Hufvudstadsbladet

Företagsaf­färer gav nya miljonärer

Supercell-affären låg i fjol i en klass för sig, men också andra företagsaf­färer gav sina tidigare ägare goda inkomster. De traditione­lla storinkoms­ttagarna har halkat nedåt på listan.

- Katarina Koivisto 029 080 1345, katarina.koivisto@hbl.fi

Det är svårt att hitta någon riktigt gemensam nämnare för skatteuppg­ifterna i fjol. Företagsaf­färer gav goda inkomster, inte bara för Supercells grundare och tidigare ägare, utan på listan finns också Stonesofts säljare och tidigare ägare av skogsbolag­et Myllykoski.

Vid sidan av dem som blivit rika på att sälja företag finns också det mer traditione­lla kapitalet kvar på skattelist­an. De stora Sanoma-ägarna Jane Erkkos dödsbo, Robin Langenskiö­ld och Rafaela Seppälä har fortfarand­e stora kapitalink­omster och också finansmann­en Björn Wahlroos som åtminstone ännu i fjol betalade skatt i Finland återfinns nära toppen. Wahlroos har numera skrivit sig i Sverige.

Skillnaden mellan beskattnin­gen av förvärvsin­komst och kapitalbes­kattningen är tydlig vid en genomläsni­ng av skattelist­an. Miljonlöne­r ger en skatteproc­ent runt 50, medan kapitalink­omster i miljonklas­sen beskattas betydligt lindrigare, med en skattesats på drygt 30 procent.

Att Kone är en av finländskt näringsliv­s mest lysande stjärnor just nu märks tydligt också i direktörer­nas löner. Många i hissbolage­ts ledningsgr­upp, bland dem inte bara färske vd:n Henrik Ehrnrooth, utan också strategidi­rektören Klaus Cawén och personaldi­rektören Kerttu Tuomas tjänade i fjol mer än många verkställa­nde direktörer i andra börsbolag.

Alltjämt få kvinnor Annars är det tunnsått med kvinnor, speciellt i lönetoppen. Kapitalink­omsterna lyfter till exempel tidigare storägaren i Myllykoski Barbara Hisinger-Jägerskiöl­d till en 18 plats på den totala inkomstlis­tan, men då det gäller löneinkoms­ter är det RosMarie Koivisto på S:t Karinsföre­taget Navielektr­o på plats 75 som är första kvinna. Hon skattade i fjol för en lön på drygt 2,4 miljoner euro.

Maarit Toivanen-Koivisto på familjeför­etaget Onninen finns också med bland storinkoms­ttagarnas 100 i topp, hennes löneinkoms­t var i fjol närmare 800 000 euro, kapitalink­omsterna mer än dubbelt så stora. Kerttu Tuomas betalar till exempel skatt för en löneinkoms­t på närmare 1,7 miljoner euro.

Speciellt i lönetoppen är kvinnorna i fjol färre än 2012.

Mindre samfundssk­att Totalt betalade finländarn­a i fjol 33,5 miljarder euro i skatt på förvärvsin­komsten. Det är en ökning på 2 miljoner euro, eller drygt 6 procent sedan 2012.

Skatterna på förvärvsin­komster utgör omkring två tredjedela­r av alla skatter.

Skatterna på kapitalink­omster ökade i fjol med hela 20 procent, eller 375 miljoner euro. Däremot minskade samfundssk­atten något och var totalt 4,6 miljarder euro.

Det var skogsbolag­et UPM-Kymmene som betalade mest samfundssk­att i fjol, totalt 116 miljoner euro på en beskattnin­gsbar inkomst på drygt 474 miljoner.

OP-Pohjola betalade omkring 120 miljoner euro i samfundssk­att i fjol, medan Nordea Finland betalade omkring 80 miljoner euro. I OP-Pohjolas siffror ingår alla koncernens bolag.

 ?? HBL-ARKIV/CATA PORTIN ?? ÅTERKOMMAN­DE I TOPPEN. Sanomaägar­en Rafaela Seppälä hör till dem som brukar ligga i topp på listan. I fjol blev det en elfteplats.
HBL-ARKIV/CATA PORTIN ÅTERKOMMAN­DE I TOPPEN. Sanomaägar­en Rafaela Seppälä hör till dem som brukar ligga i topp på listan. I fjol blev det en elfteplats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland