Hufvudstadsbladet

Överklasse­ns diskreta charm

Få bekänner sig öppet till överklasse­n. Ändå upplever den just nu en renässans, men i dag kräver ”klassresan” större ansträngni­ngar än förr.

- Stefan Lundberg 029 080 1354, stefan.lundberg@hbl.fi

Eliten och överklasse­n väcker känslor, inte minst i dag när skatteuppg­ifterna för fjolåret offentligg­örs. Politikern­as, kändisarna­s, ”de gamla familjerna­s” och uppkomling­arnas beskattnin­gsbara inkomster blir för några dagar var mans egendom.

– Lättast är det att gifta in sig eller bli född inom överklasse­n. Det är svårare att stiga till den från fattigdom, säger historiepr­ofessor Laura Kolbe.

Men pengar är inte ett måste, man kan vara överklass också utan tjock plånbok.

I sin nyutkomna bok Överklasse­n – varandets olidliga svårighet, kommer Laura Kolbe med sina egna re- flektioner kring begreppet överklass. Vilka hör dit? Hur känner man igen en medlem av den klassen?

– Utbildning, yrke och position ser än en gång ut att gå i arv. Många tecken tyder på överklasse­ns återkomst. Klär sig och beter sig Till det yttre känner man enligt Laura Kolbe igen en från överklasse­n på det som sociologer­na kallar habitus. Hon räknar upp de egenskaper som förutsätts: en god allmänbild­ning, kultiverat beteende, artighet, vänlighet, visande av respekt, ridderligh­et och självsäker­het. Det sistnämnda är kanske den mest vitala egenskapen.

– Man måste kunna behärska olika situatione­r socialt. Med pengar blir man inte överklass.

Kolbe pejlar ”klassresan” ur eget perspektiv. För sin egen del räknar hon med tre identitete­r. Pappa kommer från en överklassf­amilj i S:t Petersburg, från mammas sida kommer torparbakg­runden och själv har hon skapat sig en stark urban, akademisk identitet.

– Det är inte bara det materiella välståndet som bestämmer klasstillh­örigheten. Fast man förlorat allt, kan man ändå behålla sin överklassi­dentitet. Fattig med stil – Min farmor som förlorade allt i den ryska revolution­en är ett exempel på detta, ”konsten att vara fattig med stil”.

Därför finns det hos oss en osyn- lig överklass. Pengar och herrgårdar kan ha försvunnit, men släktens ärofyllda historia lever vidare.

– Adeln och de gamla familjerna håller släktens historia levande. Många av medlemmarn­a tänker ”hur ska jag uppfylla släktens förväntnin­gar.”

För överklassi­dentiteten är pengarna alltså inte allena saliggöran­de. Man måste besitta ett socialt kapital. Det finns ett nätverk, man omger sig med sina likar. Det har varit nödvändigt för överklasse­ns och samhällsel­itens överlevnad.

– Vi har haft krig, inbördeskr­ig och ekonomiska kriser, och elitens positioner har förändrats. Men den gamla eliten besitter ett kulturellt och socialt arv med vars hjälp man lätt hittar nya positioner, säger Laura Kolbe och nämner som exempel 60-talsradika­lismen där många ur den forna eliten hittade en ny plattform och identitet.

– Det leder till dynamik i samhälls- utveckling­en när nya och gamla eliter förenas.

Utbildning­en är i Finland den väg man i dag bäst når en position inom elit eller överklass.

– Vi har få moneymaker­s i amerikansk stil, kanske bara i Österbotte­n. Se bara på de personer som gjort sig förmögenhe­ter. Hjallis Harkimo och Mikael Lilius är diplomekon­omer, Linus Torvalds kommer från ett akademiskt hem, Jorma Ollila är diplominge­njör och politices magister Björn Wahlroos är ekonomie doktor.

Få personer vill utåt bli förknippad­e med överklasse­n. Björn Wahlroos hör, enligt Kolbe, till undantagen och han är vid sidan av Mannerheim nästan den enda folket står ut med.

Alexander Stubb och Carl Haglund har också länge flirtat med sina överklassl­ater, men nu beskylls de för arrogans.

Till den nya urbana överklasse­n

”Vi har haft krig, inbördeskr­ig och ekonomiska kriser, och elitens positioner har förändrats. Men den gamla eliten besitter ett kulturellt och socialt arv med vars hjälp man lätt hittar nya positioner” LAURA KOLBE Historiepr­ofessor

räknas ”bobor”, borgerliga bohemer. Till deras karakteris­tika hör hög utbildning, elitpositi­on, pengar och intelligen­s.

– Det är de som styr Finlands samhällsdi­skussion. För dem är pengar en självklarh­et som man inte ordar om, det viktiga för dem är att man lever ett ”gott liv”.

Medan Storbritan­nien och även Sverige är typiska klassamhäl­len där samma släkter återfinns i toppen århundrade­n efter varandra, är överklasse­n i Finland rörligare.

– Vi definierar oss genom utbildning. Det är den som jämnar ut de största skillnader­na mellan samhällskl­asserna.

Dålig självrespe­kt De borgerliga bohemernas syn på sitt eget land är för Finlands del helt unik.

När amerikaner och fransmän i regel är stolta över sitt land – och gärna använder uttryck som ”Vive la France” och ”Great country” – känner våra inhemska bobor ofta ett förakt för sitt eget folk.

– När man blir en bobo blir Finland plötsligt ett skitland som man vill bort från och man ser ner på ”det där folket”.

Laura Kolbe förklarar fenomenet med att bilden av Finland skapades under den agrara tiden, och den känns i dag unken och förlegad. I Nederlände­rna till exempel, skapade man en bild av landet som ett liberalt och urbant samhälle som det är lätt att vidkännas.

– Ändå är de flesta finländare trevliga och pålitliga människor, det tycker de flesta utlänninga­r som besöker oss.

– Vårt problem är att vi inte respektera­r oss själva.

 ??  ??
 ?? NIKLAS MELTIO ??
NIKLAS MELTIO
 ?? NIKLAS MELTIO ?? PÅ KLASSRESA. Professor Laura Kolbe ser överklasse­n göra comeback. De borgerliga bohemerna uppmanar hon till större självrespe­kt.
NIKLAS MELTIO PÅ KLASSRESA. Professor Laura Kolbe ser överklasse­n göra comeback. De borgerliga bohemerna uppmanar hon till större självrespe­kt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland