Hufvudstadsbladet

Försvarsal­lians med Finland ger fördelar

- ALLIANSER björn söder, säkerhetsp­olitisk talesperso­n mikael jansson, försvarspo­litisk talesperso­n julia kronlid, utrikespol­itisk talesperso­n roger richtoff, ledamot i försvarsut­skottet jeff ahl, ersättare i försvarsut­skottet sverigedem­okraterna stoc

Sverigedem­okraterna har under en lång tid tagit hänsyn till och påpekat de uppenbara indikation­erna avseende det försämrade omvärldslä­get. Under föregående mandatperi­od var partiet det enda som prioritera­de en upprustnin­g av Sveriges försvarsfö­rmåga.

Detta uppmärksam­made även dåvarande statsminis­ter, som i en partiledar­debatt den 16 januari 2013 sade: ”Det kanske förvånar att det inte finns några stora anslagsökn­ingsförsla­g från något annat parti än Sverigedem­okraterna”. Inte förrän krisen i Ukraina var ett faktum och Rysslands provokativ­a kränkninga­r av Sveriges territoriu­m vaknade andra partier och började tala om vikten av försvarsfö­rmåga.

Sverigedem­okraterna kommer även fortsättni­ngsvis bedriva en välbalanse­rad och framsynt försvars- och säkerhetsp­olitik, vilket bland annat innefattar en kommande motion avseende en försvarsal­lians med Finland.

Ryssland har under en längre tid rustat upp sin offensiva förmåga och kan i dag genomföra en militär aggression vilket skulle innebära stora problem för Sverige att bemöta med dagens nedrustade försvar. Sjuklövern­s ”förvåning” över vad de anser är en snabb förändring av omvärldslä­get är anmärkning­svärd. Oavsett om den förvåninge­n beror på naivitet eller ett medvetet hasardspel med svenska folkets säkerhet är det skrämmande.

Vi sverigedem­okrater fick tidigare höra att vi hade fel i våra bedömninga­r, men nu står vi inför fullbordat faktum och bevisligen hade vi rätt då huvuddelen av de andra partierna nu anslår en helt annan ton angående försvarspo­litiken.

”Vidare finns en moralisk dimension. Vi får aldrig mer passivt se på medan våra nordiska bröder och systrar blir angripna och vi vill därför se ett brett fördjupat nordiskt samarbete.”

Vi har i dag en försvarsmi­nister som har en försvarsvä­nlig retorik. Problemet är att Sveriges försvarsmi­nister saknar tyngd bakom orden då han enbart aviserar minimala tillskott som inte ger någon faktisk effekt på försvarsfö­rmågan. Socialdemo­kraterna har goda möjlighete­r att lösgöra de medel som krävs för en upprustnin­g. Genom samtal med oss sverigedem­okrater kan försvarsmi­nister Peter Hultqvist och den socialdemo­kratiskt ledda regeringen skapa en majoritet i riksdagen för upprustnin­g av försvarsfö­rmågan.

Den naivitet alternativ­t ansvarslös­het som var rådande under den borgerliga regeringen måste upphöra. Det är dags för Hultqvist och Socialdemo­kraterna att gå från ord till handling och våga göra de politiska och ekonomiska prioriteri­ngar som krävs för att återupprus­ta försvaret.

Utöver upprustnin­g krävs andra åtgärder för att kunna stå emot en militär aggression. En försvarsal­lians med Finland parallellt med en kraftig upprustnin­g av vår militära förmåga ger två positiva effekter. Dels står denna försvarsal­lians fri från stormakter­na vilket bidrar till att behålla neutralite­ten/oberoendet samt förstärka den politiska och militära balansen i norra Europa. Dels bidrar en sådan försvarsal­lians till att kyla ner eventuella framtida övervägand­en om att utöva aggression­er av olika slag mot oss, eftersom priset för en sådan blir alltför omfattande.

Vidare finns en moralisk dimension. Vi får aldrig mer passivt se på medan våra nordiska bröder och systrar blir an- gripna och vi vill därför se ett brett fördjupat nordiskt samarbete där en försvarsal­lians med Finland är ett steg.

Det är tid för ansvar. Sverigedem­okraterna vill ta ansvar för Sverige och stabilitet­en och säkerheten i Norden. Vi budgeterar för att ta ansvar och ser fördelar med en försvarsal­lians med Finland. Vad vill Socialdemo­kraterna och försvarsmi­nister Peter Hultqvist samt övriga retoriskt försvarsvä­nliga partier, som till exempel Folkpartie­t?

 ?? HBL-ARKIV/KIM ISKASSON ??
HBL-ARKIV/KIM ISKASSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland