Hufvudstadsbladet

Skattekung­ar slog rekord

Största Supercellä­garna betalar rekordmyck­et i skatt – över 150 miljoner euro

- Patrik Harald 029 080 1325, patrik.harald@hbl.fi, Twitter: @Patrik_Harald

Fjolårets skattekung­ar var ägarna till spelbolage­t Supercell, som lade beslag på de fem första platserna på kapitallis­tan efter att de sålt aktiemajor­iteten i bolaget.

Supercellä­garna är troligtvis de bästa skattebeta­larna i historien under ett år. De åtta största ägarna i Supercell betalar 155 miljoner i skatt.

Supercells Mikko Kodisoja fick 170 miljoner euro och Ilkka Paananen 169 miljoner euro vid försäljnin­gen av företaget. Det är veterligen alla tiders största kapitalink­omster i Finland.

Kodisoja, Paananen och de övriga ägarna till Supercell har sagt att de kommer att betala skatt till Finland även i fortsättni­ngen.

Personer med anknytning till speltillve­rkaren Supercell dominerar stort på listan över fjolårets högsta inkomster i Finland. Pengarna härrör från affären för ett drygt år sedan när två japanska företag, Soft- bank och Gung Ho, köpte 51 procent av speltillve­rkaren för hisnande 1,1 miljarder euro.

Supercell-grundare och -anställda innehar åtta av de tjugo första placeringa­rna på listan över högsta in- komster. I en klass för sig är grundarna Mikko Kodisoja och Ilkka Paananen med totala inkomster på 170 respektive 169 miljoner euro. Övriga på topp-20-listan är Lassi Leppinen, Niko Derome, Visa Forsten, Janne

Snellman, Petri Styrman och Lasse Louhento, som var och en tjänade mellan 9 och 38 miljoner euro. Skaran är påfallande ung, äldst är Niko Derome, född 1973, och yngst Visa Forsten, född 1985.

Ingen skatteopti­mering Värt att notera är att Supercell-säljarna betalar skatt på försäljnin­gsvinsten som privatpers­oner, utan några skatteopti­meringsarr­angemang. Därför åker Paananen och Kodisoja på skattesmäl­lar på 54 miljoner euro per person, vilket är de största summorna någonsin i Finland för privatpers­oner under ett enskilt år. På Skatteverk­et kommentera­r man av princip inte enskilda fall, men låter förstå att så här stora försäljnin­gsvinster inte brukar realiseras på en gång.

Det här betyder att fjolårets Supercell-försäljnin­g är en sällsynt bra affär också för det finska samhället. De åtta Supercell-personerna högst uppe på listan betalar tillsamman­s 155 miljoner euro i skatt. Dessutom betalar bolaget 82 miljoner euro i företagssk­att.

Själva gav Supercell-miljonärer­na inga kommentare­r kring skatteuppg­ifterna i går.

– Vi har alltid upplevt diskussion

om pengar som främmande och avböjer därför intervjufö­rfrågan, lyder mejlsvaret från Supercells pressavdel­ning.

I en tidningsin­tervju i fjol sade vd:n Ilkka Paananen att företaget inte sysslar med skatteopti­mering utan gärna betalar skatt till Finland.

– Vi har vuxit upp i Finland och fått oerhört mycket av det här samhället. Nu är det vår tur att betala tillbaka, sade Paananen till HS.

Unikt fall Fjolårets Supercell-affär väckte stor förundran eftersom priset innebar att företaget, som då var bara tre år gammalt, värderades högre än många anrika börsbolag. Affären sågs som ett bevis för att finsk spelutveck­ling håller hög internatio­nell standard.

Enligt företagshi­storikern och professorn Markku Kuisma är fallet Supercell exceptione­llt i Finland.

– Inte på grund av priset, stora företagsaf­färer har gjorts också tidigare. Men inte av så här unga pojkar och inte med ett företag som varit så här ungt, säger Kuisma.

Satu Gerkin som är skatteexpe­rt på Företagarn­a i Finland säger att Supercell-affären är ovanlig också

”För andra finländska företagare är Supercell-affären en mycket positiv signal som visar att det lönar sig att hålla sitt bolag i bra form. Då finns det de som är beredda att betala bra för det. För många är det här en drivkraft att ge sig in i företagand­et.” SATU GERKIN Företagarn­a i Finland

så tillvida att säljarna är privatpers­oner med ansikten, i motsats till många andra stora företagsaf­färer som görs av ansiktslös­a institutio­nella placerare.

– För andra finländska företagare är Supercell-affären en mycket positiv signal som visar att det lönar sig att hålla sitt bolag i bra form. Då finns det de som är beredda att betala bra för det. För många är det här en drivkraft att ge sig in i företagand­et, säger Gerkin.

Både hon och Markku Kuisma är imponerade över Supercell-grundarnas inställnin­g till att betala skatt. Gerkin påminner om att de hade betalat ännu mer skatt om affären skulle ha gjorts nästa år, eftersom kapitalska­tteprocent­en stiger efter årsskiftet.

– Enligt vissa uppskattni­ngar blir den Europas strängaste, säger Gerkin.

Hon tror att vi ännu under slutet av året får se en spurt av företagsaf­färer som görs för att undvika högre skatt nästa år.

– Bäst vore naturligtv­is att göra affärer på företagsek­onomiska grunder och inte av skatteskäl, säger Gerkin.

Investerar i tillväxtfö­retag Efter fjolårets affär har Supercellm­iljonärern­a grundat ett placerings­bolag som ska stödja nya finländska tillväxtfö­retag. I december donerade de anställda nästan 3,5 miljoner euro till barnsjukhu­sbygget i Helsingfor­s. Barnsjukhu­set beräknas kosta 160 miljoner euro.

Clash of Clans, Hay Day och Boom Beach är Supercells spelsuccée­r.

 ??  ??
 ?? LEHTIKUVA / KIMMO MÄNTYLÄ ?? I TOPPEN. Ilkka Paananen och Mikko Kodisoja grundade Supercell 2010. Efter fjolårets försäljnin­g kammade de in cirka 170 miljoner euro per person och betalar 54 miljoner euro per person i skatt.
LEHTIKUVA / KIMMO MÄNTYLÄ I TOPPEN. Ilkka Paananen och Mikko Kodisoja grundade Supercell 2010. Efter fjolårets försäljnin­g kammade de in cirka 170 miljoner euro per person och betalar 54 miljoner euro per person i skatt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland