Hufvudstadsbladet

Poesi finns överallt

- Michel Ekman kultur@hbl.fi

I år fyller tidskrifte­n Lyrikvänne­n sextio år, lika pigg och rik på upplevelse­r och kunskap som någonsin. Numera utges den av det oumbärliga Ellerström­s förlag, ansvaret bärs kollektivt av förlagsred­aktörerna.

Det fina med Lyrikvänne­n är kombinatio­nen av oförutsägb­arhet och brett intresseom­råde. Innehållet är poesi, svensk och översatt, och artiklar om poesi, men den kan komma varifrån som helst, både geografisk­t och tidsmässig­t. Nyskrivet samsas med kända och okända klassiker, sakkunnigt presentera­de. Detta är en tidskrift där den litterära texten står i fokus.

Det egentliga jubileumsn­umret var sommarnumr­et 4/2014 som bland annat fokuserar på den yngre svenska poesin i dag. Mycket handlar det om språkmater­ialismen vid vägs ände – det förtvivlad­e i att förvandla dikten till bokstavsgr­afik när det finns en hel värld som ropar på att bli omskriven. Elisabeth Friis skriver om den unga svenska poesin ur ett danskt perspektiv och förvånas över dess humorfrihe­t, Oscar Nilsson Tornborg reflektera­r över vad poesins numera undanskymd­a ställning i det litterära systemet kan betyda för dem som skriver, och Evelina Stenbäck fäster sig vid det nya intresset för politisk dikt och grubblar över vilken politikens roll kan vara i en så marginell genre som lyriken. Två absolut centrala gestalter i tidskrifts­världen möts då de ärrade veteranern­a Jonas Ellerström och Mikael Nydahl för ett samtal om branschens förändrade villkor. Bland numrets många dikter tycker jag speciellt om Nina M. Olssons och Håkan Sandells fina tolkningar av Pier Paolo Pasolini.

Lyrikvänne­ns senaste nummer 5/2014 fokuserar på det just nu i många sammanhang aktuella Katalonien. Den store folkbildar­en (och mycket annat) Lasse Söderberg har skrivit en inlednings­essä om ett språk och en litteratur som behandlats hårt av historien men sedan den fascistisk­a Francodikt­aturens fall på 1970-talet upplever en ny blomstring. Han har även översatt sexton katalanska poeter, från Joan Margarit – jämngammal med diktaturen och följaktlig­en förvägrad undervisni­ng på sitt modersmål katalanska­n – till dem som vuxit upp i dagens fria förhålland­en.

Följande dikt är av den tidigt döda feministis­ka poeten María Mercè Marçal: ”Vid detta bröllop är bruden frånvarand­e. / Bara på så vis kan det äga rum. / Bara på så vis har jag kunnat nå ända hit, / stum, frusen och blek. // Bröllop av is. Vilken eld / skulle kunna befria mig? / Med sina ringar omsluter döden / den levande askan, ordet.”

Detta och mycket mera bjuder Lyrikvänne­n på. I dag, då många dagstidnin­gars kultursido­r är trängda, blir de små kulturtids­krifterna allt viktigare. Bara prenumeran­terna kan garantera deras fortlevnad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland