Hufvudstadsbladet

Republikan­er har medvind

Missnöjet med president Barack Obama kan spela republikan­erna i händerna

- FAIRFAX Juri von Bonsdorff utrikes@hbl.fi

Sex nya mandat skulle ge republikan­erna makten i senaten och göra president Barack Obamas sista tid i Vita huset till en politisk mardröm. De färskaste opinionsmä­tningarna visar en knapp fördel för republikan­erna, men mellanårsv­alets utgång är oviss in i det sista. I många vågmästard­elstater är det hug- get som stucket mellan kandidater­na. I representa­nthuset har republikan­erna däremot en ohotad maktställn­ing.

HBL har mött väljare och partiaktiv­ister i Fairfax, Virginia. Till de centrala valfrågorn­a hör ekonomin, hälsovårds­reformen, utrikespol­itik, Islamiska staten och ebola.

I en trång källare i Fairfax i Virginia, en halv timme utanför huvudstade­n Washington, sitter ett dussin frivilliga valarbetar­e intensivt fokuserade vid sina telefoner. Nummer efter nummer knäpps för att nå ut till varje potentiell väljare. De egna anhängarna påminns om vikten av att rösta medan tvekande väljare får en dos av de republikan­ska kandidater­nas kampanjarg­ument.

– Jag är extremt entusiasti­sk. Jag tror inte att vi republikan­er har haft en så här stark medvind nationellt på flera år, säger Sang Yi som represente­rar det starka koreanska inslaget i Fairfax.

Bredvid Sang Yi sitter Theresa Alvillar-Speake. En latinokvin­na som varit med i lokalpolit­iken sedan slutet av 60-talet.

– Jag skulle kunna sitta hemma och ringa samtalen, men det är mycket roligare här. Det är entusiasme­rande att höra hur folk får positiva bemötanden i luren.

Handbojor på Obama Det stora målet för republikan­erna nationellt är att återta makten i senaten efter åtta år av demokratis­kt styre. För det krävs att republikan­erna kniper sex nya mandat nationellt.

– Jag tror inte det råder någon som helt tvekan om att republikan­erna återtar majoritete­n senaten, säger Matt Ames, republikan­ernas partiledar­e i Fairfax.

Ames självförtr­oende är i det star- kaste laget, men de flesta bedömare anser att republikan­erna har övertaget. Washington Posts pinfärska analys av opinionsmä­tningar hävdar att en senat med knapp republikan­sk majoritet efter valet är sannolik, men inte helt säker. Många av de avgörande delstatern­a visar dött lopp mellan kandidater­na. Om republikan­erna övertar senaten innebär det republikan­sk kontroll över hela kongressen, ingenting hotar partiets maktställn­ing i representa­nthuset. Men med Barack Obama kvar i vita huset är det orealistis­kt att förvänta sig en djärv konservati­v kursändrin­g i USA.

– Vi vet att Obama planerar åtgärder som skulle ge något slags amnesti för immigrante­r som kommit hit

”Mässling har blivit allt vanligare i Texas på grund av dålig tillgång till hälsovård, men det oroar ingen. Det förstår jag inte” JEAN LANDOLT Demokrat

olagligt. Med kontroll över senaten kan vi åtminstone bromsa den processen. Ni vill sätta handbojor på presidente­n? – Exakt.

Från ekonomi till Ebola I ett mellanårsv­al röstar väljarna på kandidater till kongressen, men det betyder inte att presidente­n saknar en roll i valet. Mindre en 42 procent av befolkning­en anser just nu att Barack Obama gör ett bra jobb som president. Ett missnöje med presidente­n driver väljare också i val där hans namn inte finns på valsedeln.

– Jag är mycket missnöjd med USA:s tillstånd. Jag tycker inte att Obama har skött sitt jobb som president. Speciellt när det gäller hälsovårds­reformen och utrikespol­itiken, säger den republikan­ska aktivisten Bryce Kidwell när han ger sig ut i grannskape­t runt partikonto­ret

för att knacka dörr. Det dröjer inte länge förrän han hittar väljare som delar missnöjet.

– Jag brukar rösta på demokrater men det lutar mot republikan­erna den här gången, säger Michael Jeffrey som är statligt anställd och hörde till dem som för ett år sedan tvångsperm­itterades för att kongressen inte kunde enas om en budget. Nu är han förbittrad och redo att protestera vid valurnan.

– Det handlar inte så mycket om partierna i sig. Jag stöder inte nödvändigt­vis republikan­ernas åsikter, men jag vill inte rösta på en sittande senator.

Lite längre ner längs gatan öppnar en ålderstige­n pensionera­d kvinna dörren.

– Jag röstar alltid republikan­skt. Deras åsikter ligger närmare mitt hjärta. Jag är helt och hållet mot abort och jag anser det vara mord. Jag tror inte heller på samkönat äktenskap och inte på Obamas häl- sovårdsref­orm, säger Gail Tripp resolut.

Vid följande dörr för Kidwell fram den lokala republikan­ska senatkandi­datens motstånd mot abort, men möter genast mothugg.

– Abortmotst­åndare får mig att vilja spy, säger Jean Landolt som också är statligt anställd och svuren demokrat.

– Se nu, jag kör ju Volvo säger hon och skrattar högljutt.

Men trots sin partitillh­örighet drar hon sig inte för att kritisera Obama.

– Han är en vekling. Han satte inte tillräckli­gt hårt mot republikan­erna i skattetvis­ten för några år sedan och han tillät republikan­erna att fösa in honom i ett nytt bombkrig, säger Jean Landolt som också anser det osmakligt och sorgligt att politikern­a använt ebola som ett politiskt tillhygge i kampanjen.

– Mässling har blivit allt vanli- gare i Texas på grund av dålig tillgång till hälsovård, men det oroar ingen. Det förstår jag inte, säger Jean Landolt och tackar Bryce Kidwell för besöket trots att de två har diametralt motsatta politiska åsikter.

– Folk med välformule­rade poli- tiska åsikter är vad USA behöver. Mer än det kan vi inte kräva, säger Kidwell, den unga aktivisten, som i morgon hejar på ett maktskifte i den amerikansk­a senaten.

 ??  ??
 ?? ALLISON SHELLEY ?? KNACKAR DÖRR. Den republikan­ska aktivisten Bryce Kidwell (till vänster) får napp utanför Michael Jeffreys bostad. – Jag brukar rösta på demokrater men det lutar mot republikan­erna den här gången, säger Jeffrey.
ALLISON SHELLEY KNACKAR DÖRR. Den republikan­ska aktivisten Bryce Kidwell (till vänster) får napp utanför Michael Jeffreys bostad. – Jag brukar rösta på demokrater men det lutar mot republikan­erna den här gången, säger Jeffrey.
 ?? ALLISON SHELLEY ?? SJÄLVSÄKER. Matt Ames, republikan­ernas partiledar­e i Fairfax, utgår ifrån att hans parti kommer att återta majoritete­n i senaten.
ALLISON SHELLEY SJÄLVSÄKER. Matt Ames, republikan­ernas partiledar­e i Fairfax, utgår ifrån att hans parti kommer att återta majoritete­n i senaten.
 ?? SON SHELLEY
ALLI- ?? TELEFONCIR­KUS. Frivilliga republikan­ska valarbetar­e jobbar för högtryck för att locka nya potentiell­a väljare under valets intensiva slutspurt.
SON SHELLEY ALLI- TELEFONCIR­KUS. Frivilliga republikan­ska valarbetar­e jobbar för högtryck för att locka nya potentiell­a väljare under valets intensiva slutspurt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland