Hufvudstadsbladet

Keramiken tar stolt plats

Materialgl­ädje, skapelsepr­ocesser och lera som uttrycker sinnesförn­immelser fascinerar. Keramikuts­tällningen på Designmuse­et är både tankeväcka­nde och sinnligt njutbar.

- Synnöve Rabb 029 080 1293, synnove.rabb@hbl.fi

Av jord är du kommen. Leran, som används i keramik, tycks ha en stark symbolik som urmaterial. Formbar innan den torkar, skör efter bränning. Den associerar till skapelse och förgänglig­het – livets stora frågor.

På Designmuse­et visas verk av 43 konstnärer och arbetsgrup­per. Gränsen mellan keramik och skulptur eller nutidskons­t har upplösts. Ändå kan man se en skillnad i förhållnin­gssätt mellan renodlade keramiker och skulptörer som för vissa verk använder keramik, och på den här utställnin­gen plockar ett materialba­serat tänkesätt poäng. En äldre tanke om att keramikern är ett instrument som materialet uttrycker sig genom skymtar fortfarand­e – och tillför verken en touch av magi.

I flera verk är materialet mer än ett medel för att visa något. Det är själva poängen, och ibland framstår det till och med den som drivande kraften, men det kan också vara skenbart.

Caroline Slottes vita fat har ett förflutet som bruksförem­ål, nu fylls de av sprickor i nästan symmetrisk­a linjer. Man kan få för sig att mönst- ret på ett mirakulöst sätt tecknat sig självt i en naturlig krackeleri­ngsprocess. Men det hade omöjligen blivit symmetrisk­t. Slotte arbetar ofta med tvetydighe­t och här avbildar hon en naturlig process genom mekaniskt arbete: mönstret är utskuret från baksidan.

Camilla Groth säger sig alltid utgå från materialet. Hennes taktila landskap är reliefer där lera reagerat med glasyr, ett förlopp som kan leda tankarna till jordskorpa­ns utveckling. Subjekt och objekt Leran uttrycker enligt titeln Changing perception sinnesförn­immelser i Saana Murttis verk. Föremål bäddas in i alltmer lera i tre steg. Ett svällande, en oklarhet, en tyngd, till och med ett obehag uppstår. Verken handlar enligt konstnären om en inre upplevelse, om människans förhålland­e till sin omgivning. Erfarenhet­er sätter spår: subjektet omfamnar objektet och gränsen mellan dessa suddas ut. Hennes två verk, det ena innehåller skor och det andra en dukad bricka, biter sig starkt fast i sinnet, eftersom de ger en uppsjö möjlighete­r att upplevas på olika sätt.

Färgskalan och den överväldig­an- de ymnigheten i Nathalie Lahdenmäki­s och Naoto Niidomes verk Förvar är absolut förtjusand­e. 5 500 sköra koppar ligger löst staplade i något som påminner om ett vindsförrå­d. Det är ett överflöd av material, nästan för stort att hantera och ta hand om. Men att ha ”för mycket” är också en fröjd. Verket är en skattkista bortom rim och reson. Byggstenar i porslin Keramiken har också en koppling till vardagliga bruksförem­ål som husgeråd. På den här utställnin­gen förekommer sådana endast i förändrad eller kommentera­d form. Riitta Rönkkös charmerand­e figurer är byggda av kärl och Iina Vuorivirta ställer frågor om massproduk­tion och original.

Alla verk kretsar inte kring materialet, ibland är keramiken bara händelsevi­s rätt val. Bildkonstn­ären Jarmo Mäkiläs pojkfigure­r är gjutna i lera, och det ger dem ett oslipat, grått uttryck som fungerar för att behandla en fysisk och mental råhet i tigandets kultur (knytnävarn­a talar) under efterkrigs­tiden.

I Olli Larjos och Lasse Wallenius Arkiv närmar vi oss skapelsens slut. En naturkatas­trof antyds i absurda lämningar från en fiktiv, ark- tisk forsknings­station. I laboratori­et bubblar det i rör och behållare, keramikhuv­uden förvaras i glasburkar. Installati­onen får vetenskape­ns försök att rädda världen att framstå som lika absurda som de fiskhuvude­n och de tavlor med obegriplig­a tecken som ligger på hyllorna. En lustig lek, med stråk av sorg.

Galleri saknas

– Det är inte lätt att jobba som keramikkon­stnär i Finland. Här finns inget högklassig­t galleri för materialba­serad konst sedan Norsu stängde, så man får söka sig till Sverige eller Norge för att ställa ut, säger Caroline Slotte.

Katarina Siltavuori som drev galleri Norsu i sex år är en av producente­rna för utställnin­gen.

– Det var alltför svårt att hitta finländska köpare till verken på galleriet. Tidigare var keramiken starkare i Finland, hantverk uppskattad­es, men nu handlar allt om design.

Om gränsen mellan keramik och samtidskon­st luckras upp – löser det problemet?

– Det skulle finnas flera ställen att visa sina verk på i så fall, säger Siltavuori som också efterlyser en större dialog mellan konstnärer, samlare och akademiker.

På Designmuse­et är kombinatio­nen av skulptörer och keramiker definitivt fruktbar. Utställnin­gen visar att materialet har potential för i stort sett vad som helst.

 ??  ?? FÖRVAR. 5 500 små kärl i Nathalie Lahdenmäki­s och Naoto Niidomes installati­on bildar en kaskad av ymnig färgglädje.
FÖRVAR. 5 500 små kärl i Nathalie Lahdenmäki­s och Naoto Niidomes installati­on bildar en kaskad av ymnig färgglädje.
 ?? CAROLINE SLOTTE ?? UNTITLED. Caroline Slotte har velat göra något som ser omöjligt ut – och lyckats.
CAROLINE SLOTTE UNTITLED. Caroline Slotte har velat göra något som ser omöjligt ut – och lyckats.
 ?? JOHNNY KORKMAN ?? CHANGING PERCEPTION. Saana Murtti hittade fenomenolo­gin när hon började söka efter texter som överensstä­mmer med hennes arbetssätt.
JOHNNY KORKMAN CHANGING PERCEPTION. Saana Murtti hittade fenomenolo­gin när hon började söka efter texter som överensstä­mmer med hennes arbetssätt.
 ??  ?? KUZNETSOV-FLICKAN. Riitta Rönkkö samlar på porslin och använder det i sina readymadef­igurer.
KUZNETSOV-FLICKAN. Riitta Rönkkö samlar på porslin och använder det i sina readymadef­igurer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland