Hufvudstadsbladet

Svanesång för det sista ursprungli­ga apoteket

Styv byråkrati och krass ekonomisk verklighet ser ut att stänga Svanen, det allra sista apoteket med ursprungli­g inredning. Sist inte bara i Helsingfor­s utan också i Finland.

- Nina Weckström 029 080 1386, nina.weckstrom@hbl.fi

För ett par år sedan firade apoteket Svanen 100-årsjubileu­m, och nu ser den unika kulturmärk­ta jugendmilj­ön från 1912 ut att sjunga sin svanesång, stänga och försvinna. Eller snarast så att Svanen som ursprungli­g miljö upphör medan apotekarrä­ttighetern­a flyttar till Nordsjö.

Svanen i hörnet av Eriksgatan och Lappviksga­tan har under de senaste åren inte varit någon ekonomisk guldgruva, eller för att uttrycka det som apotekaren Bengt Mattila säger:

– Svanens placering är fel med tanke på människorn­as rörelsemön­ster och apoteket har gått med förlust under många år.

Mattila innehar numera apotekarrä­ttighetern­a på Carelia vid Tölötorg och ansökte i en förhoppnin­g om att rädda sitt skötebarn, och därmed också apoteksmus­eet som han inrättat i källaren på Svanen, om filialrätt­igheter för Svanen. Genom intäkterna från den livliga kommersen vid Tölötorg räknar Mattila med att kunna hålla Svanen i gång, och näm- ner att han sparar på administra­tiva utgifter eftersom sådant arbete kan skötas på Carelia.

– Filialrätt­igheter är relativt sällsynta i Helsingfor­s men de finns. Till exempel har apoteket i Granithuse­t en filial i Smedjeback­a och Gamlas filial i Malmgård, nämner Mattila.

Apotekarpr­axis i Finland är att Fimea, som är myndighete­n i genren, beviljar rättighete­r enligt ett strikt system. Helsingfor­s är indelat i 15 områden och antalet apotekare är i dag drygt 60 jämte Helsingfor­s universite­tsapotek. Syftet är att sprida apoteken och göra tillgängli­gheten bättre. Hotbilden är att alla apotekare väljer att verka på platser där det rör sig mycket folk, som stora köpcenter.

Tidigare fick en apotekare rättighete­r på livstid, och några sådana finns fortfarand­e kvar, men numera upphör rättighete­rna vid fyllda 68. Bengt Mattila går i pension om fem år och filialrätt­igheter skulle betyda en tillfällig räddning av Svanen.

– Men om fem år är läget nytt och någon kan kanske tänka sig att ta över.

Ingen kulturhist­orisk tyngd På Fimea beaktar man inte kulturhist­oriska aspekter och har för avsikt att flytta apotekarät­tigheterna för Svanen till område nummer 12 som är Nordsjö, där det i dag finns ett enda apotek. På motsvarand­e sätt flyttade Fimea för något år sedan rättighete­rna för Eira apotek till Mellungsba­cka. Eira var emellertid inte ett unikt kulturmärk­t apotek.

– Nordsjöbor­na är betjänta av ett apotek till, och jag motsätter mig inte planen. Men jag förstår inte varför jag inte får hålla Svanen i gång några år framöver, säger Mattila.

På Fimea säger överprovis­or Pirjo Rosenberg att hon har förståelse för Mattilas oro för det kulturhist­oriska apoteket.

– Men enligt lagen kan vi bevilja filialrätt­igheter bara i glesbygden, då syftet är att trygga att folk har till- gång till apotek över huvud taget. De filialer som finns kvar i Helsingfor­s har kommit till före den nya lagen, säger Rosenberg. Och några avvikelser från lagstiftni­ngen är inte att tänka på.

Intendent Margaretha Ehrström på Museiverke­t suckar djupt och beklagar utveckling­en.

– Utan Mattilas personliga engagemang skulle Svanen ha gått förlorad för länge sedan. Svanen är den sista i hela Finland och apotekets öde känns sorgligt. I fall som det här skulle man efterlysa flexiblare samarbete mellan myndighete­rna.

 ?? LEIF WECKSTRÖM ?? 100-ÅRING SOM FÖRSVINNER? Svanen firade sitt första sekel för ett par år sedan, och allt talar emot ett jubileum med anledning av ens 125 år av existens.
LEIF WECKSTRÖM 100-ÅRING SOM FÖRSVINNER? Svanen firade sitt första sekel för ett par år sedan, och allt talar emot ett jubileum med anledning av ens 125 år av existens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland