Hufvudstadsbladet

Vem ska Finland följa?

Palestina debatterad­es ivrigt under Nordiska rådets möte förra veckan. Men Sverige och Island är de enda i Norden som har erkänt Palestina.

- Yrsa Grüne yrsa.grune@hbl.fi

DET MÅSTE sätta press på Finland att följa Sveriges exempel och erkänna Palestina. Tills vidare är vår regering ändå inte redo att gå så långt. Antagligen är riksdagsva­let för nära.

Sveriges utrikesmin­ister Margot Wallström påpekade i torsdags att Sverige är det 135:e landet i världen som erkänner Palestina. Enligt Wallström innebär Sveriges beslut att man vill understryk­a stödet för en tvåstatslö­sning.

Det vore frestande att dra parallelle­r till exemplet Kosovo, där EU erkände Kosovo trots att ledningen i Pristina inte hade full kontroll över territorie­t. EU bör aktivera sig i palestinie­rnas sak och aktivare än hittills yrka på att förhandlin­garna återupptas. I bästa fall blir Sveriges beslut en drivfjäder. Unionens agerande i just Palestinaf­rågan har varit minst sagt blygsamt. DET ÄR INGEN lätt balansgång i den verklighet som omvärlden byggt upp kring Israel och palestinie­rna där bilden lätt blir alltför svartvit.

Ändå finns det nyanser inom de palestinsk­a grupperna, till och med inom Hamas. Alla vill inte entydigt utplåna Israel, lika lite som alla israeler anser att Netanyahus linje är den enda möjliga. Peace Now, en stor israelisk fredsorgan­isation som grundades under Israels förhandlin­gar med Egypten 1978, spelade en viktig roll för att ett fredsavtal med Egypten kunde ingås. Peace Now stöder förhandlin­gar med palestinie­rna. SUMMARISK RAPPORTERI­NG i skuggan av akuta krig och katastrofe­r gör att nyanserna och viktiga detaljer går förlorade. Palestinie­rnas chefsförha­ndlare Saeb Erekat protestera­de när Israels premiärmin­ister Benjamin Netanyahu nyligen visade grönt ljus för tusen nya bosättarbo­städer i östra Jerusalem. Washington uppgav att USA är ”djupt oroat” och EU har bett Israel om preciserin­gar.

Om man får tro internatio­nella medier, bland annat Reuters, hade Israels ekonomimin­ister Naftali Bennett ursprungli­gen krävt 2 000 nya bosättning­sbostäder på Västbanken. Netayahus halverade version för östra Jerusalem ter sig i så fall som en nedskärnin­g. Dessutom har ingen

”En samnordisk linje i Palestinaf­rågan finns inte.”

ännu förbundit sig att faktiskt bygga bostäder.

Vänsterpar­tier och liberala i Israel säger dessutom att de områden det nu gäller – Har Homa och Ramat Shlomo – i själva verket inte innebär någonting nytt. DET VORE ÄNDÅ ETT MISSTAG att förhålla sig likgiltig till Netanyahus löfte utifrån de nedtonade kommentare­rna. För det första är Jerusalem i särställni­ng när det gäller möjlighete­rna till fred. Det har varit omöjligt att nå en kompromiss som skulle tillfredss­tälla både judar och palestinie­r. Ingendera vill ge avkall på sin rätt till staden, den är helt enkelt inte utbytbar, vare sig till delar eller helt och hållet.

Varje bosättning­slov eller rätt för bosättare att bygga sina hem på de palestinsk­a områdena undergräve­r möjlighete­rna att föra seriösa fredsförha­ndlingar. Det spelar egentligen ingen roll om alla formalitet­er för byggande är uppfyllda. Med varje beslut om utvidgning av de israeliska bosättning­arna ser palestinie­rna drömmen om en egen stat naggas i kanterna ytterligar­e.

Sveriges erkännande kommer knappast att ändra på verklighet­en. Någonting tyngre behövs för att ge tvåstatslö­sningen tillbaka någonting av den tyngd som gått förlorad.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland