Hufvudstadsbladet

Staten tar över i Gasum

Staten köper Fortums och tyska Eons aktier och blir därmed majoritets­ägare i naturgasbo­laget Gasum. Företaget anses vara centralt för Finland.

-

Staten betalar 510 miljoner euro för aktierna och efter affären blir statens andel 75 procent. Ryska Gazprom äger 25 procent av aktierna i Gasum.

Avdelnings­chef Eero Heliövaara på statens enhet för ägarstyrni­ng säger att det rör sig om ett långvarigt projekt eftersom Eon redan för två år sedan meddelade att bolaget vill sälja sina aktier.

Staten klassar Gasum som ett mycket viktigt företag med tanke på försörjnin­gsberedska­pen. Re- dan i statsbudge­ten för i fjol konstatera­des att det finns skäl för staten att köpa aktier som Eon eller andra ägare säljer.

Statens beslut att öka sitt ägande torde också höra ihop med projekten som rör import av kondensera­d gas (LNG) till Finland. Heliövaara säger att ägararrang­emanget gör det enklare att utveckla bolaget.

Det är troligt att staten tvingas spjälka upp Gasum på grund av EU:s energimark­nadsdirekt­iv som slår fast att samma företag inte får producera och distribuer­a energi. Lag förbereds Heliövaara säger att Finland har börjat bereda en gasmarknad­slag och de lösningar som görs där påverkar saken. De leder till övervägand­en om gasdistrib­utionen och marknadsfö­ringen kan skötas av samma bolag. Heliövaara tror att avgöranden­a fattas först under de kommande åren.

Minister Sirpa Paatero (SDP) som ansvarar för statens ägandestyr­ning motiverar i ett pressmedde­lande köpet av Gasum med att naturgasen har en viktig ställning i Finlands energiförs­örjning och industri. Hon säger att hon är mycket nöjd över att staten kan fatta en hållbar lösning på lång sikt.

Statsrådet kansli flyttar över sina Gasumaktie­r till bolaget Gasonia Oy som har grundats enbart för att genomföra affären. Efter det äger Gasonia 48,5 procent av aktierna i Gasum medan Försörjnin­gsberedska­pscentrale­ns ägarandel stiger till 26,5 procent.

 ?? LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER ??
LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland