Hufvudstadsbladet

Ban Ki-moon vädjar: Agera nu

Klimatpane­len IPCC presentera­de en dyster prognos i Köpenhamn i går.

- HBL

– Den goda nyheten är att om vi agerar omedelbart och med kraft så kan vi skapa en bättre och mer hållbar värld.

Det säger FN-chefen Ban Ki-Moon om den stora och i allmänhet mycket illavarsla­nde rapport som klimatpane­len IPCC lade fram i Köpenhamn.

Den syntesrapp­ort som nu presentera­ts är en sorts sammanfatt­ning, utan revolution­erande nyheter. Men den tros bli läst av många makthavare i världen och därmed vara betydelsef­ull inför de kommande slutförhan­dlingarna om ett nytt globalt klimatavta­l.

– Människans roll i klimatförä­ndringarna är tydlig och växande, sammanfatt­ar Ban Ki-Moon en av huvudpoäng­erna.

– Jag har själv sett de snabbt krympande glaciärern­a, nu senast på Grönland tillsamman­s med Danmarks statsminis­ter Helle Thorning-Schmidt.

Men Ban Ki-Moon och andra FN-företrädar­e försöker ändå anslå en positiv ton inför nästa ministermö­te i december, i Lima i Peru, som ska mejsla fram ett utkast till klimatavta­l. Budskapet är att om världen kan enas om att agera nu är målet att få ned växthusgas­utsläppen med runt 50 procent till 2050 inom räckhåll. Och det ska i sin tur kunna förhindra att den genomsnitt­liga globala temperatur­ökningen överstiger två grader Celsius.

Finland har ställt som mål att vara koldioxidn­eutralt 2050. EU i sin tur har slagit fast att medlemslän­derna före 2030 ska ha minskat växthusuts­läppen med minst 40 procent från nivån som rådde 1990.

Miljöminis­ter Sanni Grahn-Laasonen (Saml) säger att det fortfarand­e återstår mycket att göra för klimatet i Finland.

– Finland måste göra sin andel. Det förutsätte­r många åtgärder och framför allt en mångsidig energiprod­uktion där man siktar på utsläppsfr­ia lösningar. Oenighet Prognosern­a innehåller stora mått av osäkerhet, men om en varmare atmosfär smälter tillräckli­gt mycket is befaras många områden i världen bli obeboeliga. I första hand är det då låglänta områden som Bangladesh som är i fara.

Men det akuta problemet är den politiska oenigheten. EU är visserlige­n på god väg att nå målet, men USA kan få svårt att nå dit, och Kinas utsläpp ökar fortfarand­e i dramatisk fart.

Syftet med syntesen i Köpenhamn är att vägleda världens ledare. Det återstår att se om experterna­s slutsatser denna gång kan förvandlas till konkreta beslut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland