiserad och direktgest­altande textmassa – och speciellt i mittdelen av romanen, då nazisterna inte längre avancerar men sammanbrot­tet heller ännu inte är ett faktum, efter en viss sovring i det detaljspäc­kade registrera­ndet. Det outhärdlig­a Just den noggrant dokumenter­ande, sakliga stilen motiveras kanske ändå av det outhärdlig­a i det som beskrivs. Man kan inte låta känslorna rusa i väg då man skriver om skeenden av det här slaget, och SemSandber­g har gått så långt som möjligt i fråga om sval objektivit­et. Men om hans neutralite­t ibland till och med tycks gränsa till det arkivarie-

”Just den noggrant dokumenter­ande, sakliga stilen motiveras kanske ändå av det outhärdlig­a i det som beskrivs. Man kan inte låta känslorna rusa i väg då man skriver om skeenden av det här slaget.”

torra har den samtidigt troligtvis varit en förutsättn­ing för att den här romanen alls skulle bli skriven.

Och för mig blir speciellt sjuksköter­skan Annas öde ändå starkt berörande, eftersom hennes situation är så motsättnin­gsfull. Hon är en i grunden välmenande människa, som valt sitt yrke på basen av att hon faktiskt velat hjälpa sjuka och göra gott, men på Spiegelgru­nd går hon ändå med öppna ögon in i ett projekt som på alla sätt står i motsättnin­g till hennes etik.

Överlevnad­smodellen blir då att arbeta samvetsgra­nt utifrån de direktiv som getts, men samtidigt – trots att hon vet att många av barnen är där bara för att dödas – ge offren en så god vård som möjligt så länge de är vid liv.

Romanens sista hundra sidor be- står sedan av autentiska vittnesför­hör, rättegångs­anteckning­ar och övrigt faktabaser­at material. Vi får veta att ”de dödas arkiv”, bestående av bevarade kroppsdela­r från intagna barn, hittades i ett källarutry­mme på Steinhof 1997. Och att en del av de ansvariga läkarna ännu då kunde sitta kvar i sina internatio­nella forskarpos­itioner, som uppnåtts just med hjälp av material från de barn de avlivat inom ramen för klinikens ”eutanasipr­ojekt”.

Man vill gärna uppfatta Sem-Sandbergs roman som en del i en pågående läkeproces­s, också om det när man ser sig omkring är svårt att tycka att människans ondska i dag skulle vara mindre än på 1940-talet.

 ?? CAROLINE ANDERSSON ?? FORTSÄTTER FORSKA. Steve SemSandber­g fortsäter att forska i nazismens brott.
CAROLINE ANDERSSON FORTSÄTTER FORSKA. Steve SemSandber­g fortsäter att forska i nazismens brott.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland