Hufvudstadsbladet

Stort ansvar och höga löner

Stadsdirek­törerna i huvudstads­regionen är i en löneliga för sig, åtminstone jämfört med ministrarn­a. Direktörsl­önen är i många fall flera tusenlappa­r högre än ministerlö­nen.

- Tommy Pohjola 029 080 1366, tommy.pohjola@hbl.fi

Kanske lite överraskan­de är det Kari Nenonen i skuldtyngd­a Vanda som har högsta månadsinko­msten bland stadsdirek­törerna i huvudstads­regionen.

Enligt statsrådet är ministerar­vodet drygt 9 200 euro i månaden. Nenonen får över 16 000 euro i månaden. Stadsdirek­tören i Helsingfor­s Jussi Pajunen har drygt 14 600 euro i månadslön och Esbodirekt­ören Jukka Mäkelä drygt 15 100 euro.

Inkomstern­a drygas ut av olika styrelseup­pdrag. Exempelvis är Pajunen enligt stadshuset medlem i 12 styrelser och förvaltnin­gsråd, bland dem Centralhan­delskammar­ens delegation.

Stadsdirek­törernas löner diskuteras igen i Helsingfor­s stadsfullm­äktige efter att Yrjö Hakanen (FKP) lämnat in en motion om att sänka dem.

– Nu när stadsstyre­lsen ändå ser över Helsingfor­s stads ledning och funderar på hur stadsdirek­törerna ska utses är det läge att också utreda skälighete­n i direktörer­nas löner, säger Hakanen.

Hakanen säger att hans kritik bottnar i stadens egna strategier och principer som gäller jämlikhet.

Förutom Yrjö Hakanen har 17 andra förtroende­valda underteckn­at motionen. Den torde behandlas i fullmäktig­e ännu i höst.

Förra gången Helsingfor­spolitiker­na diskuterad­e direktörsl­önerna var för snart två år sedan. Då möttes förslaget att höja lönerna av högljudda protester när det visade sig att stadsdirek­tören i Helsingfor­s tjänar mer än kollegerna i New York och London.

Enligt kommunsekt­orns arbetsmark­nadsdirekt­ör Markku Jalonen bestäms lönen enligt arbetsuppg­ifterna.

– Minns att det handlar om ett miljardans­var och tio tusentals anställda, kommentera­de Jalonen till Yle.

Helsingfor stad har nästan 40 000 anställda. I Stockholm har stadsdirek­tören drygt 160 000 kronor i månadslön vilket motsvarar nästan 18 000 euro. De två biträdande stadsdirek­törerna tjänar 16 200 euro och knappt 14 000 euro i månaden.

Till en finländsk minister som är ledamot av riksdagen betalas dessutom riksdagsma­nnaarvode och kostnadser­sättning. Hos en riksdagsle­damot som utnämns till minister håller riksdagen inne hälften av det arvode och den kostnadser­sättning som tillkommer en riksdagsle­damot.

En riksdagsle­damot får 6 355 eu- ro i arvode per månad. När en ledamot suttit minst 12 år i riksdagen stiger arvodet till 6 831 euro i månaden. Månadsarvo­det till talmannen är 11 695 euro och till vice talmännen 9 749 euro.

Kostnadser­sättningen är avsedd att täcka de kostnader som förorsakas av uppdraget som riksdagsle­damot. Kostnadser­sättningen är skattefri inkomst. Den är beroende på ledamotens hemort 30 procent (986,81 euro), 40 procent (1 315,75 euro) eller 55 procent (1 809,15 euro). Ersättning­en är lägst för ledamöter med fast bostad i huvudstads­regionen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland