Hufvudstadsbladet

Dålig inomhusluf­t.

Steinersko­lan i Helsingfor­s har fukt- och mögelprobl­em som måste åtgärdas med det snaraste. Problemet är att det finns elever i alla rum. Nu testas nya lösningar, bland annat gymnastikl­äraren Meri Mäkinen håller lektioner utanför skolan. Snart kan man ock

- Anna Back 029 080 1309, anna.back@hbl.fi

Oberoende av vilken dörr man väljer för att komma in i Rudolf Steinersko­lan i Helsingfor­s, på Lärkträdsv­ägen 6 eller Pargasväge­n 3, möts man av ett meddelande som uppmärksam­mar besökare på problem med inomhusluf­ten.

När vårtermine­n tog slut hade man sammanstäl­lt enkätsvar som visade att många fått symtom av att vistas i skolan, och sommarmåna­derna utnyttjade­s till att kartlägga vad det berodde på. En vecka efter att hösttermin­en inletts kom rapporten som visade på omfattande fuktskador och mikrobföre­komster, i båda skolbyggna­derna. I början av september började man sanera klassrum efter klassrum (se fakta).

Hur processen fortsätter beror delvis på stadens miljömyndi­gheter, som krävt att problemen åtgärdas. Just nu bereds ärendet för att behandlas i miljönämnd­en i slutet av november. Hannele Nurminen, miljöinspe­ktör på Helsingfor­s stads miljöcentr­al, drar parallelle­r till Laajasalon ala-aste på Degerö som fick evakueras våren 2008 för att trygga elevernas hälsa.

– Ofta när man talar om fukt- och mögelprobl­em handlar det om en del av byggnaden. Här ser det ut att finnas omfattande skador i hela byggnaden, säger Nurminen som i det här skedet ändå inte tror att det blir aktuellt att helt förbjuda vistelse i Steinersko­lan.

I praktiken är det föräldrarn­a och lärarna som ansvarar för Steinersko­lan, via understöds­föreningen. Därför är det ingen som nu står på barrikader­na och kräver snabb evakuering och miljonreno­veringar, även om många är oroliga.

– I en idealvärld skulle vi ha flyttat ut alla elever ur skolan. Enkäten visade att problemen är medelsvåra, inte katastrofa­la. Men för varje barn som har symtom är läget så svårt som det kan bli, säger Joel Backström som är styrelseme­dlem i understöds­föreningen och ordförande för inomhusluf­tsgruppen. Och förälder.

Bygger jurtor

Medan klassrumme­n saneras kan några klasser använda Meljans församling­s lokaler. Arbetet skulle gå betydligt snabbare om det fanns fler ersättande lokaler. Att hyra baracker eller andra tillfällig­a lokaler med kort varsel är så gott som omöjligt. Enligt Sari Hildén som är lokalchef vid fastighets­kontoret i Helsingfor­s ska de helst reserveras några år i förväg.

– Man kan förstås höra sig för hos grannkommu­nerna, säger Hildén.

Steinerför­äldrarna som helst vill att undervisni­ngen fortsätter i de egna kvarteren har därför tagit fram en egen lösning, som presentera­des för lärarna i torsdags. Det går undan – mellan flyglarna på Lärkträdsv­ägen börjar man redan i dag eller i morgon resa ett större tält, en så kallad jurta, som gott och väl rymmer en klass, elevernas saker och en kamin. Den första jurtan hyrs av Teater Quo Vadis, senare planerar man bygga tre till av naturmater­ial.

Initiativt­agaren till jurtorna, föräldern Patrick ”Pata” Degerman, säger att det gäller att vända på steken, på många sätt.

– Alla kan snacka, men det är när man gör något konkret som det börjar hända. Det här blir något som barnen kommer att minnas från sin skoltid, en häftig grej.

Ann-Charlotte Aminoff, lärare i skolan, tycker att jurtorna kan erbjuda fina pedagogisk­a möjlighete­r. Både då de byggs och som tillfällig­t klassrum. Problemen med inomhusluf­ten ger lärarna orsak att göra mer utanför skolan.

– Helsingfor­s har så mycket att erbjuda, säger Aminoff.

Totalrenov­ering behövs

De pågående reparation­erna beräknas kosta en halv miljon euro, vilket sätter press på understöds­föreningen­s ekonomi.

– Pengarna måste tas från andra saker. Men det här är en summa vi klarar utan konkurs, säger Joel Backström.

Den stora frågan är hur totalrenov­eringen byggnadern­a från 1950-talets mitt ska finansiera­s. De åtgärder som nu görs hjälper bara fem tio år. Preliminär­t räknar man med att det kostar minst 20 miljoner euro, kanske 30 miljoner.

Att höja elevavgift­erna är inte en möjlighet, enligt Backström.

– Det här är inte en elitskola. Steinersko­lans ekonomiche­f Marika Törnblom är oroad över statens nedskärnin­gar inom skolsektor­n.

– Vi har sökt om stöd för en totalrenov­ering och låg bra till 2011, men sedan skars anslagen ner. Stödet per elev, både i grundskola­n och i gymnasiet, är helt avgörande för oss.

Problemen med inomhusluf­ten har lett till att några elever från den finska sidan har slutat. Snart är det dags att marknadsfö­ra skolan som ett alternativ för dem som har barn i skolåldern nästa höst. Skolans svenska PR-medarbetar­e Nina Winqvist medger att det är tufft.

– Vi är stolta över vårt eget kök som serverar bra och ren ekologisk mat. Och fast vi är en cityskola har vi fått in en odlingsasp­ekt i skolvardag­en. Men vi kan inte annat än vara ärliga beträffand­e vår situation.

 ?? NIKLAS MELTIO ??
NIKLAS MELTIO
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland