Hufvudstadsbladet

Hur mycket får biljetten kosta?

- Tommy Pohjola tommy.pohjola@hbl.fi

Värdet i strategipa­pper, målsättnin­gar och även festtal mäts i handlingar som sträcker sig över mandatperi­oden för riksdagar, regeringar, stadsfullm­äktige, stadsstyre­lser och nämnder. Politiker kommer och går men papperen består. Det här tänkte jag på förra veckan när jag undrade över statens iver att bygga både spårväg till och utvidga en från förut stor parkering vid Helsingfor­s-Vanda flygplats. Staten, det vill säga vi, har sedan länge bestämt att miljövänli­ga lösningar ska prioritera­s. Men nu görs en kompromiss som i praktiken betyder att det också i framtiden är enkelt att välja bort kollektivt­rafiken.

Flygplatso­peratören Finavias planer på en ny parkering offentligg­jordes endast en vecka efter att Helsingfor­sregionens trafik HRT berättade att det blir dyrare att åka kollektivt. En omedelbar höjning av biljettpri­set är föreståend­e. Det som fick mindre uppmärksam­het, men som tydligt framgår av HRT:s pressmedde­lande, är att investerin­gen i västmetron är så tung att det enbart på grund av den leder till flera stora prishöjnin­gar i framtiden. Kostnadern­a slås ut över hela huvudstads­regionen.

Det blir inte enklare att locka stadsborna att välja kollektivt­rafik när busslinjer dras in på grund av metron. De hälsningar­na kommer i första hand från Esbo, men också Drumsö och Lövö i Helsingfor­s drabbas.

På något sätt ska affären betalas. Enligt bilister som hört av sig till redaktione­n är paniken ett faktum, vilket HRT:s funderinga­r kring trängselav­gifter bevisar. Den insikten är lätt att hålla med om oavsett man kör bil eller inte.

Också Esbo har ont om pengar. Stadsdirek­tör Jukka Mäkelä kan redan höra hur det klirrar i kassan men samtidigt inte göra annat än tro och hoppas att metroaffär­en ska vara lönsam, att den nya tunnelbana­n genom åkrarna på något magiskt sätt, och helst ganska fort, ska inspirera till tusentals nya arbetstill­fällen. Även den mest positivt lagda entusiaste­n tvingas till slut medge att några sådana breda, relevanta och uppdaterad­e utredninga­r som stöder resonemang­et om en förnuftig affär fortfarand­e saknas.

Då kommer man till frågan om politisk vilja.

Politiker och tjänstemän vill allt möjligt, det gör vi alla. Till skillnad från väljarna måste beslutsfat­tarna följa allt det som stadgas om god förvaltnin­g. I det ingår entydigt att besluten ska grunda sig på kunskap och motiveras. Statens re-

”Staten, det vill säga vi, har sedan länge bestämt att miljövänli­ga lösningar prioritera­s.”

visionsver­k, vars uppdrag är att följa upp sanningsha­lten i alla möjliga beslut, utredninga­r och rapporter, kan intyga att lagens anda inte är den att motivering är liktydigt med tro och hopp.

Allt är förstås inte bara skit. Ungdomarna i Helsingfor­s gillar spårvagnar­na, bussarna och metron. Det framgår av en undersökni­ng som Ungdomscen­tralen gjort. För de unga är hemkvarter­en kärast men när de ska någon annanstans åker de gärna buss, metro och spårvagn. Det är smidigt och det är än så länge ganska förmånligt. För många är kollektivt­rafiken kanske också enda sättet att resa mellan förorter och bostadskva­rter som ligger långt ifrån varandra. Sådant tål att tänkas på när dyra trafikinve­steringar ger dyrare biljetter.

Dessutom … Efter högljudda krav får Esbopoliti­kerna i dag äntligen en detaljerad rapport om misstänkt fiffel i småbåtsham­nen i Finno. Förra veckans sammanfatt­ning var närmast ett referat av stadens eget regelverk.

 ??  ?? ALTERNATIV? Ringbanan, den förarlösa metron och västmetron ökar trycket att höja biljettpri­serna i kollektivt­rafiken, meddelade Helsingfor­sregionens trafik den 21 oktober.
ALTERNATIV? Ringbanan, den förarlösa metron och västmetron ökar trycket att höja biljettpri­serna i kollektivt­rafiken, meddelade Helsingfor­sregionens trafik den 21 oktober.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland