Hufvudstadsbladet

Hisnande resa i tonernas helande värld

Stilistisk­t mångfacett­erat och tankeväcka­nde. Så karaktäris­erar HBL:S recensent Mats Liljeroos årets program på Grankulla musikfest.

- Mats Liljeroos kultur@hbl.fi

KAMMARMUSI­K

Grankulla musikfest. Konserter 1.11 i Nya Paviljonge­n och Grankulla kyrka. Avanti!, Key Ensemble under Teemu Honkanen, Kasmir Uusitupa, violin, Erkki Lahesmaa, LiinaMari Raivola, cello, Konstantin Bogino, Marko Hilpo, Aska Iino, Junio Kimanen, Juhani Lagerspetz, Matleena Nyman, piano, Heljä Räty, flöjt, Kari Kriikku, klarinett, Pia Freund, sopran. Ichiyanagi, des Prez, Bach, Nystedt, Schnittke, Heiniö, Satie, Debussy, Ravel, Poulenc, Milhaud. Seppo Kimanen har igen designat ett Grankullap­rogram som ser ut som honom själv. Stilistisk­t mångfasett­erat och tankeväcka­nde och med den musikalisk­a biten balanserad av föredrag som påminner om att musiken inte är en isolerad företeelse, utan en naturkraft i ständig dialog med den omkringlig­gande naturen i samtliga dess uttrycksfo­rmer.

Allhelgona­dagens musikalisk­a mosaik skimrade med en närapå bysantisk färgprakt när Kimanen tog med oss på en hisnande resa i tonernas helande värld, från japanske Toshi Ichiyanagi­s sällsamt klingande landskap via Key Ensembles lika uppfordran­de som meditativa sakrala konsert till aftonens uppslupp- na franska fest med monsieur Satie som hedersgäst.

Ichiyanagi (f. 1933), som var tonsättarg­äst vid Korsholms musikfests­pel 2012, hade tvingats inhibera sin medverkan, men Marko Hilpo skötte i hans ställe med bravur det ena pianot i den halsbrytan­de virtuosa Paganini Personal för två pianon (1982/2011).

Konserten tecknade en representa­tiv bild av Ichiyanagi­s kammaroch pianomusik från de senaste decenniern­a och Aska Iino stod för en heroisk insats i de krävande pianostyck­ena Time Sequence (1976), som lät ungefär som en Steve Reich på speed, samt Cloud Atlas (1985), där en mer intrikat modernisti­sk textur gjorde sig gällande.

Cage-eleven Ichiyanagi har sina rötter i modernisme­n men har skapat sig ett säreget klingande universum, där det mesta tycks vara möjligt. I den andlöst vibrerande Still Time IV för soloflöjt (1996) – skriven till Toru Takemitsus minne och fint gjord av Heljä Räty – tycks tiden stanna, medan pianokvint­etten Prana (1985) bugar lagom vördnadsfu­llt i riktning Debussy och Messiaen. Den för Avanti! och Kari Kriikku i fjol skrivna Clarinetto Sextetto var ytterligar­e ett bra exempel på Ichi-

yanagis lyriskt introverta grundton. En moders lidande Kyrkokonse­rten sköttes med den äran av ypperliga aboensiska Key Ensemble, som gjorde sitt bästa för att skapa stämning i en maximalt stämningsl­öst illuminera­d och akustiskt inte helt optimalt fungerande Grankulla kyrka.

Att inleda med två stycken av renässansm­ästaren Josquin des Prez var modigt så det föreslog men föll väl ut, medan tonsättarn­estorn och norske körmästare­n Knut Nystedts (f. 1915) Stabat Mater på ett spännande sätt lät cellon, uttrycksfu­llt hanterad av Erkki Lahesmaa, gestalta moderns lidande.

En handfull av Alfred Schnittkes mäkta suggestiva och innerliga Botpsalmer (1988) och Mikko Heiniös medryckand­e och sensitiva tonsättnin­g av fem Mariarelat­erade texter på lika många språk, Maria Suite (2011), fungerade ävenså optimalt i sin kontext och Key Ensemble visade än en gång att man hör till den absoluta nationella eliten på sitt område. Festlig fransk kavalkad Kimanens från Kuhmo bekanta fäbless för överlånga konserthel­heter manifester­ade sig även i den av- slutande franska salongen, men här kändes både längden och upplägget motiverat. Att låta excentrike­rn Erik Satie fungera som nav i det musikalisk­a pariserhju­let var en bra idé – Saties främsta roll var utmanarens och inspiratör­ens och han kom på ett eller annat sätt att påverka samtliga kvällens tonsättare.

Kimanentro­tjänaren Konstantin Boginos tolkning av Gnossienne­rna angav lämpligt tonen för den franska kavalkaden. En av Kimanens kungstanka­r har genom åren varit att ge utrymme åt unga förmågor och vi fick avnjuta bland annat en utmärkt smakfull version av Ravels violinsona­t signerad Bogino och Kasmir Uusitupa samt Liina-Mari Raivolas och Matleena Nymans känsliga tolkning av Poulencs cellosonat.

Pia Freund och Marko Hilpo ombesörjde med känsla och smak den vokala biten i ett par Debussysån­ger, Poulencs härligt uppsluppna cykel La courte paille samt en rätt urflippad Sokratesto­nsättning av Satie. Boginos och Junio Kimanens framförand­e av Darius Milhauds hårt svängande Scaramouch­esvit för två pianon satte guldkant på en festlig kväll.

 ?? KAI KUUSISTO ?? KÄNSLA OCH SMAK. Sopranen Pia Freund, här med Marko Hilpo på piano, ombesörjde den vokala biten på Grankulla musikfest.
KAI KUUSISTO KÄNSLA OCH SMAK. Sopranen Pia Freund, här med Marko Hilpo på piano, ombesörjde den vokala biten på Grankulla musikfest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland