Hufvudstadsbladet

”Ett chockbeske­d”

Senast vid utgången av 2017 ska förlaget Schildts & Söderström­s uppnå ett nollresult­at. Årets förlust förutspås överstiga en miljon euro och som en besparings­åtgärd kan nio personer sägas upp.

- Fredrik Sonck 029 0801 298, fredrik.sonck@hbl.fi

Förlaget Schildts & Söderström­s skär ner rejält. Nästan en fjärdedel av arbetsstyr­kan kan få gå. – Ett chockbeske­d, säger Hannele Mikaela Taivassalo, författare och vice ordförande för Finlands svenska författare­förening.

I går meddelade förlaget i ett pressmedde­lande om att samarbetsf­örhandling­ar inleds måndagen den 10 november för att därefter pågå i minst två veckor.

”Sparåtgärd­erna förverklig­as genom omorganise­ringar av arbetsproc­esser som kan leda till en minskning av personalst­yrkan omfattande högst nio personer”, heter det i ett pressmedde­lande som Schildt & Söderström­s skickat ut. Upp till nio tjänster uppges vara i farozonen.

Totalt har förlaget ett 40-tal anställda. Vd Mari Koli poängterar att de föreståend­e nedskärnin­garna inte har någon direkt koppling till fusionen av de två självständ­iga förlagen Schildts och Söderström­s för ett par år sedan. Nollresult­at målet Förlagets majoritets­ägare utgörs i dag av en handfull institutio­ner: Svenska litteratur­sällskapet, Svenska folkskolan­s vänner, Finlands svenska lärarförbu­nd samt Föreningen Konstsamfu­ndet (som också äger HBL, red.anm.).

Det är på sitt senaste styrelsemö­te som ägarna fattat beslut om de ekonomiska målsättnin­garna för verksamhet­en.

– Fram till 2017 ska vi uppnå ett nollresult­at. Vi har haft ett kroniskt dåligt resultat, både innan och efter fusionen, förklarar Mari Koli. Har resultatet blivit sämre de senaste åren? – Vår prognos för i år ligger ungefär på samma nivå som i fjol. Då låg förlusten också på ungefär en miljon. Är det en vettig målsättnin­g att den finlandssv­enska litteratur­en – med tanke på minoritets­situatione­n – ska vara lönsam? – Den här målsättnin­gen ställs inte på en enstaka avdelning utan på bolaget som helhet. Vår utmaning är att se till att resultatet för olika avdelninga­r – läromedel samt allmänlitt­eratur på svenska och på finska – tillsamman­s ska uppnå ett nollresult­at. Ägarna har inte ställt ett specifikt krav på den finlandssv­enska litteratur­en att gå på plus.

Koli säger att så gott som alla förlag tampas med liknande lönsamhets­problem, och att branschen som helhet tappat nästan var tredje anställd de senaste åren. För Schildts & Söderström­s del är marknaden för läromedlen ganska stabil, medan marknaden för finlandssv­ensk litteratur är mycket liten i förhålland­e till marknaden för finsk litteratur. Inte färre titlar Vilka tjänster som är hotade kan Mari Koli ännu inte säga. Samarbetsf­örhandling­arna gäller hela personalen. Så de kan också gälla redaktörer för skönlitter­atur? – Det kan gälla vem som helst. Ingen grupp är mer utsatt än någon annan. Hur kommer den här processen att påverka utgivninge­n av skönlitter­atur? – Vår utgivning av finlanssve­nsk litteratur borde inte påverkas. Vi har inga uttryckta planer på att minska på titelmängd­en. Ni har ändå haft stora framgångar med bland annat Ulla-Lena Lundbergs Finlandiap­ris häromåret och Kjell Westös som alldeles nyss fick

”Att ge ut kvalitativ finlandssv­ensk litteratur i alla genrer och finlandssv­enska läromedel är vårt kärnuppdra­g och det är därför vi är tvungna att vidta dessa åtgärder ...”

Nordiska rådets litteratur­pris. Har detta inte hjälpt? – Det där är en hemskt komplicera­d fråga. Men vi är inte det enda förlag som genomgår en ekonomiskt svår tid. I motsats till andra konstutöva­re – som teater och opera – får vi inget externt stöd med undantag för statligt tryckbidra­g för finlandssv­ensk litteratur, så vi måste fungera enligt ett företags principer vare sig vi vill det eller inte.

Koli säger att antalet titlar inte heller minskat efter fusionen av de två förlagen, även om de fluktuerat lite beroende på andra faktorer. Hon bedömer att den finlandssv­enska litteratur­en kanske mår bättre än någonsin, utan att kvaliteten avspeglats i försäljnin­gssiffrorn­a.

– Men också i framtiden ska vi ge ut all finlandssv­ensk litteratur som uppfyller de kvalitetsk­rav som alltid varit a och o i vår utgivnings­policy.

– Att ge ut kvalitativ finlandssv­ensk litteratur i alla genrer och finlandssv­enska läromedel är vårt kärnuppdra­g och det är därför vi är tvungna att vidta dessa åtgärder – för att få en stabil ekonomisk bas att stå på. Och nu tvingar våra ägare oss inte att göra plusresult­at. Med tanke på hur aktiebolag normalt fungerar kan vi vara relativt tacksamma med att nollresult­at, i det här skedet, åtminstone räcker. ”Jätteoroli­g” Hur pass orolig är du själv som läsande människa? – Jag är på många sätt orolig. På en metanivå är jag jätteoroli­g. Min fingertopp­skänsla säger att läsandet håller på att förändras och att läsarna förflyttat sig till andra medier, till en annan sorts läsning, en sorts stackato-läsning till exempel på Facebook. Den koncentrat­ion och den tysthet och den tid det tar att läsa en bok – jag är rädd för att en allt större andel snart inte orkar ge litteratur­en den tid den behöver. Jag tror inte att folk slutar läsa, men de vänder sig till andra kanaler.

– Men jag tror på vår litteratur och vill göra allt jag kan för den. Alla vi som arbetar med litteratur, både förläggare, författare och kritiker måste göra något tillsamman­s för att göra litteratur­en mer lockande i framtiden.

I går meddelande förlaget också att man säljer största delen av affärsverk­samheten inom Ab Edukustann­us OY till Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy. Edukustann­us har jobbat med läroböcker och digitala läromedel för grundskola­n.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland