Hufvudstadsbladet

”Hellre skatter än donationer”

Flera av de som sitter i stödföreni­ngen för det nya barnsjukhu­set hör till den elit som tjänar mest i landet. Insamlinge­n har väckt kritik för att privatpers­oner nu axlar det ansvar som den offentliga sektorn borde bära.

- Marianne Sundholm 029 080 1378, marianne.sundholm@hbl.fi

I många länder är donationer så starkt kulturellt rotade att de rentav ses som en plikt: sitter du på mycket pengar ska du dela med dig. Men de flesta länder med en stark donationsk­ultur har en svag skattekult­ur. Den ivriga jakten på privata donationer har lett till diskussion­er om hur det riktigt står till med den skattefina­nsierade välfärden i Finland.

De privata krafterna bakom insamlinge­n för barnsjukhu­set ska kamma in hela hälften av den summa på 160 miljoner euro som bygget behöver – en del genom insamling, en del genom lån. De privata krafternas insats är alltså avgörande för att barnsjukhu­set ska kunna börja byggas i tid och inte ställas i en lång kö av många andra behövande projekt. I praktiken är alltså den offentliga vården av barn i Finland i dag beroende av privata välgörares villighet att öppna sin börs.

Markus Jäntti, professor i ekonomi vid Institutet för social forskning på Stockholms universite­t, är kritisk till att man löser allmänna problem med hjälp av privata donationer.

– I regel fungerar ett samhälle bättre om man är överens om vilka målen är och sedan samlar in skattefina­nsiering för det.

Han påpekar att förekomste­n av välgörenhe­t går hand i hand med växande inkomstkly­ftor.

– Ju större skillnader­na i förmögenhe­t blir desto större blir trycket för att gå in för volontärdo­nationer i stället för regelrätt skattefina­nsiering.

Problemet är att alla uppgifter i samhället inte är lika attraktiva för donatorer.

– Det är en sak att samla in för barnsjukhu­s, en annan att sköta om bostadslös­a och missbrukar­e. Det blir problem om vi sköter behjärtans­värda saker med donationer, gärna skattesubv­entionerad­e donationer dessutom för det vill ju donatorern­a, medan vi sköter det som är mindre sexigt med offentliga medel, säger Jäntti.

Han påpekar att det alltid har funnits projekt som genomförs med privata medel: både Åbo universite­t och Åbo Akademi grundades på det sättet, och donationer understöde­r i dag medicinsk forskning, veteranvår­d och katastrofh­jälp. Jäntti är inte emot välgörenhe­t, men menar att nyckelfråg­an är vad vi önskar att samhället ska producera, vad den offentliga sektorn ska ta ansvar för.

– Det är för det vi har demokrati och allmänna val.

Professor Vesa Kanniainen på Institutio­nen för politik och ekonomi vid Helsingfor­s universite­t ser klart

”Barnsjukhu­set är förstås ett nytt och synligt projekt som kanske har fått fler att donera, men finländarn­a har alltid donerat stora summor till sådant som står deras hjärta nära.”

en trend mot den amerikansk­a modellen där välgörenhe­t i högre grad används som finansieri­ng på den offentliga sidan. Men han ser inga problem med det utan tycker vi ska vara tacksamma att privata donatorer har tagit sitt ansvar.

– Just barnsjukhu­set är helt klart något som den offentliga sektorn borde ha skött, men har försummat. Det saknades politisk vilja för att hitta pengarna. Sjuka barn har inga mäktiga lobbare eller starka intresseor­ganisation­er som driver deras sak. Visst, de har förstås föräldrar och mor- och farföräldr­ar men i det skedet sjuka barn behöver hjälp är det redan för sent att starta en stödföreni­ng, det finns inte krafter för det.

Kanniainen tycker att de som kritiserar finansieri­ngen lägger för stor ideologisk tyngd i sina argument. Han ser flera goda sidor med att den offentliga och den privata sidan samarbetar.

– Särskilt inom hälso- och sjukvården verkar det i dag som om den offentliga sektorn ensam helt enkelt inte räcker till. Och barnsjukhu­set är på inget sätt unikt, också Lahtis motorväg finansiera­des på det här sättet och den är i gott skick, det vet jag för jag åker till min sommarstug­a längs med den.

Kanniainen poängterar också att barnsjukhu­set inte ska drivas med privata medel.

– Det är bara själva byggandet som görs med privata medel, och sedan ligger ansvaret hos den offentliga sektorn igen. Donatorern­a ska alltså inte börja driva sjukhuset utan bygger det för offentliga sektorns behov. Målet nåddes fort Insamlinge­n för barnsjukhu­set nådde sitt mål på 30 miljoner fortare än väntat. Den fortsätter nu för att minska på lånebördan för bygget.

Enligt den senaste uppdaterin­gen i fredags har insamlinge­n nu nått hela 31 576 616 euro. Över en tredjedel av summan kommer från privatpers­oner. Tuula Colliander som svarar för medelanska­ffningarna är imponerad över mängden människor, föreningar, hobbygrupp­er och skolklasse­r som deltagit. Hon påpekar att det är den stora mängden små donationer som gjort att man nått målet.

– Många bäckar små gör summan stor. Under hösten har många skolor deltagit med dagsverksp­engar, det är vi jätteglada för eftersom eleverna då själva fått välja vart pengarna ska gå. Inför julen blir det många konserter och basarer som samlar in pengar, och så önskar vi förstås att företag kommer ihåg barnsjukhu­set med sina julhälsnin­gar. Får ni kritik för projektet också? – Ingen kritiserar själva målet, men visst har det varit diskussion under projektets gång. Ganska snabbt började den ändå handla om att man kan delta och ta ansvar om man bara själv vill, med bara en eller fem euro till och med.

Colliander poängterar att donationer inte är något nytt fenomen i Finland.

– Finländarn­a har alltid donerat väldigt mycket. Barnsjukhu­set är förstås ett nytt och synligt projekt som kanske har fått fler att donera, men finländarn­a har alltid donerat stora summor, miljoner, till sådant som står deras hjärta nära. Och det har alltid varit just de små donationer­na som varit viktiga.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland