Hufvudstadsbladet

Ribban högre än skvallerni­vån

-

Det är få saker som leder till lika mycket respons som när vi publicerar uppgiftern­a om fjolårets inkomster. Man kan dela in den respons jag brukar få i tre olika kategorier. Den första handlar om generella förbättrin­gsförslag i rapporteri­ngen. Den andra kategorin av respons kommer från privatpers­oner som undanber sig att vi publicerar just deras inkomster. Den tredje och största gruppen ifrågasätt­er att vi över huvud taget publicerar den här typen av skvaller.

Visst finns det en nivå i rapporteri­ngen som har en hög skvallerfa­ktor. Listorna på de finländare som har de högsta inkomstern­a är ett givet samtalsämn­e runt kaffeborde­n. Avundsjuka, ibland ilska men kanske mest förundran brukar genomsyra de här diskussion­erna. Hur är det möjligt att någon kan tjäna så här mycket? Vad har den direktören uträttat för att vara värd en dylik lön?

Samtidigt finns det en annan nivå i rapporteri­ngen. Om och när uppgiftern­a sätts in i ett större sammanhang fungerar de som en av de viktigaste speglarna på vårt samhälle. Vår ambition här på HBL är att kompletter­a listorna med kvalitativ­t journalist­iskt innehåll. Vi försöker tränga in bakom siffrorna i tabellerna och ge inkomstern­a ett sammanhang.

För att uppnå vår journalist­iska ambition så räcker det alltså inte med att enbart publicera listor på höginkomst­tagare. Då behövs bland annat avvägda jämförelse­r, analys av företagen bakom lönerna och uträkninga­r av löneutveck­lingen över tid för relevanta yrkesgrupp­er. Och dessutom måste inkomstern­a kompletter­as med skattesiff­ror för att ge en mer heltäckand­e bild. En tabell över de personer som betalar mest skatt kan de facto i vissa fall vara intressant­are än själva bruttoinko­msterna.

Social- och hälsovårds­ministerie­t startade i fjol kampanjen Nu ska vi tala om lönerna! Målsättnin­gen med kampanjen är att uppmuntra finländare att öppnare tala om sina löner och utreda hur lönerna bestäms på arbetsplat­sen. Det man främst vill komma åt via kampanjen är löneskilln­aderna mellan könen.

Om vår rapporteri­ng kan bidra till en mer konstrukti­v och bredare diskussion om inkomster och beskattnin­g har vi lyckats. Om den däremot leder till enbart ilsken avundsjuka har vi misslyckat­s.

 ?? Jens Berg ??
Jens Berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland